Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

नािशक महानगरपािलका, नािशक सावजिनक बांधकाम िवभाग ई-िनिवदा सचुना . 42 (सन 2018-19) महानगरपािलके या खािलल नमुद केले या कामाकरीता महारा शासन अथवा क शासना या अथवा िनमशासकीय सं थेकडे यो य वग तील पंजीकृत कामा या अनभुवी म तेदाराकडून ई-टडर (ऑनलाईन) िनिवदा मागिवत आहोत. अ.नं. कामाचे नाव ाकलन र. . िनिवदा फॉम फी र. . 1. सातपरू िवभाग . . 09 साती आसरा सातपरू येथील अंतगत र ते पावसाळी गटार योजनेसह र ता मजबतुीकरण करणे. (दिलते र व ती सधुारणा योजने अंतगत) 41,71,173/- 500+90+90 =680/- 2. सातपरू िवभाग . . 11 बु दनगर येथे अंतगत र ते मजबतुीकरण क न का ँ ीटीकरण करणे. (दिलत व ती सधुार योजना अंतगत) 28,85,122/- 500+90+90 =680/- 3. सातपरू िवभाग . . 08 मधील जोशीवाडा, कोळीवाडा व बजरंगनगर येथे पावसाळी गटारीसह का ँ ीट र ते तयार करणे. (दिलते र व ती सधुारणा योजने अंतगत) 28,82,529/- 500+90+90 =680/- 4. सातपरू िवभाग . . 08 मधील संतकबीरनगर येथे अंतगत र ते मजबतुीकरण क न का ँ ीटीकरण करणे. (दिलत व ती सधुार योजना अंतगत) 28,42,319/- 500+90+90 =680/- 5. नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील सहदेवनगर येथील ओपन पेसला ि डांगण िवकसनाकरीता संर क भत बांधणे. 21,22,564/- 500+90+90 =680/- 6. सातपरू िवभाग . . 26 आठवले नगर सातपरू िवभाग येथे पावसाळी गटार योजने या कामासह अंतगत र ते मजबतुीकरण व का ँ ीटीकरण करणे. (दिलते र व ती सधुारणा योजने अंतगत) 19,91,113/- 500+90+90 =680/- 7. सातपरू िवभाग . . 11 वारबाबानगर येथे पावसाळी गटार योजनेचे काम करणे. (दिलत व ती सधुार योजना अंतगत) 19,67,243/- 500+90+90 =680/- 8. सातपरू िवभागातील . . 11 कांबळेवाडी मधील अंतगत र ते मजबतुीकरण क न का ँ ीटीकरण करणे. (दिलत व ती सधुार योजना अंतगत) 15,89,598/- 500+90+90 =680/- 9. सातपरू िवभागातील . . 11 मधील सातपरू गावठाणातील िसटी स ह नं. 106 कोळीवाडा इतर व ती म ये मोक या जागते िजम यािशअम हॉल बांधणे. (दिलते र व ती सधुारणा योजने अंतगत) 14,89,985/- 500+90+90 =680/- 10. सातपरू िवभाग . . 11 मधील वडारवाडी येथे पावसाळी गटारीसह र ते तयार करणे. (दिलते र व ती सधुारणा योजने अंतगत) 13,07,230/- 500+90+90 =680/- 11. सातपरू िवभाग . . 08 संतकबीरनगर यथेील अंतगत पावसाळी गटार टाकणे. (दिलत व ती सधुार योजना अंतगत) 07,96,609/- 500+90+90 =680/- 12. सातपरू िवभाग . . 11 संतोषीमातानगर येथे अंतगत पावसाळी गटार योजना करणे. (दिलत व ती सधुार योजना अंतगत) 06,98,157/- 500+90+90 =680/- 13. सातपरू िवभाग . . 11 मधील बु दनगर येथे अंतगत पावसाळी गटार योजना करणे. (दिलत व ती सधुार योजना अंतगत) 06,97,938/- 500+90+90 =680/- 14. निवन नािशक िवभागातील . . 28 मधील आनंदवन कॉलनी बरुकुले हॉल मागे मोक या जागेत ीन िजम सािह य बसिवणे. (फेरिनिवदा-2) 5,68,556/- 500+90+90 =680/- 15. सातपरू . . 11 मधील सातपरू कॉलनी मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर माकट मधील दु तीची कामे करणे. 04,99,975/- 500+90+90 =680/- 16. निवन नािशक . . 28 कामटवाडा स.नं. 21/1अ/2+20/1 ओमकार रो हाऊस जवळील मनपा या खु या जागेत ीन जीम बसिवणे. (डी.पी.सी.) (फेरिनिवदा- 3) 02,88,055/- 500+90+90 =680/- 17. निवन नािशक . . 31 मधील पाथड स.नं. 321/3/1/30 मधील मनपा या खु या जागेत ीन जीम बसिवणे. (डी.पी.सी.) (फेरिनिवदा-3) 02,88,035/- 500+90+90 =680/- 18. निवन नािशक र. . 31 मधील कैलास नगर स.नं. 901 मधील संिजवनी अपाटमट समोरील खु या जागते ीन जीम बसिवणे. (डी.पी.सी.) (फेरिनिवदा-3) 02,88,035/- 500+90+90 =680/- 19. निवन नािशक . . 31 मधील पाथड स.नं. 297/1अ (आनंदनगर) मधील मनपा या खु या जागते ीन जीम बसिवणे. (डी.पी.सी.) (फेरिनिवदा-3) 02,88,035/- 500+90+90 =680/- अटीशत - 1) िनिवदा संचाची िव ी www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन िनिवदा सचुनेत नमुद केले या तारखेनसुार सु आहे. 2) ऑनलाईन िनिवदा खरेदी व सादरीकरणा करीता टडर धारकाने डीजीटल वा रीकी (Key) ची न दणी करणे आव यक आहे. 3) ऑनलाईन िनिवदा व ी व सादरीकरणाची मदुत सु ां या िदवसासह दे यात आलेली आहे. यामळेु शेवट या िदवशी िनिवदा संच ा त न झा यास अथवा वकृती या शेवट या िदवशी ऑनलाईन सादरीकरण न झा यास याची सव वी जबाबदारी टडरधारकांची राहील. 4) वरील कामां या िनिवदा अटीशत सह संकेत थळावर िन:शु क पाहवयास उपल ध होईल. 5) ऑनलाईन िनिवदा सादर करतांना िनिवदा बयाणा र कम ऑनलाईन भरणे अिनवाय राहील व सव कामांसाठी 1% िनिवदा बयाणा र कम राहील. तसेच िनिवदा सादर करतांना दाख यांसोबत (रिज ेशन सट िफकेट, यवसायकर दाखला, GST Registration, कामा या अनभुवाचा दाखला, कमचारी भिव य िनव ह िनध

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.