Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

 • Opening Date

  06 Aug 2019

 • Closing Date

  13 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 2,60,817

 • EMD

  ₹ 2,700

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Project Financiers for this tender?
We will help YOU to find the right match for FREE!
Summary

Gp/03/2019

Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!
BOQ Items

No BOQs Available

1 | P a g e ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ ´É VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ ÛúÖê™üá rk-ia<jiwj ÊVÉ.lksykiwj <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò.3 ºÉxÉ 2019/20(|ÉlÉ¨É ´Éä³ý) ºÉ®ú{ÉÆSÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ dksVhZ rk-ia<jiwj gs ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù lksykiwj Eòb÷Ò±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉEòbÖ÷xÉ Percentage rate tender nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä {ÉÖføÒ±É EòɨÉÉSÉÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. +.xÉÆ. EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨É ¯û. ¤ÉªÉÉxÉ ®úCEò¨É ¯û. ({É®úiÉÉ´ÉÉ) ]åõb÷®ú ¡òÒ ®úCEò¨É ¯û. +ɴɶªÉEò `äöEäònùÉ®úú ´ÉMÉÇ EòɨÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ 1 ¨ÉÉèVÉä dksVhZ rk-ia<jiwj ;sFks xzkeiapk;r QaMvarxZar ;sMxs eqlyeku oLrh eLthn toG o lkork ekGh eB gk;ekLV fnos ux 2 clo.ks 260817/- 2700/- 200/- ft i dMhy oxZ Ck 1 fon;qr Bsdsnkj 30 fnol 1) ºÉnù®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ´nùÉ®äú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÆMÉhÉEò |ÉhÉɱÉÒ´É®ú ½þÉä<DZÉ.ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉä]õÒºÉ |ÉʺÉvnùÒ,ºÉÖSÉxÉÉ,¶ÉÖvnùÒ{ÉjÉEäò <iªÉÉnùÒSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 2) ´ÉÊ®ú±É EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ.ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä,+]õÒ,¶ÉiÉÔ <.ºÉnù®ú ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É°üxÉ ÊnùxÉÉÆEò-06/08/2019 ®úÉäVÉÒ 11.00 ´ÉÉ. iÉä ÊnùxÉÉÆEò - 13/08/2019 SÉä 17.00 ´ÉÉ.{ɪÉÇiÉ +ÊvÉOÉʽþiÉ (Download)Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 3) ´ÉÊ®ú±É EòɨÉÉSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ÊnùxÉÉÆEò-06/08/2019 ®úÉäVÉÒ 11.00 ´ÉÉ. iÉä ÊnùxÉÉÆEò -13/08/2019 SÉä 17.00 ´ÉÉ. <±ÉäC]ÅõÉìÊxÉEò ¡òÉì®ú¨Éì]õ¨ÉvªÉä +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 4) <Ç ÊxÉÊ´Énäù¨ÉvÉÒ±É +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ¨ÉvªÉä ¤Énù±É Eò®úhÉä,|ÉÉ{iÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉÆ{ÉèEòÒ BEò ËEò´ÉÉ ºÉ´ÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ näùiÉÉ xÉÉEòÉ®úhÉäSÉÉ ½þCEò ÊxɨxÉ º´ÉÉIÉ®úÒiÉ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ.<Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¦É®úhÉÉ-ªÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ `äöEäònùÉ®úÉºÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡äò]õɳý±ªÉɤÉɤÉiÉ º{ɹ]õÒEò®úhÉ ¨ÉÉMÉiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ.iɺÉäSÉ BJÉÉtÉ EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉEòb÷ ±ÉIÉÉiÉ PÉäiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É iªÉÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒ BJÉÉnùÒ +]õ ʶÉÊlÉ±É Eò®úhÉäSÉÉ ½þCEò ÊxɨxÉ º´ÉÉIÉ®úÒiÉ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. 5) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É <ºÉÉ®úÉ ¡òÒ SBI Online ´nùÉ®äú ¦É®ú±ªÉɤÉɤÉiÉSÉä ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ( as per part of e tendering document and process) ºÉƤÉvÉÒiÉ SBI Online SÉÉ ªÉÖÊxÉEò ]ÅõÉxZÉä¶ÉxÉ ®úÊVɺ]Åäõ¶ÉxÉ Gò¨ÉÉÆEò (UTR) xÉÉånù´ÉÖxÉ iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡òªÉɺÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´Éä 6) +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù®ú Eäò±É䱪ÉÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ênù.13/08/2019 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ =PÉb÷hÉäiÉ ªÉäiÉÒ±É.ºÉnù®ú Ênù´É¶ÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉä ¶ÉCªÉ xÉ ZÉɱªÉÉºÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSªÉÉ ´Éä³äýSªÉÉ ºÉÉäªÉÒxÉÖºÉÉ®ú =PÉb ÷hÉäiÉ ªÉäiÉÒ±É. ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÛúÖê™üá ŸÖÖ ¯ÖÓœü¸ǖ Öæ¸ü ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÛúÖê™üá ŸÖÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü 2 | P a g e <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É <iÉ®ú +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ 1) `äöEäònùÉ®úÉÆxÉÒ nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. 2) EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆxÉÒ EòɨÉÉSÉä xÉEòɶÉä,ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ ¤ÉɤÉÊxɽþÉªÉ EòɨÉÉSÉä ºlɳý,¨ÉVÉÚ®ú ´É ºÉÉʽþiªÉÉSÉÒ ={ɱɤvÉiÉÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ¤ÉɤÉÓSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò°üxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ªÉÉiÉ. R;klkBh ek-ljiap xzkeiapk;r dksVhZ ;kaP;k le{k LFkGikg.kh d#u R;kP;k Lok{kjhps izek.ki= lkscr tksMkos 3) ʱɡòÉ¡òÉ Gò.1 ¨ÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ UôÉxÉhÉÒ Eò°üxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ Gò.1 ¨ÉvªÉä {ÉÉjÉ `ö®ú±É䱪ÉÉ `äöEòÉnùÉ®úÉÆSÉÉSÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ Gò.2 =PÉb÷hÉäiÉ ªÉä<DZÉ. 4) EòÉähÉiªÉɽþÒ +]õÓ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ +lÉ´ÉÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ªÉÉ iÉ®úÒ½þÒ iªÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eäò±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ. 5) ¨ÉCiÉänùÉ®úÉÆxÉÒ ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±ÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ´É iªÉÉ ÊxÉÊ´Énäù̈ ÉvÉÒ±É nù®ú ʱɡòÉ¡òÉ Gò¨ÉÉÆEò 2 =PÉb÷±ÉäxÉÆiÉ®ú 90 Ênù´ÉºÉÉÆ{ɪÉÇiÉ ´ÉèvÉ ®úɽþiÉÒ±É.(EÆ jÉÉ]õnùÉ®úÉSÉÉ näùEòÉ®ú 90 Ênù´ÉºÉ ®úɽþÒ±É.) 6) ºÉnù®ú Eò

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.