Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

अनु. . कामाचे नाव िनिवदा र म  बयाणा र म अनामत र म कामाची मुदत (महीने) िनिवदा फॉम फ जीएसटी सह (परत न िमळणारी) 1 भाग .२८ पपळे सौदागर मधील आर ण .३६२ खेळाचे मैदान िवकसीत करणे व िश प वाल करणे या कामांतगत िव ुत िवषयक कामे करणे. 6303360 63034 315168 18 महीने 2845 2 भाग .२८ पपळे सौदागर मधील आर ण .३६७ अ खेळाचे मैदान िवकसीत करणे या कामांतगत िव ुत िवषयक कामे करणे. 7186224 71862 359311 18 महीने 2845 3 मनपा या िविवध मा यिमक िवदयालयाम ये सीसी ट ही यं णा उभारणे 21143961 105720 1057198 6 महीने 13686 1 ई-िनिवदा उपल ध कालावधी 2 िनिवदा ि व कृती अंितम दनांक व वेळ 3 िनिवदा पुव बैठक द. व वेळ 4 िनिवदा उघडणेचा दनांक सही /- का. . िवमुका/08/कािव/338/2019 िन वदेचे वेळाप क िव ुत िवभाग ई िनिवदा सुचना - िव ुत/ड/मु यालय/50/3 - 2018/2019                पपरी चचवड महानगरपािलके कडून खालील नमुद केले या कामासाठी ई टेड रग प तीने परसट रेट िनिवदा मागिव यात येत आह.े    सव ठेकेदार यांना G. S. T. िबलात अदा केला जाईल यामुळे G.S.T. वगळून दर ावेत. जािहरात . 263 द.07/03/2019 :- दनांक 08/03/2019 ते 01/04/2019 :- दनांक 01/04/2019 दुपारी 3.00 पयत :- द. 15/03/2019 वेळ द.ु3.00 :- दनांक 03/04/2019 दुपारी 3.00 वा.श य झा यास           वरील कामांसाठीचा तपशील उदा. बयाणा,अनामत र म ,िनिवदा या अटी शत ,िनिवदा शे ू ड बी इ. मािहती https://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आह.ेसदरची िनिवदा प दत ई टेड रग प तीने मनपा या वेबसाईटव न िनिवदा भरवायाची आह.े सदरची ई टेड रग ये अंतगत िनिवदा द.01/04/2019 दुपारी 3.00 वाजेपयत ई टेड रग प तीने वेबसाईटव नच भरता येतील. िनिवदाधारकानी  िनिवदेची फॉम फ बयाना र म मनपा पेमट गेट वे िसि टम ारे भरावयाची आह.े कोणतेही कारण न देता िनिवदा पुणतः कवा अंशतः  मंजुर अथवा नामंजूर कर याचा अिधकार मा. आयु यांनी वत:कड़े राखुन ठेवला आह.ेसदरची िनिवदा  https://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आह.ेसदर िनिवदा सुचने म ये काही बदल होत अस यास व रल वेबसाईटवरती कळिवणेत येईल. सह.शहर अिभयंता (िव/यां) पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी१८ पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी पुण-े ४११ ०१८ िव ुत िवभाग सन २०१८-१९ िनिवदा अटी-शत ( द. ०१/०१/२०१९ पासून लाग)ू १) सदर टडर नोटीस https://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर पहावयास िमळेल. २) A) िनिवदा धारकान ेिनिवदेची फॉम फ व बयाना र म मनपा खा यात पेमट गेटव ेिसि टम ारे (ई-बँक ग) भरावयाची आह.े ठेकेदारांना कामाच ेदेयक E.C.S/ NEFT दारे अदा कर यात येतील याबाबत ठेकेदाराने मनपाच ेवेबसाईटवरील जोडप -‘अ’ मधील ई-पेमटसाठी नमुना फॉम भ न देणे आव यक आह.े इसारा र म ( Earnest money Deposit) खालील माणे भरावी. i) र. १.५० कोटी रकमेपयतची काम:े- िनिवदा रकमे या १% ii) . १.५० कोटी रकमेवरील काम े:- िनिवदा रकमे या ०.५०% कवा . १.५० ल यापैक जा त असेल ती र म. B) ठेकेदार महापािलकेत महापािलके या िवदयुत िवभागात न दणीकृत असणे आव यक असणार नाही. तथािप https://mahatenders.gov.in वर ई न दणी करणे आव यक रािहल. तसेच १.५० कोटी पयत या रकमे या िनिवदा करीता महारा शासन सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील न दणी बंधनकाराक राहील. व मनपा या सव अटी शत ची पुतता करणे बंधनकारक रािहल. िनिवदा भर यानंतर कोण याही प रि थतीत/कोण याही ट यावर पा असुनही माघार घेत यास अशा ठेकेदारासह सव पा ठेकेदारांच े दराच ेपा कट उघडणेत येईल. ३) िनिवदेसोबत खालील कागदप ेजोडणे आव यक आह.े ( पोटलवर अपलोड करणे.) i) लगत या ३ वषाच ेआयकर रटन माणप . ii) GST न दणी माणप . iii) PWD / CPWD / MJP / MES यांचेकडील न दणी माणप त. iv) महारा शासन उ ोग व उजा िवभागाकिडल अ ावत “िव ुत ठेकेदार अनु ा ी” न दणी माणप . v) पुण केले या / हाती घेतले या कामाची, वतः जवळील यं सामु ी ब लची अ ावत मािहती िनिवदा अज ब १ मधील त ा १ त े४ संबंधीत मािहती. vi) भिव य िनवाहिनधी कायालयाकिडल न दणी माणप व अ ावत चलन त. vii) ESI न दणी माणप (लाग ुअस यास जोडणेत यावे.) viii) भागीदारी सं था अस यास भागीदारी करारनामा व पावर ऑफ अॅटन ix) बीड कपिसटी व टनओ हर स ट फकेट जोड यात यावे. x) B-1 व B-2 फॉम वा री क न तसेच Statement I II III IV यांची पुतता क न ावी लागेल. xi) तीन वषात या कारचे शासक य / िनमशासक य / शासन मा य सं थेकडील या करचे काम के याबाबतचे माणप असे माणप कायकारी अिभयंता दजा या अिधका-याने दलेले असावे. ४) i) िनिवदाकार यांनी िनिवदेसोबत जोडलेली ( अपलोड केलेली) सव कागदप ेखरी अस याबाबतच े ित ाप र. . ५००/- च े टॅ प पेपरवर िलफाफा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.