Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

वशषे सुचना महारा शासन वत वभाग, मंालय मंुबई यांच ेकडील प रपक जीएसट$ – १०१७/ . . ८१/ कराधान- १ .द. १९/०८/२०१७ मधील मु2ा 3मांक १(एक) च ेअनुषंगाने कंाटदारांना सू8चत कर9यात येते :क, यांनी सदर कामाचा देकार सादर करताना १ जुलै २०१७ नंतर लागू झाले=या जी.एस.ट$ ( G.S.T ) चा वचार कAनच आपले योDय ते देकार सादर करावेत. महारा शासन Eामवकास व जलसंधारण वभाग Eामपंचायत क9हेर ता.माळHशरस िज. सोलापूर १४ वा वत आयोग ई – Kनवदा अंतगLत खुल$ Kनवदा सुचना 3ं ०१/२०१८-१९ सरपचं/Eामसेवक Eामपचंायत क9हेर ता.माळHशरस िज.सोलापरू हे िजहा प रषद बांधकाम वभाग सोलापरू कडील योय या वगातील न"दणीकृत म%तदेाराकडून, दोन 'लफाफा प)तीने खाल+ल कामांची ई-/नवदा मागवत आहेत.ई – /नवदेचा कोरा नमनुा “ http://www.mahatenders.gov.in” सकेंतNथळावर .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी १२:०० वाजलेपासनू त े.द.०४/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयQत उपलSध राह$ल. प रपणूL रया भरले=या ई- Kनवदा .द.०४/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयQत वा यापवूT Nवीकार9यात येतील. ई – Kनवदा U:3या कAन घेत असताना offline चा पयाLय उपलSध होत नस=याने Kनवदेची Kनवदा फ^ व बयाना र_कम online प`तीने सादर कर9यात याaयात. १४ वा वत आयोग ता.- माळHशरस िज- सोलापरू अ कामाचे नाव अदंािजत र_कम लाखात बयाना र_कम काम करणेचा कालावधी पणूL कोb या Kनवदा सचंाची :कंमत c. अ8धकृत ठेकेदाराचा वगL १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ मौजे क9हेर येथ े१४ वा वत आयोग अतंगLत पाणी परुवठा योजना करणे ४,९४,६५०/- P./- ६ मQहने ५००/- MSS Class A १ .उपरो%त सव कामाबाबत /नवदा अट+ व शत[ इ. बाबतचा सव तपशील /नवदा सचंाम]ये नमदू केलेला असनू को^ या /नवदा “ http://www.mahatenders.gov.in” सकेंत_थळावर .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी १२:०० वाजलेपासनू त े.द.०४/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयQत ऑनलाइन पहावयास 'मळेल. २. उपरो_त तकयातील कामाgया नावासमोर रकाना 3ं. ४ व ६ मiये नमदू केलेल$ अनामत र_कम व Kनवदा फ^ र_कम Nटेट बँक ऑफ इंmडयाgया नेट बँ:कंग nवारेच भरणे बधंनकारक आहे.इतर कोणयाह$ मागाLने भरलेल$ र_कम Eाoय धरल$ जाणार नाह$.नेट बँdकंगeवारे भरलेया रकमेची _ल+प अथवा ऑनलाइन तयार झालेया र'मटgस _ल+पeवारे एसबीआई एनईएफट+ ने सादर केलेल+ _ल+प तांijक लखोkयासोबत अपलोड करlयात यावी.सदरची /नवदा .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी १२:०० वाजलेपासनू त े.द.०४/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयQत DOWNLOAD करता येईल व सादर करता येईल. ३./नवदेrया अट+ शत[म]ये बदल करणे. sाtत /नवदापकैv एक dकंवा सव /नवदा कोणतहे+ कारण न देता नाकारणेचा ह%क /नwन _वाxर+त यांनी राखून ठेवला आहे. ...........sd…………. .............sd………….. सरपचं Eामसेवक Eामपचंायत क9हेर ता.माळHशरस. Eामपचंायत क9हेर ता.माळHशरस. सवNतर Kनवदा सुचना Eामपंचायत क9हेर ता.माळHशरस िज. सोलापूर १४ वा वत आयोग ई – Kनवदा अंतगLत खुल$ Kनवदा सुचना 3ं ०१/२०१८-१९ १ . सदर सपंणू /नवदा sdzया ई- /नवदाeवारे ऑनलाइन प)तीने सगंणकvय आ{ावल+त होईल. सदर नोQटस, s'स)ी, सचुना,श)ुीपjके इयाद+ची माQहती “ http://www.mahatenders.gov.in” सकेंत_थळावर उपल|ध आहे. २ . वर+ल कामाची /नवदा sdzया ई – /नवदा sdzयेeवारे “ http://www.mahatenders.gov.in” सकेंत_थळावर उपल|ध क}न देlयात आले आहे. सदर /नवदा sपj,अट+ ,शत[ इ.सदर सकेंत_थळाव}न .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी १२:०० वाजलेपासनू त े.द.०४/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयQत अ~धह+त (Download) करता येतील. ३ . वर+ल कामाची /नवदा sdzया ई – /नवदा sdzयेeवारे “ http://www.mahatenders.gov.in” सकेंत_थळावर .द.२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी १२:०० वाजलेपासनू त े.द.०४/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयQत ऑनलाइन प)तीने सादर (upload) करता येतील. ४ . /नवदा सोबत खाल+ल बाबी सादर करणे आवƒयक आहे, अ) सदर कामाची /नवदा डाऊनलोड( download) करणेसाठ… /नवदा र%कम online eवारे भरlयात यावी व भरलेया sमाणपjाची sत _कॅन क}न अपलोड( upload) करावी लागेल. ५ . म%तदेाराने /नवदा खाल+लsमाणे दोन Hलफाफा प`तीने ( Two envelope) ई- Kनवदा सादर करणे आवvयक आहे. अ) फ^/पाता/तांwक Hलफाफा (Hलफाफा 3ं. १) Kनवदा डाऊनलोड (download) करणेसाठz Kनवदा फ^ व बयाना र_कम online nवारे भरले=या Uमाणपाची Nकॅन केलेल$ Uत. १ .िजहा प रषद बाधंकाम वभा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.