Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

C:\Users\Thakur\Desktop\Recall Notice No 67\Notice No.67 II Call Web.doc 1 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½þÉb ÊVɱ½þÉ ®úúɪÉMÉb÷ 402301 Fax (02145) 223659 email : mahad.ee@mahapwd.com pwdmahad.tc.@gmail.com VÉÉ.Gò. ¨ÉÊ´É/±Éä¶ÉÉ/ÊxÉÊ´ÉnùÉ/944 ÊnùxÉÉÆEò : 20/02/2019 |ÉÊiÉ, ÊVɱ½þÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, {ÉÉvªÉä´ÉÉb÷Ò, xÉ´É®äú <¨ÉÉ®úiÉ, ¤ÉÄEò +É¡ò <ÆÊb÷ªÉÉ ¶ÉÉJÉä ºÉ¨ÉÉä®ú, ®úɪÉMÉb÷- +ʱɤÉÉMÉ. Ê´É¹ÉªÉ : ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ. (E-Tendering) (<Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉsÖSÉxÉÉ Gò.67 ºÉxÉ 2018-19) ÊuùiÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ 1 2 ºÉÚSÉxÉÉ Gò. 51 VÉÉ.Gò. ¨ÉÊ´É/±Éä¶ÉÉ/ÊxÉÊ´ÉnùÉ/270 ÊnùxÉÉÆEò 15/01/201926 (ÊxÉ.Gò. 403414, ) ºÉÚSÉxÉÉ Gò. 53 VÉÉ.Gò. ¨ÉÊ´É/±Éä¶ÉÉ/ÊxÉÊ´ÉnùÉ/562 ÊnùxÉÉÆEò 28/01/2019 (ÊxÉ.Gò. 407265,407266,407279,407280,407287) ¨É½þÉänùªÉ, ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ÉÒ ºÉÆnù¦Éﻃ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ +É{ɱªÉÉ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ JÉɱÉÒ±É |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉÆiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ iªÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ iÉÉä |ÉÊiɺÉÉnù xÉ Ê¨É³ýɱªÉɨÉÖ³äý ÊuùiÉÒªÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ EòÉføhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. iÉ®úÒ iÉÒ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉÆiÉÚÖxÉ Eò¨ÉÒ JÉSÉÇÉiÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉÉ´ÉÒ ½þÒ Ê´ÉxÉÆiÉÒ. 1 VÉÉʽþ®úÉiÉ näùhÉÉ-ªÉÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉSÉä xÉÉÆ´É, {ÉnùxÉɨÉ, {ÉkÉÉ ´É nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò : ¸ÉÒ. ¤ÉÒ.BxÉ.¤Éʽþ®ú, EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨É½þÉb÷ (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ¨É½Éþb÷ ÊVÉ. ®úɪÉMÉb÷ nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 02145-222167 2 EòÉähÉiªÉÉ iÉÉ®úJÉäºÉ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. : ÊnùxÉÉÆEò 27/02/2019 ®úÉäVÉÒ ËEò´ÉÉ iªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ 3 ÊEòiÉÒ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ : |ÉSɱÉÒiÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉxÉÖºÉÉ®ú, +É{ɱªÉÉ +vÉÒEòÉ®úÉiÉÒ±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉÞiiÉ{ÉjÉÉÆiÉ. 4 VÉÉʽþ®úÉiÉ ÊEòiÉÒ ´Éä³ýÉ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. : BEònùÉ. ºÉÉä¤ÉiÉ : ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ. EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ¨É½þÉb÷ (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ¨É½þÉb÷. |ÉiÉ : ¨ÉÉ. +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ, ®úɪÉMÉb÷ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ¨ÉÆb÷³ý, EòÉåEòhÉ ¦É´ÉxÉ, xÉ´ÉÒ¨ÉÖƤÉ<Ç. ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. |ÉiÉ : ´Éä¤ÉºÉÉ<Çb÷´É®ú |ÉʺÉvnùÒ Eò®úÒiÉÉ. WWW.mahapwd.com, / https//mahatenders.gov.in. C:\Users\Thakur\Desktop\Recall Notice No 67\Notice No.67 II Call Web.doc 2 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ¨É½þÉb ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½þÉb÷ (®úɪÉMÉb) Email :-mahad.ee@mahapwd.com Ph.No. 20145 222167 NOTICE INVITING e-TENDER Notice No.67 for 2018-19 (II Call) EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨É½þÉb (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ¨É½þÉb,÷ ÊVɱ½þÉ ®úɪÉMÉb÷, Ê{ÉxÉ-402301, nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 02145- 222167 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbä÷ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÖ÷xÉ ¤ÉÒ-1 xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äú ú(+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉä ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ https://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É°üxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨É½þÉb (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ¨É½þÉb,÷ ÊVɱ½þÉ ®úɪÉMÉb÷, ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É EòɨÉÉSÉÒ +ÆnùÉVÉÒiÉ ËEò¨ÉiÉ (¯û{ɪÉä) ÊxÉÊ´ÉnùÉ +xÉɨÉiÉ ®úCEò¨É (¯û{ɪÉä) <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) EòÉ¨É {ÉÚhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1 2 3 4 5 6 7 426959 ®úÉä½þÉ ªÉälÉÒ±É ¨ÉɨɱÉänùÉ®ú EòSÉä®úÒ ´É SÉhÉä®úÉ vÉÉxªÉ MÉÉänùɨÉÉSÉÒ Ê´É¶Éä¹É nÖù°üºiÉÒ Eò®úhÉä. iÉɱÉÖEòÉ ®úÉä½þÉ, ÊVɱ½þÉ ®úɪÉMÉb÷. 790656 (ºÉÖʶÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú +ʦɪÉÆiÉÉƺÉÉ`öÒ ®úÉJÉÒ´É) 560/- 03 ¨ÉʽþxÉä (ºÉÖʶÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú +ʦɪÉÆiÉÉƺÉÉ`öÒ ®úÉJÉÒ´É) 426961 ¨½þºÉ³ýÉ ªÉälÉÒ±É xɪÉÉxÉMÉ®ú +ÆiÉMÉÇiÉ ®úºiªÉÉSÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úhÉä. iÉɱÉÖEòÉ ¨½þºÉ³ýÉ, ÊVɱ½þÉ ®úɪÉMÉb÷. 3307300 34000 560/- 03 ¨ÉʽþxÉä ´ÉMÉÇ {ÉÉSÉ ´É ´É®úÒ±É 426963 ¤ÉÉäb÷Ô `öÉhÉä =±É´ÉÉ ®äú´ÉºÉ ®äúb÷b÷Ò ®úºiÉÉ |É.®úÉ.¨É

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.