Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

E:Torne/All E Tender Notice/Notice No.38 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, ¨ÉvªÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, MÉhÉ{ÉiÉ VÉÉvÉ´É ¨ÉÉMÉÇ, ´É®ú³ýÒ, ¨ÉÖƤÉ<Ç - 400 018. Email :- centralmumbai.ee@mahapwd.com  4936404/24931902 ¡ìòCºÉ 24931902 VÉÉ.Gò.EòÉ.+./¨É¨ÉÖÆÊ´É/<Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ/820 ÊnùxÉÉÆEò :- 28/01/2019. <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 35 ºÉxÉ 2018-19 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨ÉvªÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ´É®ú³ýÒ, ¨ÉÖƤÉ<Ç EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 24931902/24936404 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbä÷ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É ¨ÉVÉÚ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉEò®úÒiÉÉ “¤ÉÒ-1” xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú http://mahatenders.gov.in ªÉälÉÚxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨ÉvªÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ´É®ú³ýÒ, ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. +]õ +ºÉ±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É :- 1) xÉɪÉMÉÉǼ É ªÉälÉÒ±É MÉìºÉ +ÉÊhÉ nùɯûMÉÉä³ýÉ MÉÉäb÷É>ðxÉ ªÉälÉä ´ÉÒ]õÉÆSÉÒ Ë¦ÉiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä iɺÉäSÉ nù®ú´ÉÉVÉä, ºÉ®úEòiªÉÉ nù®ú´ÉÉVÉÉSÉÒ nÖù̄ ûºiÉÒ Eò®úhÉä. ¯û.395920/- 2) ®úÉVªÉ EòɨÉMÉÉ®ú ʴɨÉÉ ¯ûMhÉÉ±ÉªÉ ªÉälÉÒ±É ]õÉ<Ç̈ É iÉÒxÉ +ÉÊhÉ SÉÉ®ú ¨ÉvÉÒ±É ¯û¨É xÉÆ.6,2,3 ªÉälÉä ÊMɱÉÉ´ªÉÉSÉÒ nÖù̄ ûºiÉÒ Eò®úhÉä, nù®ú´ÉÉVÉä ÊJÉb÷CªÉÉÆSÉÒ nÖù̄ ûºiÉÒ Eò®úhÉä, +챪ÉÖʨÉÊxÉªÉ¨É ÊJÉb÷CªÉÉÆSÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhÉä ´É ¤ÉºÉÊ´ÉhÉä iɺÉäSÉ UôiÉÉ´É®úÒ±É {ÉÉhªÉÉSªÉÉ ]õÉCªÉÉÆSÉÒ nÖù̄ ûºiÉÒ Eò®úhÉä. ¯û.761014/- 3) xÉÉMÉ{ÉÉb÷É ªÉälÉÒ±É B¨É.]õÒ. ºÉäC¶ÉxÉ ªÉälÉÒ±É ¨ÉÉä]õÉ®ú MÉì®äúVɨÉvªÉä ±ÉÉnùªÉÉÆSÉä xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉä. ¯û.1307360/- 4) {É®ú³ý, ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉälÉÒ±É BSɤÉÒ{ÉÒºÉÒB±É +É´ÉÉ®úÉiÉÒ±É CªÉÖºÉÒ ±Éì¤ÉSÉä xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉä. ¯û.1295918/- 5) ¤ÉɴɱÉÉ EÆò{ÉÉ>Æðb÷ ªÉälÉÒ±É Êb÷ºÉÒ{ÉÒ ZÉÉäxÉ -3 ºÉå]Åõ±É Ê®úVÉxÉ ªÉälÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ´É ¤ÉɽþªÉ nÖù̄ ûºiÉÒSÉÒ EòɨÉä Eò®úhÉä. ¯û.1316315/- <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ={ɱɤvÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ- Ênù.01/02/2019, ºÉEòɳýÒ 10.30 {ÉɺÉÚxÉ iÉä Ênù. 08/02/2019 ®úÉäVÉÒ 15.00 {ɪÉÈiÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉä (¶ÉCªÉ ZÉɱªÉɺÉ) - Ênù.09/02/2019 ®úÉäVÉÒ 15.00 ´ÉÉVÉiÉÉ (EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨ÉvªÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç (ºÉÉ.¤ÉÉÆ) ʴɦÉÉMÉ, ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, MÉhÉ{ÉiÉ VÉÉvÉ´É ¨ÉÉMÉÇ, ´É®ú³ýÒ, ¨ÉÖƤÉ<Ç 400 018) JÉɱÉÒ±É ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉSÉÒ ºÉ´ÉÇ ¨ÉɽþÒiÉÒ ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 1.. http://mahapwd.com 2http://mahatenders.gov.in (ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÚSÉxÉä̈ ÉvªÉä EòɽþÒ ¤Énù±É ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ´É®úÒ±É ´Éä¤É ºÉÉ<Ç]ṍ É®úiÉÒ Eòú³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.) 3. EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨ÉvªÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç (ºÉÉ.¤ÉÉÆ) ʴɦÉÉMÉ, ´É®ú³ýÒ, ¨ÉÖƤÉ<Ç EòɪÉÉDZɪÉÉiÉÒ±É ºÉÚSÉxÉÉ ¡ò±ÉEò. EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨ÉvªÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ´É®ú³ýÒ, ¨ÉÖƤÉ<Ç. E:Torne/All E Tender Notice/Notice No.38 GOVERNMENT OF MAHARASHTRA PUBLIC WORKS DEPARTMENT Executive Engineer, Central Mumbai (P.W.) Division, Worli, Mumbai-400 018 E-TENDER NOTICE NO. 35 (2018-2019) Online E-Tenders in “B-1” Form for the following work are invited by the Executive Engineer, Central Mumbai (P.W.) Division, Worli, Mumbai-400 018 (Phone No.022-24931902 & 24936404) Government of Maharashtra, Electronic Tender Management System http://mahatenders.gov.in from the registered in appropriate Labour Co-operative Society, Ltd. Mumbai of Public Works Department of Maharashtra State. Name of Work - 1) Repairs to Gas and Ammunition Godown at Naigaon, Mumbai. Construction Brick masonary wall with Doors and collapsible Gate. Rs.395920/- 2) MOW to repair to damaged plaster

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.