Get tender documents at just ₹100 per tenderKnow More
Guaranteed Value-For-Money PlansNo hidden charges. No keyword restrictions.Explore Our Plansor Pay Per Tender

अ. . कामाचे नांव अंदािजत कमत इसारा र कम काम पणू कर याची कालमय दा िनिवदा नमनुा कार को-या िनिवदा नमनुा कमत वग 1 2 3 4 5 6 7 8 1 शहापरु तालु यातील वािघवली अंतगत र ता कािँ टीकरण करणे. (आमदार थािनक िवकास काय म) 3,50,169/- 4000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 2 शहापरु तालु यातील खटुघर ामपंचायत येथे पे हर लॉक र ता बनिवणे. (खासदार थािनक िवकास काय म) 4,32,865/- 5000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 3 शहापरु तालु यातील सरळांबे येिथल शाळेजवळ पे हर लॉक बसिवणे. (आमदार थािनक िवकास काय म) 4,41,944/- 5000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 4 शहापरु तालु यातील िनसानपाडा ते भांडेव ती येथे पे हर लॉक र ता तयार करणे. (खासदार थािनक िवकास काय म) 4,42,365/- 5000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 5 मरुबाड तालु यातील खाटेघर येथील अ त वातील सभामंडपा या वर शेड टाकून नवीन सभामंडप तयार करणे. (ड गरी िवभाग िवकास काय म) 4,44,071/- 5000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 6 शहापरु तालु यातील शहापरु (कळंभे) कोट समोर िपकअप रोड व गटारीचे बांधकाम करणे. (आमदार थािनक िवकास काय म) 5,89,746/- 6000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 7 मरुबाड तालु यातील भुवन येथील अ त वातील सभामंडपा या वर शेड टाकून नवीन सभामंडप तयार करणे. (ड गरी िवभाग िवकास काय म) 6,56,825/- 7000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 8 मरुबाड तालु यातील ितवारपाडा (बळेगांव) येथे समाजमंिदराचे बांधकाम करणे. (ड गरी िवभाग िवकास काय म) 6,62,531/- 7000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 9 मरुबाड तालु यातील मौजे खाटेघर येथे वाहतकू बेट तयार करणे. (ड गरी िवभाग िवकास काय म) 8,79,111/- 9000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 10 मरुबाड तालु यातील मौजे नारवली येथे संर क भतीचे बांधकाम करणे. (पयटन िवकासासाठी मलूभतू सिुवधा काय म) 9,01,289/- 10,000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 11 मरुबाड तालु यातील मौजे नारवली येथे गणेश घाटाचे बांधकाम करणे. (पयटन िवकासासाठी मलूभतू सिुवधा काय म) 9,07,637/- 10,000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 12 मरुबाड तालु यातील मौजे नारवली येथे वेश दाराचे बांधकाम करणे. (पयटन िवकासासाठी मलूभतू सिुवधा काय म) 9,21,121/- 10,000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब 13 मरुबाड तालु यातील मौजे नारवली येथे खु या सभामंडपाचे बांधकाम करणे. (पयटन िवकासासाठी मलूभतू सिुवधा काय म) 10,74,627/- 11,000/- 06 मिहने बी-1 560/- वग-ब ई-िनिवदा उघड याची तारीख व वेळ :- 1 2 3 4 5 प यवहाराकिरता संपक कायकारी अिभयंता यांचे काय लय, सा.बां.िवभाग .2, ठाणे टेशन रोड, ठाणे (प चम) (फोन नं.022-25361393) जा. .साबािव .2 ठाणे/ई-िनिवदा/2018-19/665 कायकारी अिभयंता यांचे काय लय सा.बां. िवभाग . 2 ठाणे कायकारी अिभयंता, सा.बां. आवार टेशन रोड, ठाणे ® 400 601. सा.बां.िवभाग .2, ठाणे. दरु वनी / फॅ स मांक : 022-25361393. करीता िदनांक :- 29/01/2019 कायकारी अिभयंता, सा.बां. िवभाग .2, ठाणे हे िद. 04/02/2019 ते िद. 11/02/2019 किरता ई-िनिवदा मागिवत आहेत. महारा शासन सावजिनक बांधकाम िवभाग ई-िनिवदा सचुना मांक 81 सन 2018-19 (न दणीकृत मजरु सहकारी सोसायटी फ त) कायकारी अिभयंता, सा. बां. िवभाग ं .2, ठाणे िज हा ठाणे महारा शासना या सावजिनक बांधकाम खा याकडे यो य या वग तील फ त ठाणे िज हयातील न दणीकृत मजरु सहकारी सोसायटी कडून खालील कामांकिरता ब-1 ई-िनिवदा (ऑनलाईन) मागिवत आहेत. िनिवदाकारांना वर नमदू केले या संकेत थळावर ऑनलाईन देकार भरणे संदभ त व िडिजटल माणप वितरीत कर यासंदभ त काही शंका/अडचणी अस यास यांनी खालील दरु वनी मांकावर संपक साधावा. Toll Free Ph. No.1800 30702232 /Mob No : 8879002344 - Vinayak Agre E-Mail : eproc.maharashtra@gmail.com, cppp-support@nic.in इतर अटी व शत ई-िनिवदा नमु याम ये पहावयास िमळतील. सदर कामांची ई-िनिवदा कोणतेही कारण न देता र कर याचे अिधकार स म अिधकारी यांनी राखनू ठेवलेले आहेत. कायकारी अिभयंता, सा.बां.िवभाग . 2 ठाणे यांचे काय लयात िद.15/02/2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता. (श य झा यास) सव पा /इ छुक िनिवदा कारांनी िनिवदाप क डाऊनलोड कर यासाठी व िनवदा ि येत भाग घे यासाठी ई िनिवदा णाली या http://mahatenders.gov.in वर Portal करणे आव यक आहे. िनिवदाकारांनी िनिवदा संदभ त सव द तऐवज ऑनलाईन सादर करणे अिनवाय राहील. वरील कामावरील ई-िनवदा सचुना सावजिनक बांधकाम िवभागा या www.mahapwd.com या इंटरनेटवरील वेबसाईटवर उपल ध आहे. थळ त का.अ.यांनी मंजरू केली आहे. \\Awi\e\Awi Tender 2018-19\E Tender Notice\E Tender Notice No.81 2018-19 (MKSS) 13 Work1

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.