Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

C:\Users\Hp\Desktop\E Tender Notice No. 81 for 2018-2019\WORD FILE\Word File\81.doc EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ({ÉÚ́ ÉÇ) ʴɦÉÉMÉ, {ÉÖhÉä ‘¤ É Ò’ ¤ É ®ìúE ò, ¨ É vªÉ´É iÉ Ô < ¨ÉÉ ®úi É {ÉÊ ®úºÉ ®ú, Eìò¨ { É , {ÉÖh Éä 4 11 00 1 email – eastpune.ee@mahapwd.com Phone : (020)-26122457 VÉ É . Gò . ºÉ É .¤ É ÉÆ. ({É Ú). Ê ´É. / ±ÉäJÉ É /Ê xÉ Ê ´É nùÉ ÷/ 4 4 1/ 2019 Ê nùxÉ É ÆE ò - 18/0 1/ 2019 | É Ê iÉ , ह ह   , ह ह , . Ê ´É ¹ ɪ É :-<Ç-Ê xÉ Ê ´É nùÉ º ÉÖS É xÉ É G ò ¨É É ÆE ò -81 º É xÉ 2018-201 9 (+ ÉìxÉ ±É É <ÇxÉ )Ê xÉ Ê ´ É nùÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhÉä ¤ÉɤÉiÉ. ¨É½þÉänùªÉ, ºÉÉä¤ÉiÉ ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉÒ <Ç-Ê xÉ Ê ´É nùÉ º ÉÚS É xÉ É Gò ¨É ÉÆEò -81 º É xÉ 2018-2019 (+ ÉìxÉ ±É É <ÇxÉ ) ÊxÉÊ´ÉnùÉ SªÉÉ ¨É®úÉ ö̀Ò iÉÒxÉ |ÉiÉÒ VÉÉäb÷±É䱪ÉÉ +ɽäþiÉ. iÉ®úÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä VÉɺiÉÒ JÉ{É +ºÉ±É䱪ÉÉ nèùÊxÉEò ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ{ÉjÉɨÉvªÉä BEò ´Éä³ý |ÉʺÉvnùÒºÉÉ ö̀Ò {ÉÉ`öÊ´ÉhÉä¤ÉɤÉiÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒ +ɽäþ. 1) EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉǼ É : EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ.({ÉÚ́ ÉÇ) ʴɦÉÉMÉ, ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ <¨ÉÉ®úiÉ +É´ÉÉ®ú, ¤ÉÒ - ¤Éì®úEò {ÉÖhÉä – 1 2) VÉÉʽþ®úÉiÉ ¤ÉÒ±É {ÉÉ ö̀Ê´ÉhªÉÉSÉÉ {ÉkÉÉ : ´É®úÒ±É |ɨÉÉhÉä. 3) VÉÉʽþ®úÉiÉ |ÉʺÉvnùÒSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò : 28.01.2019 . 4) |ÉʺÉvnùÒSÉÒ {ÉÉiɳýÒ ´É ´ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ{ÉjÉ : ʴɦÉÉMÉÒªÉ ºiÉ®úÉ´É®ú BEònùÉ ¨É®úÉ`öÒ/ÊVɱ½þÉ ºiÉ®úÉ´É®ú BEònùÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò¨ÉvªÉä |ÉʺÉvnù Eò®úÉ´ÉÒ. ºÉÉä¤ÉiÉ–<Ç-ÊxÉ Ê´Én ùÉ º ÉÚSÉ xÉÉ Gò . -81 ºÉxÉ 2018- 2019 (+ É ìxÉ ±É É <ÇxÉ )Ê xÉ Ê ´É nùÉ SªÉÉ iÉÒxÉ |ÉiÉÒiÉ ¨É®úÉ`öÒiÉ +É{ɱÉÉ Ê´É·ÉɺÉÖ E ò ɪ É ÇE òÉ ® úÒ +Ê ¦Éª ÉÆiÉ É , º É É ´ÉÇVÉ Ê xÉE ò ¤ É ÉÆvÉ E ò É ¨É ({ÉÚ́ É Ç) Ê ´É ¦É É M É {ÉÚhÉ ä-1 |ÉiÉ - ¨ÉÉ. ¨ÉÖJªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. |ÉÉnäùʶÉEò ʴɦÉÉMÉ, {ÉÖhÉä - 1 ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. |ÉiÉ - ¨ÉÉ. +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ¨ÉÆb÷³ý, {ÉÖhÉä - 1 ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÊ´ÉxÉªÉ ºÉÉnù®ú. |ÉiÉ - EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, {ÉÖhÉä /(=kÉ®ú) {ÉÖhÉä/(nùÊIÉhÉú) {ÉÖhÉä/<¨ÉÉ®úiÉÒ {ÉÖhÉä/VÉÉ.¤ÉÄ.|É.ʴɦÉÉMÉ {ÉÖhÉä/ºÉÉiÉÉ®úÉ/ʨɮúVÉ/ºÉÉÆMɱÉÒ/EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú/ÊVÉ.{É.nùÊIÉhÉ {ÉÖhÉä/ÊVÉ.{É. =kÉ®ú {ÉÖhÉä/{ÉÆfø®ú{ÉÚ®ú/+Eò±ÉÚVÉ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉºxÉä½þ +OÉäʹÉiÉ |ÉiÉ - ʤɱb÷ºÉÇ +ºÉÉäʺÉB¶ÉxÉ +Éì¡ò <ÆÊb÷ªÉÉ, {ÉÖhÉä VÉìEòºÉxÉ ½þ]õ, ÊSÉ¡ò <ÆÊVÉÊxÉ+®ú, ºÉÉ>ðlÉ Eò¨ÉÉÆb÷, ®úÉVÉåpù ˺ɽþVÉÒ ®úÉäb÷ {ÉÖhÉä - 1 |ÉiÉ - ʤɱb÷ºÉÇ +ºÉÉäʺÉB¶ÉxÉ +Éì¡ò <ÆÊb÷ªÉÉ, VÉÒ-1/VÉÒ-20 7 ´ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, EòÉì̈ ɺÉÇ ºÉå]õ®ú, nùÉnùÉVÉÒ ®úÉäb÷, iÉÉb÷näù́ É ¨ÉÖƤÉ<Ç |ÉiÉ - ={É +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ={É Ê´É¦ÉÉMÉ ¤ÉÉ®úɨÉiÉÒ/nùÉéb÷/ʶɰü®ú/<ÆnùÉ{ÉÚ®ú/ʦÉMÉ´ÉhÉ/Gò. 4/JÉÉVÉMÉÒEò®úhÉ ={É Ê´É¦ÉÉMÉ {ÉÖhÉä ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒºÉÉ ö̀Ò ®ú´ÉÉxÉÉ. |ÉiÉ - xÉÉä]õÒºÉ  !". #- $%& #$'( $) . C:\Users\Hp\Desktop\E Tender Notice No. 81 for 2018-2019\WORD FILE\Word File\81.doc ¨ É ½þÉ ® úÉ ¹]Åõ ¶ÉÉ ºÉ xÉ ºÉÉ ´ÉÇVÉÊ xÉ Eò ¤ É ÉÆvÉ EòÉ ¨É ( {ÉÚ́ ÉÇ) Ê´É¦É ÉM É, {ÉÖ hÉä- 4 11 0 0 1 nÖù®ú v´ÉxÉ Ò Gò ¨ÉÉÆ Eò 0 20 / 26 12 2 4 57 Web- www.mahapwd.com & eastpune.ee@mahapwd.com <Ç-Ê xÉ Ê ´É nù É ºÉ ÚS É xÉ É G ò ¨ÉÉ ÆEò - 81 2018-2019 (+ Éìx É ±ÉÉ <ÇxÉ )  Eò É ª ÉÇEò É ® úÒ +Ê ¦É ªÉÆi ÉÉ , ºÉ É ´É ÇVÉ Ê xÉ Eò ¤É ÉÆvÉ EòÉ ¨ É ({ ÉÚ́ É Ç) Ê ´É ¦ ÉÉ M É , {É ÖhÉ ä 4 1 1001 (nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 2 61 22 4 57) ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbä÷ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆEò®úÒiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒuùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉ̈ É Gò¨ÉÉÆEò EòÉ̈ ÉÉSÉä xÉÉ́ É EòɨÉÉSÉÒ BEÖòhÉ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ <ºÉÉ®úÉ/ ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1. $ * +, -.(/ 0$ $1,2ह .  . -.(/ .. 6.19 4 6500/- 06 ¨ÉʽþxÉä 560/- (8+%+ % 9& ( ) ,"- 7  <  2. = -.(/

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.