Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ता.फलटण जि.सातारा जाहिर ई –हिहिदा सचूिा सरपंच ग्रामपंचायत हिरगडुी ता.फलटण हज.सातारा ई-हिहिदा सचुिा क्र.६-२०१८/१९(प्रथम िेळ) सरपंच ग्रामपंचायत हिरगडुी ता.फलटण जि.सातारा हे खालील योिनेची ई – जिल्हा पजरषदेकडे/सार्व.बांधकाम जर्भागकडे नोंदीकृत र्गव -७ र् त्यार्रील योग्य त्या मक्तेदाराकडुन मागजर्त आहेत. संपुणव जनजर्दा प्रक्रीया या जह ऑनलाईन (ई-टेंडरीग) पध्दतीने राजहल. अ. ि कामाचे िाि हिहिदा रक्कक्कम बयाणा रक्ककम(१ टक्कके) हिहिदा फॉमम फी सरुहित ठेि आिश्यक कंत्राटदार िगीकरण मक्कतेदार प्रकार (म.स.सं/ स.ुबे.अ./ ओपि) १. CONSTRU CTION OF SAMAJMA NDIR AT- NIRGUDI TAL - PHALTAN २६०६०९/- २६०६/- ५००/- १३०३०/- (२.५०% रोख ि २.५०% देयकातिु) िगम ७ ि त्यािरील ओपि जनजर्दे संदभातील कागदपते्र, अटी र् शती यांची माहीती पाहणेसाठी र् डाऊनलोड करणेसाठी. “http://mahatenders.gov.in” या रे्बसाईटर्र जद. ४/२/२०१९ रोजी २.०० िा. पासून हद. ९/२/२०१९ रोजी २.०० िाजेपयमत उपलब्ध राहील.जनजर्दा धारकाने परीपुणव जनजर्दा ही जद. ४/२/२०१९ रोजी २.०० िा. पासून हद. ९/२/२०१९ रोजी २.०० िाजेपयमत इलेट्रॉजनक फॉरमेटमध्ये “http://mahatenders.gov.in” या रे्बसाईटर्र सादर ता.फलटण जि.सातारा करार्याच्या आहेत. जनजर्दा हद. ११/२/२०१९ रोजी १०.०० िा उघडणेत येतील. जनजर्दा स्वर्कृजतचे बंधन जनजर्दा मंिुर करणाऱ्यार्र नाही. काहीही कारण न देता कोणतीही जनजर्दा नाकारण्याचा अगर स्वर्करण्याचा अजधकार सरपंच ग्रामपंचायत जनरगुडी यांनी राखुन ठेर्लेला आहे.जनजर्दा नाकारणे बद्दल कोणत्याही व्यक्तीस अगर संवथेत वपष्टीकरण मागता येणार नाही. ग्रामसेिक सरपंच ग्रामपंचायत जनरगुडी ता.फलटण जि.सातारा ता.फलटण जि.सातारा -: अटी ि शती :- १. संपुणव जनजर्दा प्रक्रीया ही ई- जनजर्दाप्रमाणे ऑनलाईन पध््तीने संगणक प्रणालीर्र होईल.सदर जनजर्दा,नोटीस, सुचना, शुध्दीपत्रक, इत्यादी माहीती “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेतवथळार्र उपलब्ध होईल. २. र्रील कामाचे जनजर्दा “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेतवथळार्र खाली जदलेल्या कालार्धीत असेल. ३. सदर जनजर्दा प्रपते्र www.mahatenders.gov.in या संकेतवथळार्र ऑनलाईन सादर करार्ीत. ४. कोणतीही एक अथर्ा सर्व जनजर्दा नामंुिर करण्याचा अजधकार सरपंच ग्रामपंचायत जनरगुडी यांनी राखून ठेर्ला आहे तसेच अटी र् शती जशजथल करणेचे अजधकार सरपंच ग्रामपंचायत जनरगुडी यांनी राखून ठेर्ला आहे . र् याबाबत कोणताही पत्रव्यर्हार केला िाणार नाही. ५. जनजर्देत दर हे Percentage Rate ने भरार्याचे आहेत र् तेच सदर जनजर्देसाठी कायम वर्रुपी ग्राह्य धरले िातील.बािारभार्ामध्ये होणाऱ्या बदलानुसार कोणतीही र्ाढीर् रक्कम ठेकेदारास देय राहणार नाही. सदर जनजर्दा जिल्हा पजरषदेकडील /सार्व.बांधकाम जर्भाग सातारा यांचेकडील योग्य त्या नोंदणीकृत र् अनुभर्ी ठेकेदारास भरता यईल. ६. सदर जनजर्दासाठी जनजर्दा फॉमव फी र् इसारा(बयाणा)(EMD)फक्त SBI Online द्वारेच स्वर्कारली िाईल. सदरची जनजर्दा फॉमव फी र् इसारा(बयाणा)(EMD) फी जनजर्दाधारकाने Online जनजर्दा भरताना Online Internet Banking द्वारे भरार्ी. सदजरल जनजर्दा ता.फलटण जि.सातारा फी,इसारा(बयाणा)(EMD) फी द्वारे भरल्याबाबतचे जर्जहत नमुन्यातील संबंधीत SBI Online चा युजनक ट्रान्झॅक्शन रजिवट्रेशन (UTR) क्रमांक नोंदरु्न तांजत्रक जलफाफ्या(कव्हर नं -1 मध्ये) सोबत ऑनलाईन अपलोड करार्ी. ७. जनजर्दे सोबत खलील प्रमाणे कागदपते्र वकॅन करुन जनजर्दा फॉमव सोबत ऑनलाईन अपलोड करणेत यार्ीत. तसेच मुळ प्रत ग्रा.पं.कायालयात जनजर्दा उघडताना सादर करणे बंधनकारक राहील. ८. २ % िी.एस.टी. प्रत्येक जबलातून कपात केली िाईल. • हलफाफा क्र.1 मध्ये स्कॅि करुि अपलोड कराियाची कागदपते्र ➢ हिहिदा फॉमम फी ि इसारा(बयाणा)(EMD)फक्कत SBI Online द्वारेच स्स्िकारली जाईल. सदरची हिहिदा फॉमम फी ि इसारा(बयाणा)(EMD) फी हिहिदाधारकािे Online हिहिदा भरतािा Online Internet Banking द्वारे भरािी. सदहरल हिहिदा फी,इसारा(बयाणा)(EMD) फी द्वारे भरल्याबाबतचे हिहित िमनु्यातील संबंधीत SBI Online चा यहुिक ट्रान्झकॅ्कशि रहजस्टे्रशि (UTR) क्रमांक िोंदििु तांहत्रक हलफाफ्या(कव्िर िं -1 मध्ये) सोबत ऑिलाईि अपलोड करािी. ➢ सत्य प्रत हजल्िा पहरषद / सािम.बांधकाम हिभाग िोंदणी प्रमाणपत्र स्कॅि कॉपी

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.