Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

1 | P a g e ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ ´É VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ चापडगाव ता कज त िज हा अहमदनगर <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò.१ ºÉxÉ 20१८/१९ (थम ´Éä³ý) सरपचं/ामसेवक ामपचंायत चापडग ाव ता.कजत ½äþ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù Eòb÷Ò±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉEòbÖ÷xÉ Percentage rate tender nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä {ÉÖføÒ±É EòɨÉÉSÉÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. +.xÉÆ. EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨É ¯û. ¤ÉªÉÉxÉ ®úCEò¨É ¯û. ({É®úiÉÉ´ÉÉ) ]åõb÷®ú ¡òÒ ®úCEò¨É ¯û. +ɴɶªÉEò ä̀öEäònùÉ®úú ´ÉMÉÇ EòɨÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ 1 मौजे चापडग ाव येथे लमी मंदर ते सरेुश सोनवणे %सम&ट कॉ)*ेट र+ता करणे. ४३२८२४/- ४३२४/- २०० खलुा ३ ¨ÉʽþxÉä 1) ºÉnù®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ´nùÉ®äú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÆMÉhÉEò |ÉhÉɱÉÒ´É®ú ½þÉä<DZÉ.ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉä]õÒºÉ |ÉʺÉvnùÒ,ºÉÖSÉxÉÉ,¶ÉÖvnùÒ{ÉjÉEäò <iªÉÉnùÒSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 2) ´ÉÊ®ú±É EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ.ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä,+]õÒ,¶ÉiÉÔ <.ºÉnù®ú ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É°üxÉ ÊnùxÉÉÆEò-२६/०२/२०१९ ®úÉäVÉÒ १७.०० ´ÉÉ. iÉä ÊnùxÉÉÆEò ०५/०३/२०१९ SÉä १७.००.{ɪÉÇiÉ +ÊvÉOÉʽþiÉ (Download)Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 3) ´ÉÊ®ú±É EòɨÉÉSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ÊnùxÉÉÆEò-२६/०२/२०१९ ®úÉäVÉÒ १७.०० ´ÉÉ. iÉä ÊnùxÉÉÆEò ०५/०३/२०१९ SÉä १७.००..<±ÉäC]ÅõÉìÊxÉEò ¡òÉì®ú¨Éì]õ¨ÉvªÉä +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 4) <Ç ÊxÉÊ´Énäù¨ÉvÉÒ±É +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ¨ÉvªÉä ¤Énù±É Eò®úhÉä,|ÉÉ{iÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉÆ{ÉèEòÒ BEò ËEò´ÉÉ ºÉ´ÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ näùiÉÉ xÉÉEòÉ®úhÉäSÉÉ ½þCEò ÊxɨxÉ º´ÉÉIÉ®úÒiÉ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±ÉÉ +ɽäþ.<Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¦É®úhÉÉ−ªÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ä̀öEäònùÉ®úÉºÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡äò]õɳý±ªÉɤÉɤÉiÉ º{ɹ]õÒEò®úhÉ ¨ÉÉMÉiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ.iɺÉäSÉ BJÉÉtÉ EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉEòb÷ ±ÉIÉÉiÉ PÉäiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É iªÉÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒ BJÉÉnùÒ +]õ ʶÉÊlÉ±É Eò®úhÉäSÉÉ ½þCEò ÊxɨxÉ º´ÉÉIÉ®úÒiÉ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±ÉÉ +ɽäþ. 5) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É <ºÉÉ®úÉ ¡òÒ SBI Online ´nùÉ®äú ¦É®ú±ªÉɤÉɤÉiÉSÉä ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ( as per part of e tendering document and process) ºÉƤÉvÉÒiÉ SBI Online SÉÉ ªÉÖÊxÉEò ]ÅõÉxZÉä¶ÉxÉ ®úÊVɺ]Åäõ¶ÉxÉ Gò¨ÉÉÆEò (UTR) xÉÉånù́ ÉÖxÉ iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡òªÉɺÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´Éä.<Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þ.ºÉƺlÉäºÉÉ`öÒ ®úÉJÉÒ´É +ºÉ±ªÉÉºÉ ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨ÉäiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÖ]õ näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.{É®ÆúÆiÉÚ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ JÉÖ±ªÉÉ MÉ]õÉSªÉÉ |ÉEòÉ®úÉSÉÒ +ºÉä±É ´É iÉÒ ¨É.ºÉ.ºÉÆ. +lÉ´ÉÉ ºÉÖ.¤Éä.ªÉÉÆxÉÒ nùÉJÉ±É Eäò±ÉäºÉ iªÉÉÆxÉÉ ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨ÉäiÉ EòÉähÉiÉÒSÉ ºÉÚ]õ näùªÉ ®úɽþhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 2 | P a g e .<Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þ.ºÉƺlÉäºÉÉ`öÒ ®úÉJÉÒ´É +ºÉ±ªÉÉºÉ ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨ÉäiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÖ]õ näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.{É®ÆúÆiÉÚ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ JÉÖ±ªÉÉ MÉ]õÉSªÉÉ |ÉEòÉ®úÉSÉÒ +ºÉä±É ´É iÉÒ ¨É.ºÉ.ºÉÆ. +lÉ´ÉÉ ºÉÖ.¤Éä.ªÉÉÆxÉÒ nùÉJÉ±É Eäò±ÉäºÉ iªÉÉÆxÉÉ ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨ÉäiÉ EòÉähÉiÉÒSÉ ºÉÚ]õ näùªÉ ®úɽþhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 6) +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù®ú Eäò±É䱪ÉÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ênù.०६/०३/२०१९ ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 1१.00 ´ÉÉ ामप ंचायत कायालयात =PÉb÷hÉäiÉ ªÉäiÉÒ±É.ºÉnù®ú Ênù´É¶ÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉä ¶ÉCªÉ xÉ ZÉɱªÉÉºÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSªÉÉ ´Éä³äýSªÉÉ ºÉÉäªÉÒxÉÖºÉÉ®ú =PÉb÷hÉäiÉ ªÉäiÉÒ±É. ामसेवक सरपंच ा.प चापडगाव ा.प चापडगाव <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É <iÉ®ú +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ 1) ä̀ öEäònùÉ®úÉÆxÉÒ nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. 2) EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆxÉÒ EòɨÉÉSÉä xÉEòɶÉä,ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ ¤ÉɤÉÊxɽþÉªÉ EòɨÉÉSÉä ºlɳý,¨ÉVÉÚ®ú ´É ºÉÉʽþiªÉÉSÉÒ ={ɱɤvÉiÉÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ¤ÉɤÉÓSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò°üxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ªÉÉiÉ. 3) ʱɡòÉ¡òÉ Gò.1 ¨ÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ UôÉxÉhÉÒ Eò°üxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ Gò.1 ¨ÉvªÉä {ÉÉjÉ `ö®ú±É䱪ÉÉ ä̀öEòÉnùÉ®úÉÆSÉÉSÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ Gò.2 =PÉb÷hÉäiÉ ªÉä<DZÉ. 4) EòÉähÉiªÉɽþÒ +]õÓ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ <Ç ÊxÉÊ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.