Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

 • Opening Date

  06 Aug 2019

 • Closing Date

  13 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 10,00,000

 • EMD

  -

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Project Financiers for this tender?
We will help YOU to find the right match for FREE!
Summary

Suuplying Verious Type Of Construction Material For Gp Zarap

Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!
BOQ Items

No BOQs Available

Providers

No Providers Available

Seekers

No Seekers Available

ग्रामपंचायत कायाालयझरप पंचायत सममती लाखनी इ - टेंडर नोटीस क्र. १- २०१९-२०२० जा.क्र.Iग्रा.पंझरप /आ. नन. / I /2015. नद. ०६/०८/२०१९ ग्रामपंचायतझरप येथे म.ग्रा.रो.ह. योजनेऄंतगगत तसेच निनिध कामाकररता बांधकाम साहीत्य पुरिठा करणेबाबत. ग्रामपंचायतझरप ०६/०८/२०१९ते ३१/०३/२०२० पयंत चे कालािधी करीता निनिधप्रकारचे बांधकामासाठी लागणारे साहीत्य पुरनिण्याकरीता निक्रीकर कायद्यान्िये पंजीकृत पुरिठाधारकांकडुन इ- नननिदा (दोन नलफाफा पध्दतीने ) मागनिण्यात येत अहेत . सदर कामाची प्रक्रीयसंगणकािर प्रक्रीयेव्दारे अँनलाइन करण्यात येइल . या नननिदेसंबंधीत यापुढील सिग सुचना / शुध्द-पत्रक इत्यादी आंटरनेटच्या ईपयोगाने अँनलाइन करण्यात येइल . िरील नननिदेबाबद संपुणगमाहीती शासनाच्या www.mahatender.gov.inया संकेत स्थळािर नदनांक ०६/०८/२०१९रोजी साय.५.००िाजेपासुन नदनांक १३/०८/२०१९ ला दुपारी १७.००िाजतापयंत पाहता येइल ि डाउनलोड करणे ि नननिदा भरता येइल. मनमिदा बाबद आिश्यक बाबी 1) नननिदा प्रपत्र डाउनलोड करून फी रक्कम रू.५०० /- ऄक्षरी (रू. पाचशे ) तसेचऄमानत रक्कम२०००/-ऄक्षरी(दोन हजार रू.)( इ नननिदा ग्रामपंचायतधानला)चेखाते क्र. ०२८०३०३००००००९५(ई मनमिदा ग्रामपंचायतझरप )IFSC IBKL0596BDC ( नदभंडारा डीस्रीक्त सेन्रल बँक शाखा मुरमाडी /तपू )यािर RTGS/NEFT द्वारे जमा करून UTR क्र.नोंदिनू स्कॅन कलेलीपाितीअिश्यककागदपत्रासोबत ऄपलोड कराव्यात . 2) सदर कामाचा अिश्यक ऄटी ि शती तसेच नननिदा दाखल करण्याचे िेळापत्रक आ.माहीती ईपरोक्तसंकेत स्थळािर ईपलब्ध करून देण्यात अल्या अहेत . 3) ऄ) सदर ऄटी शती नुसार नमुद केलेल्या कागदपत्रांच्या तसेचनननिदा फी ि इसारा फी जमा केल्याच्या प्रती इ- नननिदेत स्कॅनकरून पी.डी.एफ(PDF)फॅामग मध्ये ऑनलाइन करणे अिश्यक अहे. ब) सदर कागद पते्र , नननिदा फी ि इसारा फी बाबत पुतगता न झाल्यास नननिदा ऄिधै ठरनिली जाइल. 4) नलफाफा क्र.1 मध्ये स्कॅन करून स्िाक्षरीस्ति सादर केलेल्या सिग कागदपत्रांच्या मुळ प्रती नद.१३/०८/२०१९रोजी सायं. १७.००िाजेपयंत ऑनलाइन करािे. 5) ईपरोक्त कागदपते्र सादर करणेस कोणतीही िाढीि मुदत ऄथिा सिलत नदली जाणार नाही . 6) पुणग मानहती भरलेले तांत्रीक नलफाफा क्र.1 ऑनलाइन पध्दतीने नद.१६/०८/२०१९ रोजी दुपारी १५.००िाजता www.mahatender.gov.inया संकेत स्थळािर शक्य ऄसल्यास ग्रामपंचायत कायागलयझरप नकिा पं स.लाखनीयेथे ईघडल्या जातील . 8) कोणत्याही नननिदा ऄंशतः ऄथिा पुणगतः स्िीकारण्याच्या ऄथिा नाकारण्याच्या ऄनधकार सरपंच ि सनचिझरप यांनी राखुन ठेिण्यात अलेला अहे. स्िाक्षरी स्िाक्षरी सरपंच सनचि ग्रामपंचायतझरप ग्रामपंचायतझरप ग्रामपंचायत कायाालयझरप पंचायत सममती लाखनी ग्रामपंचायतझरप येथे म.ग्रा.रो.ह. योजनेऄंतगगततसेच निनिध कामाकररता बांधकाम साहीत्य पुरिठा करणेबाबत. नननिदेच्या ऄटी ि शती 1) नननिदा प्रनक्रया ही इ-नननिदा प्रनक्रयेने करण्यात येणार ऄसुन त्यामधील दस्ताऐिज स्कॅन करुन ऑनलाइन ऄपलोड करािे 2) नलफाफा क्र.1 मध्ये नननिदा सुचनेनुसार ऄपलोड केलेल्या स्कॅन कॉपी खालील प्रमाणे दस्ताऐिज जोडण्यात यािे . ऄ) ऄनामत रक्कम रू. २०००/- RTGS/NEFT द्वारे जमा करून UTR क्र. नोंदिनू स्कॅन करून जोडणे अिश्यक अहे. ब) निक्रीकर कायद्यान्िये पंजीकृत प्रमाणपत्राची प्रत (ऄद्याित नुतनीकरण केलेले प्रमाणपत्र ऄननिायगअहे.) क) निक्रीकर ि प्राप्तीकर सन २०१७-१८ि २०१८/१९ भरल्याबाबत प्रमाणपत्र / दाखला जोडण्यात यािा. ड) नननिदा धारकाचे नाि शासनाच्या कोणत्याही निभागामाफग त काळ्या यादीत टाकलेले नाही याबाबद सक्षम प्रधीकरणाकडुन साक्षांनकत केलेला प्रनतज्ञालेख (Affidavit). आ) ननिेदनाच्या ऄटी ि शती मान्य ऄसल्याचे पुरिठाधारकाच्या सही ि नशक्याननशी या ऄजागसोबतऄसलेली मुळ प्रत. फ) तांत्रीक नलफाफा यामध्ये सादर कराियाच्या अिश्यक कागद पत्रासोबत अयकर भरल्या संबंधीनकंिा त्यातुन सुट नमळाल्या संबधी सक्षम प्राधीकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडािे. भ) सादर केलेल्या नलफाफा यामधील तांत्रीक नलफाफा यामध्ये ( क्र. 1) नमुद केलेल्या अिश्यक ऄटीपकैी एकही बाब ऄपुणग ऄसल्यास नलफाफा क्र.2 ईघडल्यास जाणार नाही. 3) पुरनिण्यात येणाऱ्या सिग साहीत्याची रॉयल्टी , निक्रीकर , अयकर ि शा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.