Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी –४११०१८ भिूम आिण जदगी िवभाग ई-िनिवदा सचुना .११/२०१८-१९ अटी व शत पपरी चचवड महानगरपािलके या मालक च ेमौज ेआकुड यथेील स.न.ं १८०/१ स.न.ं ४३००,४३०१/१ त े३५ लॉट बी यथेील गाळा . ८० त े८७ एकूण ८ ापारी गाळे १० वष कालावधीसाठी िलजन े ावयाच ेआहते. यासाठी इ छुक सं था, याचंकेडून ई-िनिवदा प दतीन ेिनिवदा मागिवणते यते आहेत. याबाबत याअटी व शत खालील माण.े १) सदर िनिवदेतील िमळकतीचा तपिशल बयाणा र म िनयम अ टशत इ.मािहती NIC या https://www.mahatender.gov.in या सकेंत थळावर उपल ध आह.े सदरची ई-िनिवदा द. ०२ /०३ /२०१९ त े द. २७ /०३ /२०१९ अखरे द.ु ३.०० वाजपेयत ई-टे डर ग प दतीन ेhttps://www.mahatender.gov.in वबेसाईट व न च भरता यईेल. िनिवदा सादर कऱ यासाठी महारा शासना या बबेसाईट ारे सगंणीकृत से फरिज टेशन करण े व या ारे िनिवदा सादर कर याची सिुवधा बबेसाईटवर उपल धक नदे यातआलीआह.ेिनिवदाधारकान े ई-िनिवदासादरकर यासाठीआव यकअसललेीClass II /III with Organization Name Digital Keyकोण याही Digital Key पुरवठाकरणा-या Agency ारे वखचानउेपल धक न यावीलागणारआह.ेमहानगरपािलकेमाफत Digital Key चापरुवठाकरणतेयणेारनाही. २) A) ई-िनिवदा धारकान ेिनिवदेची फॉम फ ,बयाणा र म मनपाखा यात पमेट गटेव ेिसि टम ारे (ई-बकॅ ग ) भरावयाची आह.े B)िनिवदे सोबत आव यककागदप ां या ती कॅनक नदेणबेधंनकारकआह.े C) िनिवदा धारकान ेगाळा िमळा यानंतर वसायास आव यक परवान ेउदा.पनॅकाड त, GST रिज ेशन माणप त. तसचे वसायासाठी आव यक परवाना,शॉप अॅ ट लायसस , पोलीस परवान े, अ भसेळ परवान ेिनयमानसुार फ भ न वत: यावयाच ेआहते. ३) यकेिमळकती / गा या करीता वतं ई-िनिवदा भरण ेआव यक आह.ेकॅि टन गा यासाठी अ सरु ा मानदे कायदा २००७ सन २०११ अ वय ेअ परवाना घणे ेबधंनकारक राहील. कॅि टन गा याचा वापर हा फ शाकाहारी पदाथाच े िव करता आह.ेकॅि टन गा याम य े ताज े व व छ पदाथाची िव केली पािहज े िव होणा-या पदाथाची नाव,ेमाफकदर दररोज दशनी ठकाणी लावणते याव.े कॅि टन म य े काम करणा-या नोकराच े वय १८ वषापे ा कमी असू नय.े कमचा-याचा गणवशे व छ असावा तसचे यके तीन मिह यानी अ पदाथ हाताळणा-या कमचा-याची वै क य तपासणी करणते यावी तयार करणा-या अ पदाथाची तपासणी योगशाळेकडून िनयिमत क न यावी. तसचे कॅि टन गाळा िनिवदाधारकाचे वा षक उ प र. . २,००,०००/- पे ा कमी आह े या कॅि टन गाळा िनिवदा धारकान ेअ न दणी यावी.व याच ेउ प र. . १२,००,०००/- पे ा जा त आह े या कॅि टन गाळा िनिवदादारकान ेअ परवाना घणे ेबधंनकारक आह.े ४) िनिवदाधारक यानंी िनिवदेतील अटी व शत ची पतुता करण ेबधंनकारक राहील. ५) िनिवदाधारकानआेपलदेरमनपा व इतरशासक यकरा ित र देणआेव यकआहे. ६) िनिवदा दर ह ेिनिवदा पाक ट उघडलचे ेतारखपेासनू १२० दवसाकरीता ा राहतील. ७) कोणत ेही कारण न देता सदर कामाची िनिवदा नाकारण े कवा र करणचेा अिधकार आयु कवा यानंी िनयु केले या ािधका यानंी राखनू ठेवला आह.े ८) जो िनिवदाधारक जा तीत जा त िलजर म दशिवल याची िनिवदा ि वकृत कर यात यईेल.अटीयु िनिवदा सादर करता यणेार नाही. ९) i) भिव यिनवाहिनधीकायदा१९५२, कं ाटीकामगार(िनयमनविनमलुन ) अिधिनयम१९७०या काय ातीलसवकायदेशीरबाबीचीपतूता वत: िनिवदाधारक यांनी करावयाची आह.े ii) पनॅकाड त, GST रिज ेशन माणप आव यक आह.े iii) व तवुसवेाकर (GST) पुतताकर याचीजबाबदारीिनिवदाधारकावरबधंनकारकरािहल. १०) शासनाकडील सधुा रत/ निवन कर भर याची व पतूता करणचेी जवाबदारी सबंिधत िनिवदा धारकाधारकावर बधंनकारक राहील. ११) करारनामा वखचान े दले या मदुतीत क न ावा लागले. अ यथा िनिवदा र करणते यईेल. १२) i) िनिवदा भरणा या िनिवदा धारकापंकै (Tenderer) कुणीही यो य अहता धारण न करताच िनिवदा भरली अस याच ेिनिवदा उघड यानतंर िनदशनास अस यास अथवा उघड झा यास अशा अहता नसले या िनिवदाधारकांची बयाणा र म ज केली जाईल. ii) खोटी कागदप /े बकॅ ितभतुी हमी सादर करणा-या िनिवदादारकाची बयाणा र म (EMD)ज करणते यईेल १३) सदरची िनिवदा ि वकृतीच ेअिंतम दनाकंाच े दवशी द.ु3.00 वा कवा िनिवदा किमटी ठरिवल या दवशी व वळेेस िनिवदा उघडणते यतेील. १४) िनिवदाकारावर िनिवदेतील ,करारना यातील , आदेशातील तसचे करणते यणेा-या सबंिंधत प वहारातील सव अटी व शत बधंनकारक राहतील.यापैक कोण याही अटी-शत चा भगं के यास िनिवदाधारकाची बयाना र म /िलज र म / भाडेपटृटा र म ज क न पढुील यो य ती िनयमाधीन कायवाही करणते यईेल. िनिवदाधारक व मनपाम य ेसदर िमळकतीच ेअनुषगंान ेकोण याही कारचा वाद/िववाद उ व यास लवादा या काय ातील तरतदूीनसुार सोडिवला जाईल.तसेच याकामी आयु पपरी चचवड महानगरपािलका याचंा एकपयायी लवाद राहील आिण

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.