Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

C:\Users\Tender\Downloads\Raigad Fort notice No.13 (1).doc 1 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ (®úɪÉMÉb÷ ÊEò±±ÉÉ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉ{ÉiªÉ {ÉlÉEò) ¨ÉÉMÉÇ |ÉEò±{É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½þÉb ÊVɱ½þÉ ®úúɪÉMÉb÷ 402301 www.mahapwd.com email : rpdmahad.ee@mahapwd.com VÉÉ.Gò. ®É.ÊEò.ºÉä±É/¨ÉÉ|ÉÊ´É/¨É½þÉb÷/ÊxÉÊ´ÉnùÉ/40 Phone (02145) 222243 ÊnùxÉÉÆEò 21/01/2019 |ÉÊiÉ, ={É ºÉÆSÉɱÉEò ( ¨ÉÉʽþiÉÒ ) ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉ, EòÉäEòhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, EòÉäEòhÉ ¦É´ÉxÉ, 3 ®úÉ ¨ÉVɱÉÉ, xÉ´ÉÒ ¨ÉÖƤÉ<Ç-4000614. Ê´É¹ÉªÉ : ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ. (E-Tendering) (<Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.13 ºÉxÉ 2018-19) ¨É½þÉänùªÉ, ºÉÆnù¦Éﻃ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉʴɹɪÉÒ +É{ÉhÉÉÆºÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. VÉÉʽþ®úÉiÉÒºÉÉ`öÒ Eò¨ÉÒ JÉSÉÇ ªÉähªÉÉEò®úÒiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ iÉÒxÉ ºiÉƦÉÉiÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉɺÉƤÉvÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆxÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ tÉ´ªÉÉiÉ. 1 VÉÉʽþ®úÉiÉ näùhÉÉ−ªÉÉ +ÊvÉEòÉ−ªÉÉSÉä xÉÉÆ´É, {ÉnùxÉɨÉ, {ÉkÉÉ ´É nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò : ¸ÉÒ. ´½Òò. +É®ú. ºÉÉiÉ{ÉÚiÉä, EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, (®úɪÉMÉb÷ ÊEò±±ÉÉ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉ{ÉiªÉ {ÉlÉEò), ¨ÉÉMÉÇ |ÉEò±{É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½Éþb÷ ÊVÉ. ®úɪÉMÉb÷ nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 02145-222243 2 EòÉähÉiªÉÉ iÉÉ®úJÉäºÉ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. : iÉÉiEòɳý 3 ÊEòiÉÒ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ : |ÉSɱÉÒiÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉxÉÖºÉÉ®ú, +É{ɱªÉÉ +vÉÒEòÉ®úÉiÉÒ±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉÞiiÉ{ÉjÉÉÆiÉ. 4 VÉÉʽþ®úÉiÉ ÊEòiÉÒ ´Éä³ýÉ |ÉʺÉvnù Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. : BEònùÉ. 5 VÉÉʽþ®úÉiÉ näùªÉEò EòÉähÉÉSªÉÉ xÉÉǼ Éä Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. iªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉǼ É ´É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉkÉÉ : EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, (®úɪÉMÉb÷ ÊEò±±ÉÉ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉ{ÉiªÉ {ÉlÉEò) ¨ÉÉMÉÇ |ÉEò±{É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½Éþb÷ ÊVÉ. ®úɪÉMÉb÷ +É{ɱÉÉ Ê´É·ÉɺÉÚ ºÉÉä¤ÉiÉ : ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ. EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ (®úɪÉMÉb÷ ÊEò±±ÉÉ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉ{ÉiªÉ {ÉlÉEò) ¨ÉÉMÉÇ |ÉEò±{É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½Éþb÷ ÊVÉ. ®úɪÉMÉb÷ |ÉiÉ : ¨ÉÉ. +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ, ®úɪÉMÉb÷ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ¨ÉÆb÷³ý, EòÉåEòhÉ ¦É´ÉxÉ, xÉ´ÉÒ¨ÉÖƤÉ<Ç. ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. |ÉiÉ : EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, +ʱɤÉÉMÉ/˦ÉMÉÉ®úÒ, {ÉxÉ´Éä±É ÊVÉ. ®úɪÉMÉb÷./®úɹ]ÅõÒªÉ ¨É½þɨÉÉMÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉ Gò¨ÉÉÆEò 17, {ÉähÉ, ÊVɱ½þÉ ®úɪÉMÉb÷. ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ´É |ÉʺÉvnùÒºÉÉ`öÒ |ÉiÉ : ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ, (ºÉÉ.¤ÉÉÆ) ={ÉʴɦÉÉMÉ, ¨É½þÉb÷/{ÉÉä±ÉÉnù{ÉÚ®ú/®úÉä½þÉ/¨ÉÉhÉMÉÉǼ É/¸ÉÒ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ´É |ÉʺÉvnùÒºÉÉ`öÒ |ÉiÉ : ´Éä¤ÉºÉÉ<Çb÷´É®ú |ÉʺÉvnùÒ Eò®úÒiÉÉ. WWW.mahapwd.com, / https//mahatenders.gov.in. C:\Users\Tender\Downloads\Raigad Fort notice No.13 (1).doc 2 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ (®úɪÉMÉb÷ ÊEò±±ÉÉ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉ{ÉiªÉ {ÉlÉEò) ¨ÉÉMÉÇ |ÉEò±{É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½þÉb ÊVɱ½þÉ ®úúɪÉMÉb÷ 402301 Email :-rpdmahad.ee@mahapwd.com Ph. No. 20145 222243 NOTICE INVITING e-TENDER Notice No. 13 for 2018-19 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, (®úɪÉMÉb÷ ÊEò±±ÉÉ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉ{ÉiªÉ {ÉlÉEò), ¨ÉÉMÉÇ |ÉEò±{É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½þÉb, ÊVɱ½þÉ ®úúɪÉMÉb÷, Ê{ÉxÉ- 402301, nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 02145-222243 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbä÷ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÖ÷xÉ ¤ÉÒ-1 xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äú ú(+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉMÉnù{ÉjÉä ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ https://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É°üxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ¨É½þÉb÷ ®úɪÉMÉb÷ ÊEò±±ÉÉ ºÉä±É, ¨ÉÉMÉÇ |ÉEò±{É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½þÉb÷, ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±ÉÉ +ɽäþ. <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É EòɨÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ <ºÉÉ®úÉ / ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É EòÉ¨É {ÉÚhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1 2 3 4 5 6 7 405735 ®úÉ.¨ÉÉ. 97 iÉä EòÉåZÉ®ú VÉÉäb÷ ®úºiªÉÉSÉä ¨ÉVɤÉÖiÉÒEò®úhÉ b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ Eò®úhÉä iÉɱÉÖEòÉ ¨É½þÉb÷. ÊVɱ½þÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.