Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ºÉÉ´ÉÇÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆÆvÉEòÉ¨É =kÉ®ú (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉýý , ®úúixÉÉÊMÉ®úúÒ. nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 02352/223505 ¡ìòCºÉ Gò. 02352/223505 Web- www.mahapwd.com & e-mail- northratnagiri.ee@mahapwd.com ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 57 ºÉxÉ 2018-2019 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) (nÖÖ ùùºÉ®úúÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ) ºÉÉ´ÉÇÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆÆvÉEòÉ¨É (=kÉ®ú) ʴɦÉÉMÉýý, ®úúixÉÉÊMÉ®úúÒ (nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 223505) ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbä÷ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆEò®úÒiÉÉ “ ¤É-1 ” xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉòuùÉ®äú (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. +. Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É EòɨÉÉSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ °ü{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ <ºÉÉ®úÉ/ ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É °ü{ɪÉä EòÉ¨É {ÉÖhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1 nJJÉxÉ ¨ÉÖJªÉ ®úºiÉÉ iÉä ºÉiÉÒSÉÒ´ÉÉb÷Ò ®úºiÉÉ ÊEò.¨ÉÒ. 0/000 iÉä 0/800 ¨ÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ´É b÷ÉƤɮÒEò®úhÉ Eò®úhÉä. iÉÉ.ºÉÆMɨÉä·É®ú ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ. 8,61,366/- 8,700/- 6 ¨ÉʽþxÉä °ü. 5,00/- ´ÉMÉÇ-7 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 2 +ÉƤÉäb÷ JÉÖnÇù MɴɳýÒ´ÉÉb÷Ò ®úºiÉÉ ÊEò.¨ÉÒ. 0/700 iÉä 1/100 ¨ÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ´É b÷ÉƤɮÒEò®úhÉ Eò®úhÉä. iÉÉ.ºÉÆMɨÉä·É®ú ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ. 5,23,741/- 5,300/- 6 ¨ÉʽþxÉä °ü. 5,00/- ´ÉMÉÇ-7 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 3 EÖò³ýªÉä |ÉÉlɨÉÒEò ¶ÉɳýÉ ªÉälÉä ºÉÆ®úIÉEò ˦ÉiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä. iÉÉ.ºÉÆMɨÉä·É®ú ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ. 4,45,556/- 4,500/- 6 ¨ÉʽþxÉä °ü. 5,00/- ´ÉMÉÇ-8 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 4 JÉb÷ÒEòÉä³ý´ÉhÉ ®úɨɴÉÉb÷Ò ªÉälÉä ºÉÆ®úIÉEò ˦ÉiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä. iÉÉ.ºÉÆMɨÉä·É®ú ÊVÉ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ. 4,30,734/- 4,400/- 6 ¨ÉʽþxÉä °ü. 5,00/- ´ÉMÉÇ-8 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnäùSÉä ´Éä³ýÉ{ÉjÉEò 1. Ê®ú±ÉÒVÉ ]åõb÷®ú /ú b÷É>ðxɱÉÉäb÷ ÊnùxÉÉÆEò 09/02/2019 ®úÉäVÉÒ ´Éä³ý ºÉEòɳÒò 10.00 ´ÉÉ. iÉä Ên.ò16/02/2019 ´Éä³ý ºÉɪÉÆ. 18.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ. 2. ¤ÉÒb÷ |ÉÒ{É®äú¶ÉxÉ ÊnùxÉÉÆEò 09/02/2019 ®úÉäVÉÒ ´Éä³ý ºÉEòɳÒò 10.00 ´ÉÉ. iÉä Ên.ò16/02/2019 ´Éä³ý ºÉɪÉÆ. 18.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ. 3. ]äõÎCxÉEò±É/Eò¨É̶É+±É <x´½þ±ÉÉä{É +Éä{ÉËxÉMÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, =kÉ®ú ®úixÉÉÊMÉ®úÒ (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ, ®úixÉÉÊMÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. 1) ]äõÎCxÉEò±É :- Ên. 18/02/2019 ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉVɱÉäxÉÆiÉ®ú 2) Eò¨É̶É+±É :- Ênù. 18/02/2019 ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉVɱÉäxÉÆiÉ®ú (¶ÉCªÉ ZÉɱªÉɺÉ) Ê]õ{É :-1. ºÉ´ÉÇ {ÉÉjÉ /<SUÖôEò ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉjÉEò b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒSªÉÉ Main Portal- "mahatenders.gov.in" ´É®ú enrolled Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 2. ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÉ ´É®ú xɨÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ EòɽþÒ ¶ÉÆEòÉ/+b÷SÉhÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉÒ JÉɱÉÒ±É nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEòÉ´É®ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. (National Informatics Center )on 18002337315 (Toll free) 3. ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºÉ´ÉÇ nùºiÉBä´ÉVÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ®úɽþÒ±É. 4. <iÉ®ú +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ xɨÉÖxªÉɨÉvªÉä {ɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉÒ±É. ºÉnù®ú EòɨÉÉÆSÉÒ BEò +lÉ´ÉÉ ºÉ´ÉÇ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ näùiÉÉ ®úqù Eò®úhªÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÖxÉ `äö´É±Éä±Éä +ɽäþiÉ. VÉÉ. Gò. BxÉ+É®úb÷Ò/B¤ÉÒ/]õÒºÉÒ/57/965 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, =kÉ®ú ®úixÉÉÊMÉ®úÒ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, ®úixÉÉÊMÉ®úÒ. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 415612 (02352) 223505 ÊnùxÉÉÆEò- 05/02/2019 ºlɳý |ÉÊiÉ´É®ú EòÉ.+.ªÉÉÆSÉÒ ºÉ½þÒ +ɽäþ. ò EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ =kÉ®ú ®úixÉÉÊMÉ®úÒ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ, ®úixÉÉÊMÉ®úÒ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.