Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

 • Opening Date

  13 Aug 2019

 • Closing Date

  19 Aug 2019

 • Tender Amount

  Refer document

 • EMD

  -

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Project Financiers for this tender?
We will help YOU to find the right match for FREE!
Summary

Difrent Material Supplier Gp-shilapur

Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!
BOQ Items

No BOQs Available

-निविदा क्रमाांक – १ ( पहिली िळे ) कार्ाालर् - ग्राम पांचार्त निलापरू प.स.देिरी, जि.गोंहदर्ा र्ा ई-निविदा सचुिेद्वारे सिा इच्छुक साहित्र् परुिठा धारकाांिा सनूचत करण्र्ात रे्ते हक, ग्रामपांचार्त निलापरू रे्थे आनथाक िर्ा २०१९-२० करीता ग्रा.प अांतगात विविध निधी ि र्ोििातिू विविध विकास र्ोििाांच्र्ा कामाकररता लागणारे साहित्र् बाांधकामाच्र्ा िागेिर पोिचते दरािी फक्त दरपत्रक माांगविण्र्ात रे्त आिे. तरी परुिठा धारकाांिी www.mahatenders.gov.in र्ा सांकेत स्थळािर प्रकानित अटी ि िती लक्षात घेऊि बांद नलफाफ्र्ात खालील दनिािलेल्र्ा ठराविक मदुतीत पाठिािे ई – िोविदा िेळापत्रक ई – िोविदा प्रनिद्धी हदिाांक १३/०८/२०१९ पासिू ई – निविदा दस्तािेि डाऊिलोड प्रारांभ ि समाप्त हदिाांक १३/०८/२०१९ ते हदिाांक १९/०८/२०१९ पर्तं ई – निविदा दाखल करण्र्ाची सरुिाती हदिाांक हदिाांक १३/०८/२०१९ सकाळी 11 िािता पासिू ई – निविदा दाखल करण्र्ाचा अांनतम हदिाांक हदिाांक १९/०८/२०१९ दपुारी 02 िािे पर्तं ऑिलाइि निविदा उघडण्र्ाचा हदिाांक हदिाांक २०/०८/२०१९ दपुारी 03 िािता (िक्र् झाल्र्ास) ग्रामसेिक सरपांच ग्रामपांचार्त निलापरू ग्रामपांचार्त निलापरू आनथाक िर्ा २०१९-२० करीता विविध र्ोििेंतगात बाांधकामाकररता लागणारे साहित्र् र्ाांच्र्ा विर्र्ी सांपूणा तपिील मिाराष्ट्र िासिाच्र्ा www.mahatenders.gov.in र्ा सांकेतस्थळ िर उपलब्द्द्ध आिे. पुरिठादाराला सदर निविदा ऑिलाइि भरार्ची आिे. कािी अड़चि असल्र्ास ग्रामपांचार्त कार्ाालर् निलापरू रे्थे कार्ाालर्ीि िेळेिर सांपका साधािे. अटी ि िती इच्छुक पंजीबद्ध साहित्य पुरवठा धारकांनी कोरे ननववदा फी रु.१५०० व अमानत रक्कक्कमेची हकमत रु. ५०००/- चा DD/RTGS/NFT या द्वारे Bank Name Gondia District Central Co-Op Bank Deori Grampanchayat Shilapur Bank A/C NO.021030300000245 IFSC code:- UTIB0SGDC01 Branch Deori “ग्रामपांचार्त“ च्र्ा िािािे काढूि सदर ची स्कैन कॉपी ननववदा भरतानी निफाफा क्रमांक १ मध्ये अपिोड करावे. व दोन्िी हदनांक १९/०८/२०१९ दपुारी 05.00 वाजेच्या आत बंद निफाफ्यामध्ये ग्रामपंचायत कायाािय निलापरू यथ ेसादर करावे. १) निफाफा क्रमांक १ मध्ये द्यावयाची कागजपत्र ेखािीि प्रमाणे आिे. अ) धिाकर्ा आ) वस्तु व सेवा कर (GST) नोंदणी प्रमाणपत्र. इ) पेन काडा.(PAN) ई) ITR 2017-18,19, २) निफाफा क्रमांक २ मध्ये फक्त दरपत्रक असावा. ३) दरपत्रकात दर नमूद करतानी सहियाचे दर शासकीय ननयमाप्रमाणे िागू असिेिे GST व इतर िागणारे सवा करांसोबत सादर करावा व या प्रकारचा िमीपत्र दरपत्रकासोबत साहित्य पुरवठादरानी ग्रामपंचायत िा नििून द्यावे िागणार. ४) दरपत्रक मंजूर झाल्यास रु. १००/- च्या स्टंपपेपर वर साहित्य पुरवठादारास िमीपत्र नििून द्यावे िागेि. ५) दरपत्रक रद्द हकंवा नामंजूर करण्याचे सवा अनधकार ग्रामपंचायत निलापरू कडे राखनू ठेवण्यात आिेिे आिे.तसेच ई ननववदा भरणाऱ्या व्यक्तीस या संस्थे द्वारे ई ननववदा नाकारण्याचे स्पष्टीकरण मंगता येणार नािी. ६) साहित्याच्या हकमती मध्ये वाढ हकंवा घट झाल्यास सदर हकमतीचा पाररत ननववदा रकमेमध्ये बदि करता येणार नािी. साहित्य पुरवठाधारकाचा ज्या हकमतीनुसार दरपत्रक स्वीकारण्यात आिेिा आिे तोच दरपत्रक संपूणा आनथाक वर्ााकररता (२०१९ -२०) मान्य रािीि व त्या मध्ये कोणत्याच प्रकारे बदि करता येणार नािी. ७) साहित्य पुरवठा करण्याचा कािावधी आदेश नमळाल्यानंतर हदनांक ३१ माचा २०२० पयतं वैध रािीि व त्यानंतर सदर करार आपोआप संपषु्टात येईि. तसेच ग्रामपंचायत आपल्या सोयीनुसार सदर ननववदेिा मुद्दतवाढ देण्यास स्वतंत्र आिे. संपूणा वावर्ाक सत्रांतगात पुरवठादार कडून कािी अडचण आल्यास कोणत्यािी वेळेवर करार रद्द करण्याचे सवा अनधकार ग्रामपंचायत निलापरू कडे सरुक्षित राखनू ठेवण्यात आिेिे आिे व त्याबद्दिचे कोणतेिी स्पष्टीकरण या संस्थे तफे देण्यात येणार नािी याची नोंद घ्यावी. ८) साहित्य पुरवठाधारकािा पुरवठा करण्यात येणाऱ्या साहित्याचे प्रमाणात राय्लल्टी सादर करावी िागेि. व दर त्याचप्रमाणे दरपत्रकामध्ये समाववष्ट असावे.पुरवठा करण्यात येणाऱ्या साहित्याचा प्रमाणात राय्लल्टी सादर न केल्यास देयकातून शासकीय ननयमानुसार राय्लल्टीची रक्ककम कपात करून देयक अदा करण्यात येईि. ९) साहित्य पुरववल्याबाबत प्रथम पोच पावती सादर करावी िागेि.व परुवविेल्या साहित्याची मात्रा तपासल्यानंतर, योग्य आढल्यास पोच पावती देण्यात येईि. १०) पुरववण्य

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.