Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ग्रामपंचायत सुस ता. मुळशी जि. पुणे ई निनिदाांतर्गत खलुी निनिदा सचूिा बी १ सि २०१८-२०१९ सचूिा क्र १ ग्रामपांचायत ससु ता.मळुशी नि. पणु ेयाांचे तरे्फ महाराष्ट्र शासि ि पणुे निल्हा पररषद ि महाराष्ट्र िीिि प्रानिकरण कडील योग्य त्या िर्ागमिील िोंदणीकृत कां त्राटदाराकडूि दोि नलर्फार्फा पद्धतीि ेखालील कामाच्या ई निनिदा मार्िण्यात यते आहते. अ.क्र. कामाचे िाि निनिदा रक्कम रु. निनिदा र्फी रक्कम रु. इसारा रक्कम आिश्यक कां त्राटदार िर्ीकरण १ मौि ेससु यथेे र्फणसिेस्ती अांतर्गत भनूमर्त र्टर योििा करणे.( ग्रामनििी मदु्ाांक शलु्क योििा) ६६८७०१/- २००/- ६६८७/- महाराष्ट्र िीिि प्रानिकरण खलुा िर्ग १ ते ७ २ मौि ेससु यथेे कस्पटे िस्ती अांतर्गत भनूमर्त र्टर योििा करणे.( ग्रामनििी मदु्ाांक शलु्क योििा) ७७८१२५/- २००/- ७७८१/- ३ मौि ेससु यथेे अांतर्गत र्ािठाण निनिि भार्ामध्ये भनूमर्त र्टर योििा करण.े( ग्रामनििी योििा) २६८११५९/- १०००/- २६८१२/- ४ मौि ेससु यथेे काळूबाई मांनदर पररसर लाईि िां १,२,३ अांतर्गत भनूमर्त र्टर योििा करणे.( ग्रामनििी १५% योििा) ८३७४८३/- २००/- ८३७५/- नि.प.िोंदणीकृत सनुशनित बरेोिर्ार ५ अ ५ मौि ेससु यथेे पालखी मार्ग अांतर्गत भनूमर्त र्टर योििा करणे.( ग्रामनििी मदु्ाांक शलु्क योििा) ९९४९१८/- २००/- ९९४९/- ६ मौि ेससु यथेे लमाण िस्ती अांतर्गत भनूमर्त र्टर योििा करणे.(१५% ग्रामनििी योििा) ४९५३५७/- १५०/- ४९५४/- निनिदाच्या अटी ि शती खालीलप्रमाण े १) सदर सांपणुग ई निनिदा ऑिलाईि पदितीिे सांर्णकीय आज्ञािलीत होईल. सदर निनिद ेसांदभागतील निनिदा िोटीस प्रनसद्धी सचूिा, शदु्धीपत्रके इत्यादींची मानहती https://mahatenders.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ि आह.े ग्रामपंचायत सुस ता. मुळशी जि. पुणे २) िरील कामाची निनिदा पत्रके https://mahatenders.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ि करूि दणे्यात आली आह.े सदर निनिदा पत्रके, अटी शती इ. सदर सांकेतस्थळािरूि नद. २८/०१/२०१९ रोजी ०९:०० िािल्यापासिू त ेनद. ०४/०२/२०१९ रोजी ०९:०० िािपेयंत अनिग्रनहत (DOWNLOAD) करता येईल ि ऑिलाईि पदितीिे सादर करता येईल. ३)सदर कामाच्या निनिदाबाबत खालील बाबी आिश्यक राहतील. 1. प्रत्येक कामाचे निनिदापत्रक डाऊिलोड (DOWNLOAD) केल्याची फी Payment Gateway or Online NET Banking करािा. 2. इसारा रक्कम Payment Gateway or Online NET Banking upload करािी नकिं िा इसारा रक्कम भरण्यात सिलत असलेले प्रमाणपत्र अपलोड करािे. 3. किं त्राटदार िोंदणी प्रमाणपत्र ि प्राप्तीकर पिॅकाडड अपलोड (upload) ORIGINAL करािी लागेल. 4. निनित िमुन्यातील प्रनतज्ञापत्र (सिंबनित)स्ित: च्या लेटर िेड िर स्कॅि करूि सिी निक्कासनित अपलोड (upload) करािी लागेल. 5. PTR आनण PTE (Form I A & Form II B) प्रमाणपत्र अपलोड करणे बिंििकारक आिे.(िरील रकािा प्रमाणे फक्त मजूर सिंस्था िगीकरण मध्ये PTR आनण PTE अपलोड करणे आिश्यक िािी ) 6. तसेच GST प्रमाणपत्र GST Clearance चालू िर्ाडसनित आनण चालू ३ िर्ाडचे ITR(सि १५-१६,१६-१७,१७- १८) प्रमाणपत्र अपलोड करणे बिंििकारक आिे. 7. ठेकेदार ज्या कामाची निनिदा भरणार आिे तिा प्रकारचे (SIMILAR WORKD DONE) नसनमलर िकड यापूिी मागील िर्ाडमध्ये (सि १५-१६,१६-१७,१७-१८) ७०% काम पूणड केले असल्याबाबतचा सक्षम अनिकारयाचे (Dept. Engineer नकिं िा Excu. Engineer)स्िाक्षरीचा दाखला अपलोड करणे आिश्यक आिे. 8. तसेच सध्या नस्थतीत चालू कामाचे पुरािे जोडािे.(Work in Progress) 9. सदर निनिदा भरतािा प्रत्यक्ष स्थळी भेट द्यािी(Site Visit) सदर कामाचे िकािे पडताळणी करण्यात यािी ि सदर स्थळी भेट नदलेल्याची िोंद नकिं िा अििाल ग्रामपिंचायत ससु कायाडलयात िोंद करािी. 10. उपरोक्त कागदपते्र सादर करणेस कोणतीिी िाढीि मुदत अथिा सिलती नदली जाणार िािी. 1. सदरचे काम कायाडरिंमभ आदेि निगडनमत झाल्याच्या नदिािंकापासिू १५ नदिसाच्या आत कोणतीिी अडचण िसतािा प्रत्यक्ष काम सरुु ि केल्यास कामा पोटी घेण्यात आलेली अिामत रक्कम जप्त करण्यात येईल ि नियमािीि काम काढूि घेण्याची कायडिािी केली जाईल. 11. Ministry Of Rural Development (M.O.R.D) New Delhi IRC-Sp 20, 62, 72 व सा .बा.ववभागाकडील प्रचललत specification नुसार कामाांची अांमलबजावणी व कार्यवाही करणे बांधनकारक आहे 12. शासि निणगय क्रमाांक : बीडीिी २०१६/ प्र.क्र.२/इमा.२ १ निनिदा प्रनक्रय मध्ये प्राप्त निम्ितम निनिदािीि कामाच्या नकमतीपिेा दहा टक्क्यापिेा अनिक दरािे कमी असेल तर सांबांनित कां त्राटदाराकडूि एिढ्या कमी दारातकाम करण्याच ेनियोििाबाबत सनिस्तर तपशील निनिदा बोलनिणा-या अनिका-यािेप्राप्त करूि घ्यािा.कां त्राट

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.