Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Public Works Department

 • Opening Date

  12 Jul 2019

 • Closing Date

  29 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 2,98,18,26,034

 • EMD

  ₹ 1,50,00,000

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Project Financiers for this tender?
We will help YOU to find the right match for FREE!
Summary

Construction Of Multi -storey Super Specialty Hospital Building At Sir J.j. Hospital Campus Byculla, Mumbai (basement 2 Floors Plus Ground Floor Plus 10 Floor) On Epc (engineering, Procurement And Construction) Mode

Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!
BOQ Items

No BOQs Available

C:\Users\USER\Documents\1\EPC 3 Noticec 9\NIT.doc 1 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, BEòÉÎi¨ÉEÞòiÉ PÉ]õEò (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Email : integratedmumbai.ee@mahapwd.com 22016974 22016976 <{ÉÒºÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò. 9 ºÉxÉ 2019-2020 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÉ.®úÉVªÉ{ÉɱÉÉÆSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, BEòÉÎi¨ÉEÞòiÉ PÉ]õEò (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ¡òÉä]Çõ, ¨ÉÖƤÉ<Ç-01 (nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò. 22016974/76) +xÉ֦ɴÉÒ ´É {ÉÉjÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉEò®úÒiÉÉ <{ÉÒºÉÒ (+ʦɪÉÉÆÊjÉEòÒ JÉ®äúnùÒ ´É ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ) (Engineering, Procurement and Construction) xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç- ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒ´nùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú http://mahatenders.gov.in ªÉälÉÚxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, BEòÉÎi¨ÉEÞòiÉ PÉ]õEò (ºÉÉ.¤ÉÉÆ) ʴɦÉÉMÉ, ¡òÉä]Çõ, ¨ÉÖƤÉ<Çõ, ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. +]õ +ºÉ±Éä±ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É :- 1. ºÉ®ú VÉ.VÉÒ. ºÉ¨ÉÖ½þ ¯ûMhÉÉ±ÉªÉ +É´ÉÉ®ú ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉälÉä 2 iɳý ¨ÉVɱÉä + iɳý ¨ÉVɱÉÉ + 10 ¨ÉVɱÉä +ºÉä +ÊiÉʴɶÉä¹ÉÉä{ÉSÉÉ®ú ¯ûMhÉÉ±ÉªÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä. +ÆnùÉÊVÉiÉ ®úCEò¨É ¯û. 298.00 EòÉä]õÒ. (BEÚòhÉ 1 EòɨÉ) <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ={ɱɤvÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ- Ênù.12/07/2019, ºÉEòɳýÒ 10.30 {ÉɺÉÚxÉ iÉä Ênù.26/07/2019 ®úÉäVÉÒ 17.30 {ɪÉÈiÉ20 ÊxÉÊ´ÉnùÉ {ÉÚ́ ÉÇ ¤Éè̀ öEò - Ênù.19/07/2019 ®úÉäVÉÒ nÖù{ÉÉ®úÒ 12.00 ´ÉÉVÉiÉÉ ¨ÉÉ. ¨ÉÖJªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç (ºÉÉ.¤ÉÉÆ) |ÉÉnäùʶÉEò ʴɦÉÉMÉ, ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ¦É´ÉxÉ, 4 lÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, 25 ¨ÉZÉǤÉÉxÉ ®úÉäb÷, ¡òÉä]Çõ, ¨ÉÖƤÉ<Ç-400 001 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉä (¶ÉCªÉ ZÉɱªÉɺÉ)- Ênù.29/07/2019 ®úÉäVÉÒ 15.00 ´ÉÉVÉiÉÉ ¨ÉÉ. +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç (ºÉÉ.¤ÉÉÆ) ¨ÉÆb÷³ý, ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ¦É´ÉxÉ, 5 ´ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, 25 ¨ÉZÉǤÉÉxÉ ®úÉäb÷, ¡òÉä]Çõ, ¨ÉÖƤÉ<Ç-400 001 JÉɱÉÒ±É ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉSÉÒ ºÉ´ÉÇ ¨ÉɽþÒiÉÒ ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 1. http://mahapwd.com ´É. https://mahatenders.gov.in (ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÚSÉxÉä̈ ÉvªÉä EòɽþÒ ¤Énù±É ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ´É®úÒ±É ´Éä¤É ºÉÉ<Ç]ṍ É®úiÉÒ Eòú³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.) 2. ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ê´ÉÊGòSªÉÉ +JÉä®úSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉɺÉÚxÉ iÉÒxÉ Ênù´ÉºÉÉÆSÉä +ÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÒ ½þÉbÇ÷ EòÉì{ÉÒ ÊºÉ±É¤ÉÆnù ʱɡòÉ}ªÉɨÉvªÉä EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, BEòÉÎi¨ÉEÞòiÉ PÉ]õEò (ºÉÉ.¤ÉÉÆ) ʴɦÉÉMÉ, ¡òÉä]Çõ, ¨ÉÖƤÉ<Ç-01 ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ®úÉʽþ±É. +xªÉlÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉäiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. 3. ºÉ´ÉÇ {ÉÉjÉ/<SUÚôEò ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ {É{ÉjÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒSªÉÉ https://mahatenders.gov.in Portal ´É®ú Enrollment Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +ɽäþ. 4 ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÉ ´É®ú xɨÉÚnù Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ näùEòÉ®ú ¦É®úhÉä ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ´É DSC Êb÷VÉÒ]õ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ ´É Portal ´É®ú Enrollment Eò®úhªÉɺÉÆnù¦ÉÉÇiÉ EòɽþÒ ¶ÉÆEòÉ / +b÷SÉhÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉÒ JÉɱÉÒ±É nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEòÉ´É®ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. Toll Free No.1800 3070 2232, Mobile No.8879002344- Vinayak Agre E-mail :- eproc.maharashtra@gmail.com, cppp-support@nic.in 5. EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, BEòÉÎi¨ÉEÞòiÉ PÉ]õEò (ºÉÉ.¤ÉÉÆ) ʴɦÉÉMÉ, ¡òÉä]Çõ, ¨ÉÖƤÉ<Ç EòɪÉÉDZɪÉÉiÉÒ±É ºÉÚSÉxÉÉ ¡ò±ÉEò. VÉÉ.Gò.BPÉ(ºÉÉ.¤ÉÉ)Ê´É/ÊxÉÊ´ÉnùÉ/2890, ÊnùxÉÉÆEò: 28/06/2019 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, BEòÉÎi¨ÉEÞòiÉ PÉ]õEò (ºÉÉ.¤ÉÉÆ) ʴɦÉÉMÉ, ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ¦É´ÉxÉ, 2 ®úÉ ¨ÉVɱÉÉ, 25 ¨ÉZÉǤÉÉxÉ ®úÉäb÷, ¡òÉä]Çõ, ¨ÉÖƤÉ<Ç-400 001 nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò. 22016974/76 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, BEòÉÎi¨ÉEÞòiÉ PÉ]õEò (ºÉÉ.¤ÉÉÆ) ʴɦÉÉMÉ, ¡òÉä]Çõ, ¨ÉÖƤÉ<Ç. C:\Users\USER\Documents\1\EPC 3 Noticec 9\NIT.doc 2 GOVERNMENT OF MAHARASHTRA PUBLIC WORKS DEPARTMENT Executive Engineer, Integrated Unit (P.W.) Division, Fort, Mumbai-400 001 Email : integratedmumbai.ee@mahapwd.com 22016974/ 22016976 “EPC” E-TENDER NOTICE NO. 9 of 2019-2020 On behalf of Gover

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.