Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ामपचंायत काया लय बोरगाव(ब)ु ता.लातरु िज लातरु (ई-नवदा सचूना मांक-१) खालल कामाची ब-१ (सलबदं) नवदा सरपचं/ामसेवक बोरगाव(ब)ु ामपचंायत ता.लातरु िज लातरु हे िजहा प रषद कडील यो%य &या वगा(तील (वग( ७ व &यावरल) सुश,ीत बेरोजगार अभयतंा / पा0 न1दणीकृत नयमत कं0ाटदार व िजहा प रषद,लातरू कडील यो%य &या वगा(तील (वग( ब) न1दणीकृत मजूर सहकार स7ंथा यांचेकडून ट9केवार 7व:पात मागव;यात येत आहेत. को>या नवदेचा नमनुा http://www.mahatenders,gov.in या वेबसाईट (सकेंत7थळावर) पहावयास मळेल. नवदा फ9त ई -नवदा BणालCवारेच Dद. 21/12/2018 पासनू Dद. 29/12/2018 रोजी 17.30 वाजेपयEत ि7वकार;यात येतील. अ. . कामाचे नाव अदंाजप%क& य 'कमत इसारा र)कम को*या नवदा ची 'कमत काम कर,याचा कालावधी १ २ ३ ४ ५ ६ १ Repairs to Smashan Bhumi Borgaon bk Tq.Dist Latur 396426/- 3964 /- 100/- 180 days वरल Bमाणे कामाFया ब-१ नवदा ि7वकारणे अथवा नाकार;याचा अGधकार, ,सरपचं/ामसेवक बोरगाव(ब)ु ामपचंायत ता.लातरु िज लातरु यांनी राखून ठेवलेला आहे व नवदेFया अट व शतJ http://www.mahatenders,gov.in या वेबसाईट (सकेंत7थळावर) पहावयास मळतील. Dटप:- नवदा फL व इसारा र9कम NET BANKING Cवारे MAH E-PROCUREMENT PAYMENT वर Dद. 29/12/2018 रोजी 17.30 वाजेपयEत 7वीकारल जाईल आNण Dद. 31/12/2018 रोजी 10.00 Oकंवा तCनतंर नवदा उघड;यात येतील. 4वा5र6त/- सरपचं/ामसेवक बोरगाव(ब)ु ता.लातरु िज लातरु नयम व अट6 १. शासन नण(य Rमांक ासयो २००७ B.R.१ / यो-९ / Dद.२०/०४/२००७ व Dद. ०८/०५/२००७ अVवये िजहा प रषद बांधकाम वभागाकडे न1दणी केयाचे Bमाणप0 असने बंधनकारक आहे. २. महाराWX शासन सा.बां.व. शासन नण(य R. सीएट-०६/२०१४/B.R.२४२/इमारती-२ Dद.२४.०२.२०१६ नुसार बयाना र9कम ई.एम.डी. १% र9कम Net Banking Cवारे भरणे आवfयक आहे. ३. सदरल कामाची नवदा Add. Performance Deposite च ेDD (Demand Draft) सरपंच/ामसेवक ामपंचायत काया(लयामsये सादर कराtया. ४. सदरल कामाच ेDD (Demand Draft) नवदा भरयापासून ५ DदवसाFया आत सादर कराtया. ५. सदरल कामासाठv नवदा फ9त न1दणीकृत कं0ाटदाराकडूनच 7वीकारया जातील. ६. नवदा ई-नवदा Bणालtदारे ि7वकारया जातील. ७. नवदा एकुण दोन पाOकटामsये सादर करणे आवfयक आहे. ८. पDहया पाOकटामsये न1दणी Bमाणप0. ९. यापूवJ काम केलेले Bमाणप0. १०. जीएसट न1दणी Bमाणप0. ११. पॅन काड(. १२. Acknowledgement of Income Tax Return Field. १३. जीएसट6 न<दणी >माणप% अनवाय असून ?द.०१ जुलै नंतर लागू झालेBया जीएसट6 कराCया बोDयाचा वचार कEनच नवदा सादर करावी. व नयमानुसार जीएसट6 देय राह6ल. १४. ई.एम.डी. साठv वहत इसारा र9कम NET BANKING tदार MAH E-PROCURMENT PAYMENT tदारे भरणे आवfयक आहे. १५. तसेच दसु>या पाOकटामsये फ9त भरलेया नवदेचा दर सादर करावा. १७. कोण&याह प रि7थतीत काया(रंभ आदेश मळालेया तारखेपासून (७) सात Dदवसाचे आत कामास सु:वात केल पाDहजे. अVयथा नवदा बयाणा / इसारा र9कम जŠत क‹न नवदाची पुढल काय(वाह केल जाईल. १८. नवदा एकदा खरेद केयानंतर &याची र9कम परत मळणार नाह. १९. नवदा मधील दर ठेकेदारास १२० DदवसापयEतFया कालावधीनंतर व &या बाबत ठेकेदाराच े नवेदन या काया(लयास मळेपयEत बंधनकारक राहल. २०. सदर कामाFया देयकातून आयकर,वRLकर,गौन खनीज,सुर,ा ठेव,वमा इ. नयमाBमाणे कपात केया जातील.कामाची वमा र9कम काम सु: कर;याFया पूवJ शासन खाती जमा क‹न &याची Bत या काया(लयास सादर करणे बंधनकारक राहल. २१. कामाचे अदंाजप0कLय Oकंमतीनुसार शासन नण(याBमाणे ठेकेदाराने अनुदेय मुŽांकावरती (stamp duty) करारनामा क‹न Dदयानंतर काया(रंभ आदेश दे;यात येतील. २२. शासन नण(य उोग व कामगार वभाग, शा.न.R.बीसीए-२००९ / BR-१०८ / कामगार-७-अ मं0ालय मुंबई-३२ Dदनांक १७/०६/२०१० नुसार कामाFया अदंाजप0कLय OकमतीFया १% बांधकाम कामगार कयाण उपकर काम सु: कर;याFया पूवJ शासन खाती जमा क‹न &याची Bत या काया(लयास सादर करणे बंधनकारक राहल. २३. शासन नण(य R.‘बडीजी-२०१६/B.R/-२/इमा-२/ सा.बां.व. Dद.१२.०२.२०१६ नुसार BाŠत न’नतम नवदेचा देकार नवदाधीन कामाFया Oकमतीपे,ा १०% पयEत कमी दरांचा असेल तर ठेकेदारांनी नवदाधीन OकमतीFया १% एवढा रकमेचा धनाकष( (Demand Draft) परफॉम(Vस स9यु रट ’हणून नवदेFया लफाफा R.२ मsये सादर करावा. १०% पे,ा जा7त दराने कमी असेल तर देकार १०%पे,ा जेव”या जा7त दराने कमी आहे तेव”या रकमेचा व व रल बाबत २ Bमाणे येणा>या रकमेसह एक‘0त धनाकष( नवदेसोबत लफाफा R.२ मsये (Scan क‹न ई-नवदासोबत) सादर करावा २४.

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.