Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८. अकाशिच ह व परवाना िवभाग ई-िनिवदा सुचना मांक-३/१त१े०७/२०१८-२०१९ अटी व शत १) सदर ई टड रग क येअंतगत िनिवदा द. २८ /०१/२०१९ ते द. २५ /०२/२०१९ अखेर द.ु ३.०० वाजेपयत वेबसाईटव न भरता येतील. पुरवठा धारकांनी िनिवदा फॉम फ , बयाणा र म पेमट गेटवे िस टीम ारे ऑनलाईन भरावयाची आह.े ठेकेदारांनी िनिवदा सादर करताना आव यक कागदप े (उदा.पॅनकाड, जीएसटी न दणी माणप , शॉप अँ ट दाखला कवा न दणी माणप इ यादी ) कँन क न िनिवदेसोबत अपलोड करणे आव यक आह.े सदरची िनिवदा महारा शासनाचे ई टड रग प दतीने www.mahatenders.gov.in या संकेत थळाव न भरावयाची आह.े याकामी महारा शासनाचे संकेत थळा दारे (से फ रिज ेशन) न दणी करणे आव यक आह.े सदरची िडजीटल क (key) महापािलकेमाफत उपल ध क न देणेत येणार नाही. २) जािहरात ठे याची मुदत कामा या आदेशाचे दनांकापासून २ वष राहील. ३) करारना यातील सवसाधारण अटीशत व िनिवदामधील अटीशत नुसार काम करणे ठेकेदारास बंधनकारक राहील. ४) िनिवदा भरणा-या ठेकेदारांनी१) जीएसटी न दणी माणप , २) पॅनकाड, ३) शॉपअँ ट लायसे स (असलेस) कवा उ ोग आधार कवा कंपनी न दणी माणप इ यादी कागदप े कँन क न अपलोड करणे आव यक आह.े व याची एक त आकाशिच ह परवाना िवभागात सादर करणेत यावी. ५) येक काम करताना रहदारीस अडथळा येणार नाही. नागरीकांना इजा होणार नाही. याची संपूण जबाबदारी ठेकेदारावर राहील. याबाबत हमीप सादर करावे लागेल. ६) ठेकेदाराचे कामगारास सदर काम करतेवेळी इजा / अपघात/िजिवतहाणी झालेस याची जबाबदारी महापािलकेवर राहणार नाही. कामगारांचा िवमा उतरिवणेची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. ७) गॅ ीवर जािहरात लावताना ले स/ चर पडुन कवा वादळवारा पावसाने चर े म पडुन िजिवतहाणी झालेस याची संपण जबाबदारी िनिवदाधारकावर राहील. ८) कामाबाबत यं सामु ी, सािह य, कामगार ठेकेदाराचे राहील. याबाबत वेगळा आकार दला जाणार नाही. िनिवदा येत मंजुर झाले या ठकाणी दले यामोजमापा याच जािहरातीची उभारणी वखचाने करणे ठेकेदारावर बंधनकारक राहील. ९) सदर या जािहरातीबाबत महारा महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील तरतुदी तसेच मनपाचे जािहरात धोरण उपिवधी व मुंबई ांितक महानगरपािलका (जािहरात व फलक िनयं ण) िनयम २००३ मधील मागदशक त वे / अटी व शत व मनपाने न ाने तयार केलेले बा जािहरात धोरण 2018 बंधनकारक राहील. १०) अटीयु िनिवदा ि वकारली जाणार नाही. तसेच येक ठेकेदाराने ई-मेल आयडी सादर करावा. ११) िनिवदा मंजुर झा यानंतर एकुण रकमे या ५% माणे होणा-या रकमेतून भरलेली बयाणा र म वजा जाता उव रत अनामत रकमेचा एफ. डी. आर. मा. आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका यांचे नावे सादर करावा लागेल. तसेच अनामत रकमे या ३% माणे होणारी र म + र म पये १००/- चे टॅ प पेपरवरती वखचाने लेखी करारनामा क न ावा लागेल. करारना यातील अटी जािहरातदारास बंधनकारक राहतील. १२) िनिवदा मंजुर दराने येणा-या रकमेत एक वषानंतर १० ट े वाढ करणेत येईल. व दुस-या वष एकुण येणा-या रकमेवर १० ट े वाढ होईल. या माणे तीवष १० ट े वाढ महानगरपािलकेस देय राहील याची न द यावी १३) िनिवदा ि वकृत झालेनंतर करारनामा करणेपूव ठेकेदार यांनी मनपाचे िव मान नगरसेवक अथवा ि वकृत सद य यांचेशी संबंिधत नाही याची खातरजमा क न तशा आशयाचे ित ाप र. . १००/- चे टॅ पपेपरवर नोटराईज क न ावे लागेल. १४) शासनाने लागू केलेला G.S.T. व लागू असलेले व वेळोवेळी लागू होणारे सव कारचे शासक य कर भरणेची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. तसेच िनिवदा कालावधीततसेच काम पुण होईपयत शासनामाफत न ाने अमलात येणारे सव कायदे व िनयम ठेकेदारास लागू राहतील. १५) अ य सं थेने / ि ने िनिवदामधील जागेवर िवनापरवाना जािहराती केलेस ती जािहरात िनिवदाधारकाची आहे असे समजणेत येईल. व आव यकतेनुसार या जािहराती काढणेची जबाबदारी िनिवदाधारकाची राहील. १६) िनिवदाधारकाने मंजुर झाले या गॅ ीची िनिवदा दरा माणे होणारी जािहरातीपोटीची र म सहामाही प तीने आगाऊ व पात महानगरपािलका कोषागारात सहामाही या पिह या मिह या या १५ तारखेपयत जमा करणे बंधनकारक राहील. अ यथा सदर तारखेनंतर अशा रकमेवर ती दरमहा १८% दराने िवलंब शु क आकारणेत येईल. सदरचीएकुण र म पुढील दोन आठव ात न भरलेस दलेला ठेका र क न अनामत/बयाणा र म ज करणेत येईल. व सदरचे काम दुस-या कमांकाचे ठेकेदारास देणेत येईल. १७) िनिवदाधारकाने िनिवदा भरताना येक गॅ ी माणे िनिवदा भरावयाची आह.ेगॅ ी ठकाणची पूण पहाणी क न िनिवदा भरावी. तदनंतर सदर ठकाणची कोणतीही त ार िवचारात घेतली जाणार नाही. तसेच करार कालावधीत यातील गॅ ी ठकाण अपघाताने कवा अ य नैस गक कारणाने जािहरातीसाठी अपा झा यास याबाबत कोणतीही त ार िवचारात घेतली जाणार नाही.तसेच बदल कवा पयायी व था केली जाणार नाही. १८) म

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.