Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Tender

View complete overview of Maha PCMC Tender

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation - PCMC Tender

 • Opening Date

  05 Mar 2019

 • Closing Date

  04 Apr 2019

 • Tender Amount

  ₹ 3,95,941

Costs

 • EMD

  ₹ 3,959
 • Document Cost

  Refer document
 • Tender Fee

  Refer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Yashwantrao Chavan Stadium Ground Floor, Pimpri

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी –४११०१८ भिूम आिण जदगी िवभाग ई-िनिवदा सचुना .०८ /२०१८-१९ अटी व शत पपरी चचवड महानगरपािलके या मालक च े पपरी वाघरेे स.न.ं२९३ यशवतंराव च हाण टेडीयम खालील तळ मजला ापारी सकुंला मधील ापारी गाळे १० वष कालावधीसाठी िलजन े ावयाच े आहेत. यासाठी इ छुक सं था, याचंकेडून ई-िनिवदा प दतीन ेिनिवदा मागिवणते यते आहते. याबाबत याअटी व शत खालील माण.े १) सदर िनिवदेतील िमळकतीचा तपिशल बयाणा र म िनयम अ टशत इ.मािहती NIC याhttps://www.mahatandars.gov.inया सकेंत थळावर उपल ध आह.े सदरची ई-िनिवदा द. ०२/०३ /२०१९ त े द. २७ /०३ /२०१९ अखरे द.ु३.०० वाजपेयत ई-टे डर ग प दतीनhेttps://www.mahatandars.gov.in वबेसाईट व नच भरता यईेल.िनिवदासादरकऱ यासाठीमहारा शासना याबबेसाईट ारेसगंणीकृतसे फरिज टेशनकरण ेव या ारेिनिवदासादरकर याचीसिुवधाबबेसाईटवरउपल धक नदे यातआलीआह.ेिनिवदाधारकान े ई- िनिवदासादरकर यासाठीआव यकअसललेी Class II/III with Organization Name Digital Keyकोण याही Digital Key पुरवठाकरणा-या Agency ारे वखचानउेपल धक न यावीलागणारआह.ेमहानगरपािलकेमाफत Digital Key चापरुवठाकरणतेयणेारनाही. २) A) ई-िनिवदा धारकान ेिनिवदेची फॉम फ ,बयाणा र म मनपाखा यात पमेट गटेव ेिसि टम ारे (ई-बकॅ ग ) भरावयाची आह.े B) िनिवदे सोबत आव यककागदप ां या ती कॅनक नदेणबेधंनकारकआह.े C) िनिवदा धारकान ेगाळा िमळा यानतंर वसायास आव यक परवान ेउदा.पनॅकाड त,GST रिज ेशन माणप त. तसचे वसायासाठी आव यक परवाना,शॉप अॅ ट लायसस,पोलीस परवान े, अ भसेळ परवान ेिनयमानसुार फ भ न वत: यावयाच ेआहते. ३) येकिमळकती / गा या करीता वतं ई-िनिवदा भरण े आव यक आह.ेकॅि टन गा यासाठी अ सरु ा मानद े कायदा २००७ सन २०११ अ वय े अ परवाना घणे े बधंनकारक राहील. कॅि टन गा याचा वापर हा फ शाकाहारी पदाथाच े िव करता आह.ेकॅि टन गा याम य े ताज े व व छ पदाथाची िव केली पािहज े िव होणा-या पदाथाची नाव,ेमाफकदर दररोज दशनी ठकाणी लावणते याव.े कॅि टन म य ेकाम करणा-या नोकराच े वय १८ वषापे ा कमी अस ूनय.े कमचा-याचा गणवशे व छ असावा तसचे येक तीन मिह यानी अ पदाथ हाताळणा-या कमचा-याची वै क य तपासणी करणते यावी तयार करणा-या अ पदाथाची तपासणी योगशाळेकडून िनयिमत क न यावी. तसेच कॅि टन गाळा िनिवदाधारकाच ेवा षक उ प र. . २,००,०००/- पे ा कमी आह े या कॅि टन गाळा िनिवदा धारकान ेअ न दणी यावी.व याच ेउ प र. . १२,००,०००/- पे ा जा त आह े या कॅि टन गाळा िनिवदादारकान ेअ परवाना घणे ेबधंनकारक आह.े ४) िनिवदाधारक यानंी िनिवदेतील अटी व शत ची पुतता करण ेबधंनकारक राहील ५) िनिवदाधारकानआेपलदेरमनपा व इतरशासक यकरा ित र देणआेव यकआह.े ६) िनिवदा दर ह ेिनिवदा पाक ट उघडलचे ेतारखपेासून १२० दवसाकरीता ा राहतील. ७) कोणत ेही कारण न देता सदर कामाची िनिवदा नाकारण े कवा र करणचेा अिधकार आयु कवा यानंी िनयु केले या ािधका यानंी राखनू ठेवला आह.े ८) जो िनिवदाधारक जा तीत जा त िलजर म दशिवल याची िनिवदा ि वकृत कर यात यईेल. अटीयु िनिवदा सादर करता यणेार नाही. ९) i) भिव यिनवाहिनधीकायदा१९५२, कं ाटीकामगार(िनयमनविनमलुन ) अिधिनयम १९७०याकाय ातीलसवकायदेशीरबाबीचीपतूता वत: िनिवदाधारक यानंी करावयाची आह.े ii) पनॅकाड त, GST रिज ेशन माणप आव यक आह.े iii) व तवुसवेाकर (GST) पुतताकर याचीजबाबदारीिनिवदाधारकावरबधंनकारकरािहल. १०) शासनाकडील सधुा रत/ निवन कर भर याची व पतूता करणचेी जवाबदारी सबंिधत िनिवदा धारकाधारकावर बधंनकारक राहील. ११) करारनामा वखचान े दले या मदुतीत क न ावा लागले. अ यथा िनिवदा र करणते यईेल. १२) i) िनिवदा भरणा या िनिवदा धारकापंकै (Tenderer) कुणीही यो य अहता धारण न करताच िनिवदा भरली अस याच ेिनिवदा उघड यानतंर िनदशनास अस यास अथवा उघड झा यास अशा अहता नसले या िनिवदाधारकांची बयाणा र म ज केली जाईल. ii) खोटी कागदप /े बकॅ ितभतुी हमी सादर करणा-या िनिवदादारकाची बयाणा र म (EMD) ज करणते यईेल . १३) सदरची िनिवदा ि वकृतीच ेअिंतम दनाकंाच े दवशी द.ु3.00 वा कवा िनिवदा किमटी ठरिवल या दवशी व वळेेस िनिवदा उघडणते यतेील. १४) िनिवदाकारावर िनिवदेतील ,करारना यातील , आदेशातील तसेच करणते यणेा-या सबंिंधत प वहारातील सव अटी व शत बधंनकारक राहतील.यापैक कोण याही अटी-शत चा भगं के यास िनिवदाधारकाची बयाना र म /िलज र म / भाडेपटृटा र म ज क न पढुील यो य ती िनयमाधीन कायवाही करणते यईेल. िनिवदाधारक व मनपाम य ेसदर िमळकतीच ेअनषुगंान ेकोण याही कारचा वाद/िववाद उ व यास लवादा या काय ातील तरतदूीनुसार सोडिवला जाईल.तसेच याकामी आयु पपरी चचवड महानगरपािलका याचंा एकपयाय

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.