Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ga`amapaMcaayata भाटपुरा taa. iSarpaur ija. QauLo [- inaivada saucanaa k`xmaaMk 02 ó2018-19 maaOjao भाटपरुा taa. iSarpaur yaoqao जिल्हा वार्षिक योिना sana 201८.१९ AMtaga-ta maaOjao भाटपरुा yaoqao भाटपरुा ते माांिरोद रस्ता (भाटपरुा कडून) ग्रामा-१४ ककमी ०/०० त े १/०० ची सधुारणा करणे yaa kxamaasaazI Kaailala saahItya paurivaNao kxamaI daona ilafxafxa paQdtaInao [- inaivada maagaivaNyaata yaota Aahota. A.k`. vastaucao naava paa~ataa KarodIcao AMdajaIta saMKyaa inaivada ivak`xI r@kxma r}. bayaaNaa [saara r@kxma r}. 01 ०२ BBM CARPET varIla saahItya ho AavaSyakxtaonausaar KarodI kxravayaacao Aaho. dr pàtaITna ópa`taInaga óGa.maI. ócaaOrsa maITr [tyaadI tasaoca jaIesaTI va [tar kxraMsah dyaavaota. AiQakRxta {tpaadkx ó AiQakRxta ivak`xotaa va ivatarkx ३२३०.१६sqm २५८० sqm 500ó- १५०० inavaIdocyaa ATI va SataI- 01. varIla saaihtya KarodI inaivada pa`k`xIyaa [- inaivada pàkx`IyaoWaro http://mahatender.gov.in yaa saMkoxta sqaLavar Aânalaa[-na kxrNaota yao[-la. tasaoca inaivada saaobata sava- saucanaa, SauQdIpa~akxo [. yaa saMkxota sqaLavar Aa^nalaa[-na pa`isaQd kxolao jaataIla. 02. paurivaNyaata yaoNaa%yaa sava- saaihtyaacaI râyalTI, jaIesaTI va Saasanaanao [tar {pakxr va fxI BarNyaacaI jabaabadarI paurvaza QaarkxacaI rahIla. va tyaataIla kxaoNatyaahI inayamaacaa BaMga Jaalyaasa dMD vaa iSaXaosa paurvaza Qaarkx svata: jabaabadar rahIla. tyaamauLo BOQ maQyao saaihtyaacao dr sava- kxraMsahIta ivacaar kxr}na naaoMdvaavaota sadr saahItya saa[-Tvar ikxMvaa ga`amapaMcaayata saaMgaola tyaa izkxaNaI paurivaNyaacaI jabaabadarI hI paurvaza QaarkxacaI rahIla. 03. maMjaur inaivadotaIla saahItyaacao dr inaivada maMjaur idnaaMkxapaasauna 180 idvasaapaya-Mnta laagau rahIla. saahItyaacao dr vaaZlyaasa vaaZIva daracaI r@kxma ga`amapaMcaayata doNaar naahI. 04. inaivada maMjaur Jaalaolyaa paurvaza Qaarkxasa AadoSapa~a doNyaapauvaI- r} 100ó- cyaa sT^Mmpa paoparvar ivahIta namaunyaata kxrarnaamaa kxr}na doNao baMQanakxarkx rahIla. 05. paurvazaQaarkxanao paurivalaolyaa saahItyaMacaI doyakxo inaQaIcao {palabQataonausaar Ada kxrNyaata yaotaIla maa~a kxaoNatyaahI pàkxarcao Aga`Ima idlao jaaNaar naahI. 06. inaivada fxI hI QanaakxYaa-nao (DI.DI.) isvakxarlaI jaa[-la. sadr bâMkxocaa QanaakxYa- ha sarpaMca óga`amasaovakx ga`amapaMcaayata भाटपरुा yaaMcao naavao paahIjao. va tyaaMcaI sk̂xna kxa^paI ilafxafxa k`xmaaMk 01 maQyao ApalaaoD kxravaI. va mauL QanaakxYa- va ilafxafxa k̀xmaaMk 1 cao saMpauNa- kxagadpa~ao kxayaa-layaIna vaoLota va inaivada ivak̀xInaMtar daona idvasaacyaa Aata ga`amapaMcaayata kxayaa-layaata AaNauna dyaavaota. mauL QanaakxYa- va ilafxafxa k`xmaaMk 1 cao saMpauNa- kxagadpa~ao AaNauna na idlyaasa AapalaI inaivada rdd kxrNaota yao[-la. 07. ekxca Aqavaa sava-ca inaivada kxaoNataohI kxarNa na dotaa AMSata: ó saMpauNa- naakxarNaocaa AiQakxar sarpaMca óga`amasaovakx ga`amapaMcaayata भाटपरुा yaaMnaI raKauna zovalaa Aaho. tyaapàmaaNao inaivada kxa naakxarlaI yaacaa Kaulaasaa doiKala naakxartaa yaoNaar naahI. 08. inaivada {GaDNyaapauvaI- saahItyaacaa ekx namaunaa paurivaNyaacaa Aaho. drpa~akxata namaud kxolaolyaa tyaa saahItyaacaa tapaiSalaapàmaaNao namaunaa doNao baMQanakxarkx rahIla. namaunaa pàmaaNao va paurivalaolao saahItya nasalyaasa inaivada rdd kxrNyaacaa AiQakxar ga`amapaMcaataIlaa AsataIla. tasaoca inaivada maMjaurI naMtar namaunyaapa`maaNao saahItya paurvaza kxolao naahI tar idlaolao AadoSa rdd kxrNaota yaotaIla yaabaabata saMbaMiQataaMcaI kxaoNataIhI tak̀xar ivacaarata GaotaLI jaaNaar naahI namaunyaapàmaaNao saahItya na paurivalyaasa sadr paurvaza QaarkxacaI r@kxma doNyaasa ga`amapaMcaayata भाटपरुा jabaabadar rahNaar naahI.tasaoca garjaopa`maaNao saahItya kxmaI ikxMvaa jaada pa`maaNaata KarodI koxlao jaa[-la. 09. inaivadolaa maMjaurI imaLalaonaMtar maalaacaa paurvaza kxrNaopauvaI- tayaar AsaNaaro saahItya paurvaza daranao kxayaa-laya saaMgaola tyaaidvaSaI va tyaa izkxaNaI daKavaNaosa zovalao paahIjao va

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.