Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉý, ÊSÉ{ɳÚýhÉ nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 02355/252806 ¡ìòCºÉ Gò. 02355/252806 Web- www.mahapwd.com&e-mail- chiplun.ee@mahapwd.com ¤ÉÒ-1 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 16 nÖùºÉ®úÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ.ºÉxÉ 2018-2019 (¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ ¨ÉªÉÉÇ.) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉý, ÊSÉ{ɳÚýhÉ (nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 252806) ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbä÷ ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ ®úixÉÉÊMÉ®úÒ ÊVɱ½þÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þÉEò®úÒ ºÉƺlÉÉÆ EòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆEò®úÒiÉÉ “¤É-1” xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. +.Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É EòɨÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ °ü{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1 JÉb÷{ÉÉä±ÉÒ ¥Éɨ½þhÉ´ÉÉb÷Ò +ÆiÉMÉÇiÉ ®úºiÉÉ ¨ÉVɤÉÖiÉÒEò®úhÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä iÉÉ. ÊSÉ{ɳÚýhÉ ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 446500 06 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ-+ 2 +ºÉÚbæ÷ EÖò]õ®äú ¨ÉÖJªÉ ®úºiÉÉ iÉä ¸ÉÒ®úÉ¨É Eònù̈ É - |ɨÉÉänù Eònù̈ É, xÉÉÆnùMÉÉ´É JÉÖnÇù ªÉälÉä ¨ÉVɤÉÖiÉÒEò®úhÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä iÉÉ. ÊSÉ{ɳÚýhÉ ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 5,23,891/- 06 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ-+ 3 xÉ´ÉÒxÉ EòÉä³ýEäò´ÉÉb÷Ò ®úºiÉÉ b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä iÉÉ. ÊSÉ{ɳÚýhÉ ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 5,17,893/- 06 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ-+ 4 {ÉäføÉƤÉä {É®úiÉ´ÉhÉä iÉä ºÉEò{Éɳý´ÉÉb÷Ò ®úºiÉÉ ¨ÉVɤÉÖiÉÒEò®úhÉ ´É b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä iÉÉ. ÊSÉ{ɳÚýhÉ ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 3,97,674/- 06 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ-+ 5 दिहवली पवारवाडी अंतगत र ता डांबरीकरण व मजबतुीकरण करणे ता.खेड, िज.र नािगरी. 4,44,000/- 06 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ-+ 6 िशवतर ते चचाळी मु य र याला वाडीतनु अंतगत जोडर याचे बांधकाम करणे ता.खेड, िज.र नािगरी. 4,46,660/- 06 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ-+ 7 तळे हसोबावाडी (महािडकवाडी) अतंगत र ता डांबरीकरण करणे ता.खेड, िज.र नािगरी. 888000/- 06 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ-+ 8 वाडीबीड गावठाण येथील अंतगत र ता डांबरीकरण करणे ता.खेड, िज.र नािगरी. 609875/- 06 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ-+ 9 हंुबरी वा ेपवाडी देवघर मोहाने अंतगत र ता डांबरीकरण करणे ता.खेड, िज.र नािगरी. 602359/- 06 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ-+ 10 आंबये फाटा ते आंबये सकपाळवाडी अंतगत र ता िक.मी. 0/00 ते 0/500 म ये मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणे ता.खेड, िज.र नािगरी. 621736/- 06 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ-+ 11 दिहवली कोकमवाडी येथे ड गराला संर क भत बांधणे ता.खेड, िज.र नािगरी. 443000/- 06 ¨ÉʽþxÉä ({ÉɴɺÉɳýÉ vɯûxÉ) 500/- (xÉÉ-{É®úiÉÉ´ÉÉ) ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ-+ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnäùSÉä ´Éä³ýÉ{ÉjÉEò 1. Ê®ú±ÉÒVÉ ]åõb÷®ú /ú b÷É>ðxɱÉÉäb÷ +ìxb÷ ¤É ¤ÉÒb÷ Ê|É{É®äú¶ÉxÉ ÊnùxÉÉÆEò 04.03.2019 ®úÉäVÉÒ ´Éä³ý ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉ. iÉä ÊnùxÉÉÆEò 12.03.2019 ´Éä³ý ºÉɪÉÆ. 18.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉèiÉ. 2. ¤ÉÒb÷ Ê|É{É®äú¶ÉxÉ +ÆÊiÉ¨É ÊnùxÉÉÆEò ÊnùxÉÉÆEò 12.03.2019 4. ]äõÎCxÉEò±É/Eò¨É̶É+±É <x´½þ±ÉÉä{É +Éä{ÉËxÉMÉ ¨ÉÉ. EòɪÉÇEòÉ®úÒò +ʦɪÉÆiÉÉ, (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ ÊSÉ{ɳÚýhÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. 1) ]äõÎCxÉEò±É :- Ên. 15.03.2019 ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉVɱÉäxÉÆiÉ®ú 2) Eò¨É̶É+±É :- Ênù. 15.03.2019 ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉVɱÉäxÉÆiÉ®ú (¶ÉCªÉ ZÉɱªÉɺÉ) Ê]õ{É :-1. ºÉ´ÉÇ {ÉÉjÉ /<SUÖôEò ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ ªÉÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉjÉEò b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒSªÉÉ Main Portal- "mahatenders.gov.in" ´É®ú enrolledEò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 2. ÊxÉÊ´Én

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.