Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

C:\Users\Thakur\Desktop\Notice No 72\Notice No. 72.doc 1 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½þÉb ÊVɱ½þÉ ®úúɪÉMÉb÷ 402301 Fax (02145) 223659 email : mahad.ee@mahapwd.com pwdmahad.tc.@gmail.com VÉÉ.Gò. ¨ÉÊ´É/±Éä¶ÉÉ/ÊxÉÊ´ÉnùÉ/1040 ÊnùxÉÉÆEò : 25/02/2019/11/2018 |ÉÊiÉ, ÊVɱ½þÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, {ÉÉvªÉä´ÉÉb÷Ò, xÉ´É®äú <¨ÉÉ®úiÉ, ¤ÉÄEò +É¡ò <ÆÊb÷ªÉÉ ¶ÉÉJÉä ºÉ¨ÉÉä®ú, ®úɪÉMÉb÷- +ʱɤÉÉMÉ. Ê´É¹ÉªÉ : ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ. (E-Tendering) (<Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.72 ºÉxÉ 2018-19) ºÉÆnù¦ÉÇ 1 2 ¶ÉɺÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉjÉEò Gò. ºÉÒB]õÒ/2017/|É.Gò.8/<¨ÉÉ-2 Ênù.29/01/2019 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆSÉä {ÉjÉ Gò¨ÉÉÆEò ½þÉ.+ì.+±{ÉÊxÉÊ´ÉnùÉ- 2018/|É.Gò.409/®úºiÉä-5 ÊnùxÉÉÆEò 10/01/2019 ¨É½þÉänùªÉ, ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉʴɹɪÉÒ +É{ÉhÉÉÆºÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. VÉÉʽþ®úÉiÉÒºÉÉ`öÒ Eò¨ÉÒ JÉSÉÇ ªÉähªÉÉEò®úÒiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ iÉÒxÉ ºiÉƦÉÉiÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉɺÉƤÉvÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆxÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ tÉ´ªÉÉiÉ. 1 VÉÉʽþ®úÉiÉ näùhÉÉ-ªÉÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉSÉä xÉÉÆ´É, {ÉnùxÉɨÉ, {ÉkÉÉ ´É nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò : ¸ÉÒ. ¤ÉÒ.BxÉ.¤Éʽþ®ú, EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨É½þÉb÷ (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ¨É½Éþb÷ ÊVÉ. ®úɪÉMÉb÷ nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 02145-222167 2 EòÉähÉiªÉÉ iÉÉ®úJÉäºÉ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. : ÊnùxÉÉÆEò 05/03/2019 ý®úÉäVÉÒ ËEò´ÉÉ iªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ 3 ÊEòiÉÒ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ : |ÉSɱÉÒiÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉxÉÖºÉÉ®ú, +É{ɱªÉÉ +vÉÒEòÉ®úÉiÉÒ±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉÞiiÉ{ÉjÉÉÆiÉ. 4 VÉÉʽþ®úÉiÉ ÊEòiÉÒ ´Éä³ýÉ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. : BEònùÉ. 5 VÉÉʽþ®úÉiÉ näùªÉEò EòÉähÉÉSªÉÉ xÉÉǼ Éä Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. iªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉÆ´É ´É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉkÉÉ : EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨É½þÉb÷ (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ¨É½Éb÷ ÊVÉ. ®úɪÉMÉb÷ +É{ɱÉÉ Ê´É·ÉɺÉÚ ºÉÉä¤ÉiÉ : ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ. ={É EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ¨É½þÉb÷ (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ¨É½þÉb÷, |ÉiÉ : ¨ÉÉ. +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ, ®úɪÉMÉb÷ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ¨ÉÆb÷³ý, EòÉåEòhÉ ¦É´ÉxÉ, xÉ´ÉÒ¨ÉÖƤÉ<Ç. ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. |ÉiÉ : EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ/˦ÉMÉÉ®úÒ, {ÉxÉ´Éä±É ÊVÉ. ®úɪÉMÉb÷./®úɹ]ÅõÒªÉ ¨É½þɨÉÉMÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉ Gò¨ÉÉÆEò 17, {ÉähÉ, ÊVɱ½þÉ ®úɪÉMÉb÷. ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ´É |ÉʺÉvnùÒºÉÉ`öÒ |ÉiÉ : ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ, (ºÉÉ.¤ÉÉÆ) ={ÉʴɦÉÉMÉ, ¨É½þÉb÷/{ÉÉä±ÉÉnù{ÉÚ®ú/®úÉä½þÉ/¨ÉÉhÉMÉÉÆ´É/¸ÉÒ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ´É |ÉʺÉvnùÒºÉÉ`öÒ |ÉiÉ : ´Éä¤ÉºÉÉ<Çb÷´É®ú |ÉʺÉvnùÒ Eò®úÒiÉÉ. WWW.mahapwd.com, / https//mahatenders.gov.in. C:\Users\Thakur\Desktop\Notice No 72\Notice No. 72.doc 2 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ¨É½þÉb ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½þÉb÷ (®úɪÉMÉb) Email :-mahad.ee@mahapwd.com Ph.No. 20145 222167 NOTICE INVITING e-TENDER Notice No.72 for 2018-19 (xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú/ºÉÖʶÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú +ʦɪÉÆiÉÉ/¨ÉVÉÚ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ) EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨É½þÉb (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ¨É½þÉb,÷ ÊVɱ½þÉ ®úɪÉMÉb÷, Ê{ÉxÉ-402301, nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 02145- 222167 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbä÷ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É (xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú/ºÉÖʶÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ® +ʦɪÉÆiÉÉ/¨ÉVÉÚ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ)ªÉÉÆSÉäEòbÖ÷xÉ JÉɱÉÒ±É |ɨÉÉhÉä ¤ÉÒ-1 xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äú ú(+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉä ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ https://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É°üxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨É½þÉb (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ¨É½þÉb,÷ ÊVɱ½þÉ ®úɪÉMÉb÷, ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É EòɨÉÉSÉÒ +ÆnùÉVÉÒiÉ ËEò¨ÉiÉ (¯û{ɪÉä) ÊxÉÊ´ÉnùÉ +xÉɨÉiÉ ®úCEò¨

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.