Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

5 Signature of contractor No. of corrections Executive Engineer <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ ´É VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò ¤É-1/64 ºÉxÉ 2018-2019 VɱɪÉÖCiÉ Ê¶É´ÉÉ®ú †×³ÖµÖÖ­Ö 2018-2019 +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ ±ÉPÉÖ ËºÉSÉxÉ (VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ) ¨ÉÆb÷³ý, †Öî̧ ÓüMÉÖ²ÖÖ¤ü ½äþ ºÉÉJɳýÒ ÊºÉ¨Éå]õ EòÉÄÊGò]õ ¤ÉÆvÉÉ-ªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒ ¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉÉùEòb÷Ò±É =ÊSÉiÉ ´ÉMÉḈ ÉÉ®úÒiÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ मजुर सहकार सं था JÉɱÉÒ±É Ê´É¦ÉÉMÉÉÆEòÊ®úiÉÉ <Ç -]åõb÷®úÓMÉ +ÆiÉMÉÇiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ¤É-1 ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÒ ºÉʴɺiÉ®ú ¨ÉɽþÒiÉÒ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ Main Portal : http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. ={É®úÉäCiÉ nùÉäxɽþÒ ¤Éä¤ÉºÉÉ<Ç]ṍ É®ú Ênù. 28 /01/2019 {ÉɺÉÚxÉ EòÉä®äú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉ Ê´ÉGòÒEò®iÉÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. +. Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ (°ü.) <ºÉÉ®úÉ/ ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É (°ü.) EòÉ¨É {ÉÖöhÉÇ Eò®úhªÉÉSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ (°ü.) EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉÉ xÉÉånùhÉÒSÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ ´ÉMÉÇ EòɨÉɶÉÒ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä xÉÉ´É 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ÝÖÖ¾Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö ¤ãü¹ýßÖß ŸÖÖ›ü×»Ö´Ö»ÖÖ ŸÖÖ.¯Ö ü̧³ÖÞÖß. 8,18,088 8181 3 ¨ÉʽþxÉä 5000 ´Ö•Öã̧ ü ÃÖÆüÛúÖ ü̧ß ÃÖÓãÖÖ •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ ü̧ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ (»Ö.¯ÖÖ) וÖ.¯Ö.¯Ö ü̧³ÖÞÖß. ºÉÚSÉxÉÉ : – 1. ºÉnù®ú EòɨÉÉÆSªÉÉ ÊxÉÊ´Énäù¨ÉvªÉä {ɶSÉÉiÉ +½ÇþiÉäSÉÒ +]õ ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ +ºÉÚxÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ, VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¶ÉɺÉxÉ +Énäù¶É Gò.ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ -0411/(319/2011)/ ¨ÉÉä|É-1 Ênù.18.10.2014. xÉÖºÉÉ®ú EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉIɨÉiÉÉ 1 EòÉä]õÒ ´É iªÉÉ{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ËEò¨ÉiÉÒSªÉÉ EòɨÉÉÆEò®úÒiÉÉ iÉ{ÉɺÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 2. <SUÚôEò EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆxÉÉ EòÉä­ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É xÉä]õ ¤ÉÄEòÓMÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ uùÉ®äú Ê´ÉʽþiÉ ´Éä³äýiÉ VɨÉÉ Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +ɽäþ. 3. ºÉ´ÉÇ {ÉÉjÉ /<SUÖôEò ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉjÉEò b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒSªÉÉ Main Portal- http://mahatenders.gov.in ªÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®ú´ÉÉ. 4. ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÉ ´É®ú xɨÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ näùEòÉ®ú ¦É®úhÉä ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ´É Êb÷VÉÒ]õ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉɺÉÆnù¦ÉÉÇiÉ EòɽþÒ ¶ÉÆEòÉ/+b÷SÉhÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉÒ JÉɱÉÒ±É nÖù®úv´ÉxÉÒ 180030702232, 07878007972, 07878007973 Gò¨ÉÉÆEòÉ´É®ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. 5. <SUÖEò EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆxÉÒ EòÉä­ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç -]åõb÷®úÓMÉ +ÆiÉMÉÇiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉSÉ Ê´ÉEòiÉ PªÉɴɪÉÉSªÉÉ +ɽäþiÉ. VÉä `äöEäònùÉ®ú |ÉlÉ¨É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉäiÉ +ɽäþiÉ, iªÉÉÆxÉÉ ´É®úÒ±É ºÉÆEäòiÉ ºlɳýÉ´É®ú Ênù±É䱪ÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò 6 Signature of contractor No. of corrections Executive Engineer ºÉÖSÉxÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú |ÉlÉ¨É Êb÷ÊVÉ]õ±É ʺÉMxÉäSÉ®ú, ªÉÖVÉ®ú +ɪÉb÷Ò ´É {ÉɺɴÉbÇ÷ Ê´ÉʽþiÉ ´Éä³äýiÉ |ÉÉ{iÉ Eò¯ûxÉ PÉähÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 6. ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±Éä±Éä ºÉ´ÉÇ nùºiÉBä́ ÉVÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ®úɽþÒ±É. +xªÉlÉÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ, ªÉÉÆSÉÒ xÉÉånù PªÉÉ´ÉÒ. 7. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ËEò¨ÉiÉÒ <iÉEäò ʺɨÉå]õ EòÉìËGò]õ ¤ÉÆvÉÉ®úÉ/EòÉä±½þÉ{ÉÖ®úÒ {ÉvnùiÉÒSÉÉ ¤ÉÆvÉÉ®úÉ/{ÉÉhÉÒ ºÉÉ`ö´ÉÚxÉ `äö´ÉhÉÉ®äú ºÉÆvÉÉxÉEòÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ªÉÉSÉÉ {ÉÖ́ ÉÉÇxÉÖ¦É´É +ºÉ±É䱪ÉÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆxÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ º{ÉvÉæiÉ ¦ÉÉMÉ PÉäiÉÉ ªÉä<DZÉ. +¶ÉÉ |ÉEòÉ®SÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ ËEò¨ÉiÉÒSªÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 30 ]õCEäò <iÉEäò EòÉ¨É ¨ÉÉMÉÒ±É 5 ´É¹ÉÉÇ{ÉèEòÒ EòÉähÉiªÉɽþÒ BEòÉ ´É¹ÉÉÇiÉ Eäò±Éä +ºÉ±Éä {ÉÉʽþVÉä. 8. EòɨÉÉSÉÒ ºÉÖ®úIÉÉ +xÉɨÉiÉ ®úCEò¨É ½þÒ 5 ´É¹ÉÉÇSªÉÉ nùÉä¹É nùÉʪÉi´É EòɱÉÉ´ÉvÉÒ (Defect Liability period) Eò®úÒiÉÉ ®úÉJÉÖxÉ ä̀ö´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 9. EòɨÉÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ]õ{{ÉÉÊxɽþÉªÉ ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ, ºÉIÉ¨É ´É |ÉÉÊvÉEÞòiÉ jɪɺlÉ ªÉÆjÉhÉä̈ ÉÉ¡ÇòiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +ÉÊhÉ iªÉÉ ªÉÆjÉhÉäSªÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉxÉÖºÉÉ®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ EòɨÉÉÆSÉä näùªÉEäò +nùÉ Eò®úh

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.