Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ºÉÉ´ÉÇÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆÆvÉEòÉ¨É =kÉ®ú (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉýý , ®úúixÉÉÊMÉ®úúÒ. nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 02352/223505 ¡ìòCºÉ Gò. 02352/223505 Web- www.mahapwd.com & e-mail- northratnagiri.ee@mahapwd.com ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 92 ºÉxÉ 2018-2019 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ºÉÉ´ÉÇÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆÆvÉEòÉ¨É (=kÉ®ú) ʴɦÉÉMÉýý, ®úúixÉÉÊMÉ®úúÒ (nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 223505) ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbÒ±É ®úixÉÉÊMÉ®úÒ ÊVɱÁÉiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ¨ÉVÉÚ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉÆEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆEò®úÒiÉÉ “ ¤É-1 ” xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉòuùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. +. Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É EòɨÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ °ü{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ {ÉɴɺÉɳýªÉÉ ºÉ½þ ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÉ |ÉEòÉ®ú ´É <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ (xÉÉ{É®úiÉÉ´ÉÉ) xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1 MÉ´ÉÉhÉä Eò®ú¤ÉÆä³äý´ÉÉb÷Ò EòÉåb÷́ ÉÒ ¤ÉÖ´ÉÉ Eò®ú¤Éå³äý PÉ®úÉ{ɪÉÈiÉ ®úºiÉÉ ÊEò.¨ÉÒ.0/00 iÉä 0/400 ¨ÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä. iÉÉ. ±ÉÉÆVÉÉ ÊVÉ.®úixÉÉÊMÉ®úÒ 8,82,074/- 6 ¨ÉʽþxÉä --**-- ´ÉMÉÇ-¤É 2 ¯ûhÉ {É®úÉb÷Eò®ú´ÉÉb÷Ò ®úºiÉÉ ÊEò.¨ÉÒ. 0/810 iÉä 1/00 ¨ÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä. iÉÉ. ±ÉÉÆVÉÉ ÊVÉ.®úixÉÉÊMÉ®úÒ 4,40,643/- 6 ¨ÉʽþxÉä --**-- ´ÉMÉÇ-¤É 3 näù´ÉvÉä {ÉÉ´ÉºÉ iÉä nùÉäxÉ +ÉƤÉÉ ¨ÉvªÉä EòÉÄGòÒ]õ MÉ]õÉ®ú +ÉÊhÉ {ÉÉJÉÉb÷Ò ¤ÉÉÆvÉhÉä. iÉÉ. ±ÉÉÆVÉÉ ÊVÉ.®úixÉÉÊMÉ®úÒ 4,37,279/- 6 ¨ÉʽþxÉä --**-- ´ÉMÉÇ-¤É 4 EòÉä]õ +ÉOÉä́ ÉÉb÷Ò VÉÉä¶ÉÒ´ÉÉb÷Ò ÊEò.¨ÉÒ. 0/00 iÉä 1/620 ¨ÉvªÉä b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä. iÉÉ. ±ÉÉÆVÉÉ, ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 8,82,631/- 6 ¨ÉʽþxÉä --**-- ´ÉMÉÇ-¤É 5 näù´ÉvÉä ½þÉä³ýÒSÉÉ ¨ÉÉÆb÷ ¨ÉɴɳýiÉ ´ÉÉb÷Ò MÉÖ®ú´É´ÉÉb÷Ò iÉä xɴɱÉÉnäù´ÉÒ ¨ÉÆÊnù®ú ®úºiÉÉ ÊEò.¨ÉÒ. 0/00 iÉä 0/205 ¨ÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä iÉÉ. ±ÉÉÆVÉÉ 4,40,952/- 6 ¨ÉʽþxÉä --**-- ´ÉMÉÇ-¤É 6 MÉ´ÉÉhÉä ®úɪÉÉhÉä́ ÉÉb÷Ò iÉä MÉ´ÉÉhÉä bì÷¨É ®úºiÉÉ ÊEò.¨ÉÒ. 0/00 iÉä 0/200 ¨ÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä iÉÉ. ±ÉÉÆVÉÉ ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ. 4,40,912/- 6 ¨ÉʽþxÉä --**-- ´ÉMÉÇ-¤É 7 ¨ÉÉèVÉä ´Éä®ú´É±ÉÒ JÉÖnÇù OÉÉ.{É.¨ÉÉÆb÷́ ÉEò®ú´ÉÉb÷Ò iÉä SÉÆpùEòÉÆiÉ ¨É½þÉnäù´É ¨ÉÉÆb÷´ÉEò®ú ªÉÉÆSªÉÉ PÉ®úÉ{ɪÉÈiÉ b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä. iÉÉ.±ÉÉÆVÉÉ, ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 8,84,886/- 6 ¨ÉʽþxÉä --**-- ´ÉMÉÇ-¤É 8 ¨ÉÉèVÉä ´ÉÉPÉhÉMÉÉ´É OÉÉ.{É. nùɦÉÉä³äý ´ÉɽÖþ³ý ¨ÉÖJªÉ ®úºiÉÉ iÉä ºÉÚiÉÉ®ú´ÉÉb÷Ò xÉ´ÉÒxÉ ®úºiÉÉ ¨ÉVɤÉÚiÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉä. iÉÉ.±ÉÉÆVÉÉ, ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 4,42,578/- 6 ¨ÉʽþxÉä --**-- ´ÉMÉÇ-¤É 9 ¨ÉÉèVÉä EòÉäSÉ®úÒ ºÉÚiÉÉ®ú´ÉÉb÷Ò ®úºiÉÉ ÊEò.¨ÉÒ. 0/00 iÉä 1/500 ¨ÉvªÉä ¨ÉVɤÉÚiÉÒEò®úhÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä. iÉÉ.±ÉÉÆVÉÉ, ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 4,41,828 6 ¨ÉʽþxÉä --**-- ´ÉMÉÇ-¤É 10 OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ EòÉä³Æý¤Éä ÊVÉ.{É. iÉä ´É®úSÉÒ ¤ÉÆb÷¤Éä́ ÉÉb÷Ò ®úºiÉÉ iÉÉ.ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ. 4,42,388/- 6 ¨ÉʽþxÉä --**-- ´ÉMÉÇ-¤É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnäùSÉä ´Éä³ýÉ{ÉjÉEò 1. Ê®ú±ÉÒVÉ ]åõb÷®ú /ú b÷É>ðxɱÉÉäb÷ ÊnùxÉÉÆEò 04/03/2019 ®úÉäVÉÒ ´Éä³ý ºÉEòɳÒò 10.00 ´ÉÉ. iÉä Ên. 11/03/2019 ´Éä³ý ºÉɪÉÆ. 18.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉèiÉ. 2. ¤ÉÒb÷ |ÉÒ{É®äú¶ÉxÉ ÊnùxÉÉÆEò 04/03/2019 ®úÉäVÉÒ ´Éä³ý ºÉEòɳÒò 10.00 ´ÉÉ. iÉä Ên. 11/03/2019 ´Éä³ý ºÉɪÉÆ. 18.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉèiÉ. 3. ]äõÎCxÉEò±É/Eò¨É̶É+±É <x´½þ±ÉÉä{É +Éä{ÉËxÉMÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉæiÉÉ, =kÉ®ú ®úixÉÉÊMÉ®úÒ (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ®úixÉÉÊMÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉéiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ =PÉb÷hªÉéiÉ ªÉäiÉÒ±É. 1) ]äõÎCxÉEò±É :- Ên. 13/03/2019 ºÉEòɳýýÒ 10.00 ´ÉÉVɱÉäxÉÆiÉ®ú 2) Eò¨É̶É+±É :- Ênù 13/03/2019 ºÉEòɳýýÒ 10.00 ´ÉÉVɱÉäxÉÆiÉ®ú (¶ÉCªÉ ZÉɱªÉɺÉ) Ê]õ{É :-1. ºÉ´ÉÇ {ÉÉjÉ /<SUÖôEò ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉjÉEò b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒSªÉÉ Main Portal- “mahatenders.gov.in” ´É®ú enrolled Eò®úhÉä +ɴɶªÉeò +ɽäþ. 2. ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÉ ´É®ú xɨÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ EòɽþÒ ¶ÉÆEòÉ/+b÷SÉhÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉÒ JÉɱÉÒ±É nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEòÉ´É®ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. (National Informatics Center )on 18002337315 (Toll free) 3. ÊxÉÊ´

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.