Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

अ. . कामाचे नाव एकूण िनिवदा र कम रॉय टी व मटेिरयल टे ट ग र कम वगळून िनिवदा र कम रॉय टी ची र कम मटेिरयल टे टग चाजस बयाणा र कम अनामत र कम कामाची मुदत (िदवस) िनिवदा फॉम फी (परत न िमळणारी) 1 शहर झोपडप ी पुनवसन अंतगत अजंठानगर, िव लनगर येथील क पामधील इमारत ची िल ट खरेदी करणे व (AMC) करणे 50,84,745 50,84,745 - - 50,847 2,54,237 365 2,550 2 दापोडी येथील महा मा फुले नगर झोपडप ीतील र याने बािधत होणा या झोपडप ी धारक चे पुनवसन कर यासाठी प ाशेड तयार करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे 2,36,94,345 2,32,65,870 4,05,421 23,054 2,36,943 11,84,717 365 12,230 3 JnNURM-BSUP अंतगत ब धणेत आले या पुनवसन क पातील इमारत ची थाप य िवषयक दु तीची कामे करणे 42,71,383 36,52,077 528 6,18,778 42,714 2,13,569 365 1,940 4 टे को र यावरील से चुरी ए का कंपनी जवळील सेवा र ता करणे व इतर थाप यिवषयक कामे करणे 83,45,281 82,62,579 31,802 50,900 83,453 4,17,264 365 2,550 5 बी.आर.टी. कॉरीडॉर .३ वर वाकड येथील पुणे - बगलोर महामाग वरील पुलापासून हजवडी मनपा ह ीपयत र ता ं दीकरण करणे 19,58,95,701 19,46,31,900 10,95,401 1,68,400 19,58,957 97,94,785 365 30,380 :- :- :- :- :- सही/- जािहरात . 274 सह शहर अिभयंता पपरी चचवड महानगरपािलका िद.05/10/२०१८ सदरची ई-िनिवदा णाली वापराबाबत काही त ीक अडचण िनम ण झा यास NIC य चेकडील ई-मेल support-eproc@nic.in अथवा Help Desk Number 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787 या दुर वनीवर संपक साधावा. का . था/िन/म/ु500/२०१८ पपरी, पुणे - 4110१८ िनिवदा पुव बैठक िठकाण सह शहर अिभयंता काय लय, थाप य िवभाग, प. च.मनपा, पपरी - 411018 िनिवदा उघडणेचा िदन क िदन क.06/11/2018 दुपारी 11.00 वा. {श य झा यास} कोणतेही कारण न देता िनिवदा पुणत: कवा अंशत: मंजुर अथवा नामंजूर कर याचा अिधकार मा. आयु त य नी वत:कडे राखुन ठेवला आहे. िनिवदा संचाची िव ी https://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ई- िनिवदा सुचनेत नमुद केले या तारखेनुसार सु रािहल. सिव तर िनिवदा व िनिवदेबाबतची इतर मािहती खालील संकेत थळावर उपल ध आहे. 1. www.pcmcindia.gov.in. 2. https://mahatenders.gov.in िनिवदेचे वेळाप क ई-िनिवदा उपल ध कालावधी िदन क.06/10/2018 ते 2/11/2018 िनिवदा व कृती अंितम िदन क व वेळ िदन क.02/11/2018 दुपारी 3.00 पयत र. .1.50 कोटी चे वरील काम साठी िनिवदा पुव बैठक िद. व वेळ िदन क.24/10/2018 दुपारी 3.00 पयत पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी१८ थाप य िवभाग ई िनिवदा सुचना - थाप य/मु यालय/53/05/2018-2019 पपरी चचवड महानगरपािलके कडून खालील नमुद केले या कामासाठी ई टेड रग प तीने परसट रेट िनिवदा मागिव यात येत आहे. 1. िनिवदेचा दर भरताना एकूण िनिवदा रकमेतुन रॉय टी र कम व मटेिरयल टे ट ग र कम वगळून आले या रकमेवर िनिवदा दर भरावा. 2. चिलत दराने GST िबलात अदा केली जाईल यामुळे GST वगळून दर ावेत.

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.