Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Signature of Contractor No. of Corrections Executive Engineer E Dy. Executive Engg. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ Gò. 1, `öÉhÉä÷ website: https://mahatenders.gov.in <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò.166 ºÉxÉ 2018-19 (¡äò®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ) EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ.ʴɦÉÉMÉ Gò.1, `öÉhÉä÷ º]äõ¶ÉxÉ ®úÉäb÷ ÊVɱ½þÉ `öÉhÉä÷. (nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò. 022-25369293) ½äþ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ uùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¤É-1 xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉEòb÷Ò±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþ. b÷É=xɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ ÊnùxÉÉÆEò 07/03/2019 iÉä ÊnùxÉÉÆEò 14/03/2019 ´Éä³ý 10.30 iÉä 17.30 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 16/03/2019 ´Éä³ý 15.01 iÉä 17.30 (¶ÉCªÉ ZÉɱªÉɺÉ). <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É EòɨÉÉSÉÒ +ÆnùÉVÉÒiÉ ËEò¨ÉiÉ <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ ´É |ÉEòÉ®ú EòÉ¨É {ÉÚhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ 1 2 3 4 5 6 7 1 OÉÉ¨É Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É 2018-19 +ÆiÉMÉÇiÉ `öÉhÉä iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É ¨ÉÉèVÉä nùʽþºÉ®ú `öÉEÖò®ú{ÉÉb÷É xÉɱªÉÉ´É®ú ºÉÉEò´É ¤ÉÉÆvÉhÉä 2219000/- 22190/- 5 + ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 500 ¤ÉÒ-1 12 ¨ÉʽþxÉä 2 OÉÉ¨É Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É 2018-19 +ÆiÉMÉÇiÉ `öÉhÉä iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É ¨ÉÉèVÉä ÊxÉvÉÖ iÉä ´ÉÉEò³ýhÉ ®úºiÉÉ OÉɨÉÉ-46 ÊEò¨ÉÒ 2/900 iÉä 3/800 ¨ÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úhÉä. ÊVÉ.`öÉhÉä 4444741/- 44447/- 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 500 ¤ÉÒ-1 12 ¨ÉʽþxÉä 3 `öÉhÉä EòÉä]Çõ xÉÉEòÉ ªÉälÉÒ±É BºÉ.{ÉÒ. Eìò¤ÉÒxÉSÉÒ (+Ä]õÒ Eò®ú¨É¶ÉxÉ) +ìÉÊ¡òºÉSÉÒ nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä. 1765296/- 17652/- 5 + ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 500 ¤ÉÒ-1 12 ¨ÉʽþxÉä 4 `öÉhÉä EòÉä]Çõ xÉÉEòÉ ªÉälÉÒ±É BºÉ.{ÉÒ. Eìò¤ÉÒxÉSÉÒ (+Ä]õÒ Eò®ú¨É¶ÉxÉ) +ìÉÊ¡òºÉSÉÒ nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä. 985668/- 9856/- 7 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 500 ¤ÉÒ-1 12 ¨ÉʽþxÉä 5 ʦɴÉÆb÷Ò iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É ¨ÉÉäʽþä±ÉÒ ¨Éfø´ÉÒ ¨Éɳý iÉä nÖùMÉÉb÷ ®úºiÉÉ iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä. 2145636/- 21456/- 5 + ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 500 ¤ÉÒ-1 12 ¨ÉʽþxÉä Ê]õ{É: 1. ºÉ´ÉÇ {ÉÉjÉ / <SUÖôEò ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉjÉEò b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒSªÉÉ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ Portal ´É®ú ´É PWD Portal “www.mahapwd.com” enrolled Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ ´É ºÉnù®úÒ±É EòɨÉÉiÉ EòɽþÒ ¤Énù±É +lÉ´ÉÉ ´Éä³äýiÉ ¤Énù±É ZÉɱÉÉ iÉ®úÒ½þÒ iÉÉä ¤Énù±É xɨÉÖnù ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú {ÉɽþÉ´Éä. ªÉɤÉɤÉiÉ ¡äò®ú ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ VÉÉʽþ®úÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. ªÉÉSÉÒ ´ÉÉSÉEòÉÆxÉÒ xÉÉånù PªÉÉ´ÉÒ. 2. ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÉ ´É®ú xɨÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ näùEòÉ®ú ¦É®úhÉä ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ´É Êb÷ÊVÉ]õ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉɺÉÆnù¦ÉÉÇiÉ EòɽþÒ ¶ÉÆEòÉ / +b÷SÉhÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉÒ JÉɱÉÒ±É nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEòÉ´É®ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. Toll Free Ph. No.180030702232 E-Mail:eproc.maharashtra@gmail.com, cppp-support@nic.in. 3. ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºÉ´ÉÇ nùºiÉBä́ ÉVÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ®úɽþÒ±É. iɺÉäSÉ <ºÉÉ®úÉ / ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉä ËEò¨ÉiÉ ªÉɤÉɤÉiÉSÉä nùºiÉBä́ ÉVÉÉSªÉÉ ¨ÉÖ³ý |ÉiÉÒ º´ÉiÉ:SªÉÉ xÉÉ´ÉÉSÉÒ MÉÉä{ÉxÉÒªÉiÉÉ ¤ÉɳýMÉÖxÉ <Ç- ÊxÉÊ´ÉnùÉ ´Éä³ýÉ{ÉjÉEòɨÉvªÉä xɨÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ ÊnùxÉÉÆEò ´É ´Éä³äý{ɪÉÈiÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. +xªÉlÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉäiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. 4. <iÉ®ú +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ xɨÉÖxªÉɨÉvªÉä {ɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉÒ±É. ºÉnù®ú EòɨÉÉÆSÉÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ näùiÉÉ ®úqù Eò®úhªÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±Éä±Éä +ɽäþiÉ. 5. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSÉÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ www.mahapwd.com ªÉÉ <Æ]õ®úxÉä]õ´É®úÒ±É ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. VÉÉ.Gò.`öÉÊ´É/ÊxÉÊ´ÉnùÉ/ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, `öÉhÉä (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ Gò.1, `öÉhÉä÷ ÊnùxÉÉÆEò: / /2019 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ `öÉhÉä (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ Gò.1 `öÉhÉä÷

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.