Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

16 महारा शासन कायकारी अिभयंता यांचे काय लय, बहुमजली इमारती बांधकाम िवभाग, बांधकाम भवन, ितसरा मजला, एल.बी.एस.माग, कमानी-कुल (प चम), मुंबई-400 070. जा. .काअ/बइबांिव/िनिवदा/514/2019 022-25104974 022-25144060 Email : msbckurla.ee@mahapwd.com िदनांक : 8/3/2019 ती सहा.संचालक (जािहरात), मािहती व जनसंपक महासंचालनालय, नवीन शासकय इमार, 17 वा मजला , मं ालया समोर, मुंबई-400 032. िवषय : ई-िनिवदा सचुना . 29 सन 2018-2019 (दसुरी बोली) िस द करणेबाबत… कामांची नावे – िनिवदे सचुने माणे सोबत जोडले या ई-िनिवदा सचुना िस दीसाठी कमी खच ये याकिरता कमीतकमी जागेत िस द कर यासाठी संबंधीत संपादकीय अिधका यांना सचुना ा यात. 1. देयक मंजरू करणा या काय लयाचे नाव :- कायकारी अिभयंता, बहुमजली इमारती बांधकाम िवभाग, बांधकाम भवन इमारत, 3 रा मजला, एल.बी.एस. माग, कमानी-कुल (प.), मुंबई-70 दरु वनी .022-25104974 2. कोण या तारखेपवू िस द करावयाचे आहे :- ता काळ 3. िकती वृ प ात कािशत करावयाची आहे :- िज हा तरीय – 1 मराठी वृ प रा य तरीय – 1 मराठी वृ प रा ीय तर – 1 इं जी वृ प (शासन िनणय .सीएटी-2017/इमा-2, मं ालय, मुंबई िदनांक 12/04/2017.) 4. िस दीचे व प :- िज हा तरीय – 1 मराठी वृ प रा य तरीय – 1 मराठी वृ प रा ीय तर – 1 इं जी वृ प (शासन िनणय .सीएटी-2017/इमा-2, मं ालय, मुंबई िदनांक 12/04/2017.) 5. िकतीवेळा जाहीरात कािशत करावयाची आहे :- फ त एकदाच सहप :- िनिवदा सचुना दोन तीत (मराठी व इं जी). कायकारी अिभयंता बहुमजली इमारती बांधकाम िवभाग, कुल (प.), मुंबई-70. त : मु य अिभयंता, ादेिशक िवभाग, 25 मझबान रोड, फोट, मुंबई-01 यांना मािहतीसाठी सिवनय सादर. सहप :- िनिवदा सचुना (मराठी व इं जी). त : अधी क अिभयंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चबरू, मुंबई-71 यांना मािहतीसाठी सिवनय सादर. सहप :- िनिवदा सचुना (मराठी व इं जी). त : सव कायकारी अिभयंता, इलाखा शहर िवभाग, मुंबई / उ र मुंबई िवभाग, अंधेरी / एका ककृत घटक, मुंबई / ठाणे (सा.बां.) िवभाग / ठाणे बांधकाम िवभाग, ठाणे / माग िवकास िवभाग .4, अंधेरी / अिलबाग (सा.बां.) िवभाग, अिलबाग / सा.बां. िवभाग, महाड, दि ण र नािगरी / सा.बां. िवभाग, महाड, उ र र नािगरी / सा.बां. िवभाग, सावंतवाडी / रा ीय महामाग िवभाग, पेण / बांधकाम िवभाग, वरळी / कृषी बांधकाम िवभाग, आरे, गोरेगाव यांना मािहतीकिरता सहप :- िनिवदा सचुना (मराठी व इं जी). महारा शासन कायकारी अिभयंता यांचे काय लय, बहुमजली इमारती बांधकाम िवभाग, बांधकाम भवन, ितसरा मजला, एल.बी.एस.माग, कमानी-कुल (प चम), मुंबई-400 070. जा. .काअ/बइबांिव/514/2019 022-25104974 022-25144060 Email : msbckurla.ee@mahapwd.com िदनांक : 8.3.2019 ई-िनिवदा सचुना . 29 सन 2018-2019 (दसुरी बोली) कायकारी अिभयंता, बहुमजली इमारती बांधकाम िवभाग, कुल -कमानी, मुंबई-70, काय लयीन दरु वनी मांक 25104974 महारा शासना या सावजिनक बांधकाम खा याकडे यो य या वग तील न दणीकृत कं ाटदाराकडून खालील कामाकरीता “बी-1” नमु यातील िनिवदा ई-िनिवदा णाली ारे (ऑनलाईन) िनिवदा मागिवत आहेत. िनिवदा कागदप े शासना या संकेत थळावर https://mahatenders.gov.in येथून डाऊनलोड कर यांत यावीत. तसेच िनिवदा वकार याचा अथवा नाकार याचा अिधकार कायकारी अिभयंता, बहुमजली इमारती बांधकाम िवभाग, कुल यांनी राखनू ठेवला आहे. अट असलेली िनिवदा वकारली जाणार नाही. अ. ं . कामांचेनाव अंदािजत कमत ( पये) इसारा र कम ( पये) काम पणू कर याची कालमय दा िनिवदेचा नमनुा कार को-या िनिवदेची नमु याची िकमंत (जीएसटी सह) 1. सायन पनवेल महामाग वरील सा. . 129/150 पासनू ते सा. . 130/180 दर यान खराब झाले या पृ ठभागावर डांबरीकरण करणे. . 881369/- 10000/- 2महीने ब-1 . 560/- 2. सायन पनवेल महामाग वरील सा. . 132/600 पासनू ते सा. . 133/580 वाशी दर यान खराब झाले या र याचे प ृ ठभागाचे डांबरीकरण करणे. . 880185/- 10000/- 2महीने ब-1 . 560/- 3. सायन पनवेल महामाग वर सा. . 126/350 सा. . 115/800 दर यान या तुटले या म य दभुाजकावरील आर.सी.सी. क ह टोनचे काम करणे. . 7,38,746/- 10000/- 2महीने ब-1 . 560/- 4. सायन पनवेल महामाग वर इ टापचॅ ारे ख े भर यासाठी भरारी पथम परुिवणे. . 832157/- 10000/- 2महीने ब-1 . 560/- 5. सायन-पनवेल महामाग वर सा. .119/500 कोपरा टोल लाझा येथे वाहतुक सरु ा सािह याचा परुवठा करणे व िनराकरण करणे. . 881857/- 10000/- 2महीने ब-1 . 560/- 6. सायन-पनवेल महामाग वर सी.बी.डी. बलेापरु सकल आणी खारघर जं शन म य े(पनवेल कडील माग वर) पेवर लॉक बसिवणे (ch. 124/050 ते ch. 121/02

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.