Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Public Works Department

 • Tender Amount

  ₹ 1,65,26,586

 • EMD

  ₹ 1,50,000

 • Opening Date

  09 Feb 2019

 • Closing Date

  15 Feb 2019

Summary

Tender for Strengthening And Black Topping To Dongargaon Aambavane Kalamb Jambhulpada To S.h.-93 Road.

C:\Users\officepc\Documents\57) NIT-57 Preparation(3)\57) E-Tender Notice No.57 for 2018-2019 (Bgt Dec-18).docx EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +ʱɤÉÉMÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ Ê{ÉxÉ EòÉäb - 402 201 nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò - (02141)222084 <Ç-¨Éä±É -eeabg1@gmail.com ¡ìòCºÉ xÉƤɮú (02141)225096 VÉÉ.Gò. +Ê´É/±Éä¶ÉÉ/ÊxÉÊ´ÉnùÉ/962/2019 ÊnùxÉÉÆEò :- 05/02/2019 |ÉÊiÉ, ¨ÉÉ.´ÉÊ®ú¹`ö ºÉ½þɪÉEò ºÉÆSÉÉ±ÉªÉ (VÉÉʽþ®úÉiÉ/|ɶÉɺÉxÉ) ¨ÉÉʽþiÉÒ ´É VÉxɺÉÆ{ÉEÇò ¨É½þɺÉÆSɱÉxÉɱɪÉ, ½ÖþiÉÉi¨ÉÉ ®úÉVÉMÉȪ û SÉÉèEò, ¨ÉÉnùɨÉEòɨÉÉ ¨ÉÉMÉÇ, iɳý¨ÉVɱÉÉ, ¨ÉÖJªÉ <¨ÉÉ®úiÉ ¨ÉÆjÉɱɪÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç-400 032 Ê´É¹ÉªÉ : ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ. (E-Tendering) (<Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.57) संदभ : शासन नणय Gò¨ÉÉÆEò : ¨ÉÉ´ÉVÉ-2018/|É.Gò.348/34 ¨ÉÆjÉɱɪÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç 400 032, ÊnùxÉÉÆEò 20/12/2018 ¨É½þÉänùªÉ, ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +É{ÉhÉÉÆºÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. 1 VÉÉʽþ®úÉiÉ näùhÉÉ−ªÉÉ +ÊvÉEòÉ−ªÉÉSÉä xÉÉǼ É, {ÉnùxÉɨÉ, {ÉkÉÉ ´É nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò : ¸ÉÒ.+É®ú.BºÉ.¨ÉÉä®äú, EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, +ʱɤÉÉMÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 222084 2 EòÉähÉiªÉÉ iÉÉ®úJÉäºÉ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. : ÊnùxÉÉÆEò 08/02/2019 ®úÉäVÉÒ ËEò´ÉÉ iÉi{ÉÖ́ ÉÔ 3 |ÉʺÉvnùÒSÉä º´É¯û{É : ºÉÆnùÌ¦ÉªÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉxÉÖºÉÉ®ú 4 VÉÉʽþ®úÉiÉ ÊEòiÉÒ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉÆiÉÚxÉ ´É ÊEòiÉÒ ´Éä³ýÉ |ÉʺÉvn ùEò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. : ºÉÆnùÌ¦ÉªÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉxÉÖºÉÉ®ú 5 VÉÉʽþ®úÉiÉ näùªÉEò EòÉähÉÉSªÉÉ xÉÉǼ Éä Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. iªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉǼ É ´É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉkÉÉ : EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, +ʱɤÉÉMÉ ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ EòÉähÉiªÉÉ ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ {ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉrùÒºÉÉ`öÒ {ÉÉ`öʴɱÉÒ +ɽäþ iªÉÉ ¤ÉɤÉiÉSÉä {ÉjÉ +É®ú.+Éä.ºÉÒ. (Release order copy) ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSªÉÉ eeabg1@gmail.com <Ç-¨Éä±É ´É®ú i´É®úÒiÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhÉäºÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ +ɽäþ. ºÉÉä¤ÉiÉ :- 3 |ÉiÉÒ. +É{ɱÉÉ Ê´É·ÉɺÉÚ, ºlɳý |ÉiÉÒ´É®ú EòÉ.+. ªÉÉÆSÉÒ ºÉ½þÒ +ºÉä EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, +ʱɤÉÉMÉ ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ त : मुय अभयंता, सा.बां. ादेशक वभाग, मंुबई यांचे माहतीसाठ# सवनय सादर. |ÉiÉ : +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ, ®úɪÉMÉb÷ ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ¨ÉÆb÷³ý, EòÉäEòhÉ ¦É´ÉxÉ, xÉ´ÉÒ ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆSÉä ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. |ÉiÉ : ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ®úÒ, ®úɪÉMÉb÷ +ʱɤÉÉMÉ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. |ÉiÉ : EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, nùIÉiÉÉ ´É MÉÖhÉ ÊxɪÉÆjÉhÉ ¨ÉÆb÷³ý, EòÉäEòhÉ ¦É´ÉxÉ, xÉ´ÉÒ ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆxÉÉ ºÉºxÉä½þ +OÉäʹÉiÉ. |ÉiÉ : EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, `öÉhÉä / ¨É½þÉb÷ / nùÊIÉhÉ ®úixÉÉÊMÉ®úÒ / =kÉ®ú ®úixÉÉÊMÉ®úÒ /ÊSÉ{ɳÚýxÉ ºÉÉ´ÉÆiÉ´ÉÉb÷Ò / <±ÉÉJÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç / =kÉ®ú ʴɦÉÉMÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç +ÆvÉä®úÒ ®úɹ]ÅõÒªÉ ¨É½þɨÉÉMÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉ {ÉähÉ, ªÉÉÆxÉÉ ºÉºxÉä½þ +OÉäʹÉiÉ. |ÉiÉ : ={É Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ={É Ê´É¦ÉÉMÉ +ʱɤÉÉMÉ Gò.1/+ʱɤÉÉMÉ Gò.2(EòÉä±ÉÉb÷)/{ÉähÉ/=®úhÉ/{ÉɱÉÒ /¨ÉȪ ûb÷ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ®ú´ÉÉxÉÉ. C:\Users\officepc\Documents\57) NIT-57 Preparation(3)\57) E-Tender Notice No.57 for 2018-2019 (Bgt Dec-18).docx ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, +ʱɤÉÉMÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ Ê{ÉxÉ EòÉäb - 402 201 <Ç-¨Éä±É {ÉkÉÉ :- alibag.ee@mahapwd.com nÖù®úv´ÉxÉÒ/¡ìòCºÉ Gò¨ÉÉÆEò :-(02141)222084/225096 <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò.57 ºÉxÉ 2018-2019 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbÚ÷xÉ ºÉIÉ¨É EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ (VÉä ÊxÉÊ´ÉnäùiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ {ÉÖhÉÇ Eò®úiÉÒ±É iªÉÉÆSÉä EòbÚ÷xÉ) ¤É-1 xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒ´nùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú http://mahatenders.gov.in ªÉälÉÚxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±ÉÉ +ɽäþ. +]õ +ºÉ±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®ú±É

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.