Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

NANDED WAGHALA CITY MUNICIPAL CORPORATION, NANDED (arrra ffrq E.tz.o+.zorz q E.zg.os.zotz ifflR) Tender\o!ic 2018-19 Tender Notice No. :- NwcMciPWDi E-Teno"r l4 'l !4frr, Date : zs.0z.20lg 3Trgffi,ditg tITEIrdr er6{ trffrdrrqrfusT,aiig t qrff qelhu-qrd flte.qr orsrotfar fffl-{rg alrwlralt uffi+o Eitrorq qrgro€fo *rq gr Erqt-trd ffifd drrr-qrmnd B -r +guqrd Ff{dT arrrf{fl :nFa. q Fff{r s-fi iqgr€z hrrps://mahatender.gov.in *aa etfr oW {f,g. Ff{-.qr grtr q qrff atrd acsrgeru aq.c sr*rdra. Afuqr w.m fqir*a qtdr orm frffa q {c{tc-{ta sr{dr tdrd. Fd' arqrsemial Digital Signature U 5pflla 6{ut 3fiEr$ 3G. fr{a E 3r& ,- l. +rrr-{RTi *- Ff{fl dte{r "t{s df6'" Fr€r;T{ Ff,+crqFrd " FE uFfqt - r-+ w{ra fr. oz.o:.zotg tfr gurft rs.oo ErSq{d eFfffi 3{ftidr,snifr,aiqrqrffaqr sinEd srct +-rd :rfrdr{ :nt. sr;nen Bfuqr 5€rguqrd tqR ar€r. 2. dqr-firA qrdrd rapf znrrregt grq{ 6Tq eiq+orro int. (3T) tr6rW qrnra ewD)qiio€fa ztrq ar TqHfd ffi wqrqq*rfi siqqd sE{ 6{dI nrE.cq6'3TIt. (s) csr orffi ffi rqrurq*r* qcT sr6r +'qd1 il-qqro 3G. (6') ii;-dre:dRrA a{rrf6{ frd qqtEr $r{rfi"T (tncome Tax)rr{qr ariqrn q-f,rsrtl;[ grfi uF-ru] sTrEcqfi 3Trt. S - Ft{dI qffin aalqr+' 3T.tr'. dqfArd fraim, a-d I S - Ffr6r rorqtrd 6{u}. 26.4?.2019 r5.o0 2 g - Afua sr5Tdg 6'{dI. ?.6.42.2019 r5.oo 3 S - Ffrdl sr{dr. 26.42.2019 r5.oo 4 $ - Fff4 sr{u?rTrrr 3i6a Paaio a d-a 04.o3.20r9 r5.oo q g - Ftrdl issul. o2.o3.20r9 t5,oo ts{ fr. frsTrdnql F. orqri arq 3iEraqrdrq frhtrd (aaraEtl S€r-srtrI Tffi-fr {. 1 o/o 3IEITJIiT T+rF-J{ 5. 2Vo +t-qr Afqffi ftherd fuFr +,Trs€rd: 28% (GST) oTfrr$ T{d I or.o1.2018 aieg qEn6I cr6{ rcr+rtqR-or ecfia seTrrr m. zo (3T) aci fr d;cgr$ qit Ert t * ilri qii qr 3rrft afr rrnrrrr qit q{ e *6qd F5ara dfu {@ fr.S.rwr oro1. 166t 61fi, (trs-qiEr) 9,99,sOO/- 10,ooo/- 20,ooo/- 640/- (06 ) T€IdI 2 or.or.20r8 aiF Err€naT cr6t ror+rqfuor rcfifl qsTra F. zo (s) ast (trfqr F6r5TeSqHdsiqr q{rq{-d R.fr.rsr 6{u}. (d6r Acft) (frfr-qiEr) 9,99,935 ro,ooo/- 20,ooo/- 640/- (o5 ) Fffi D:\Solanke sir\Tender 201 8-l 9\TENDER 20 I 8-l 9.doc 27 (s) f;H-Sd 4i6l-d dpTr€r& FrFIurft qftlnft t?ir:@r arffi 3rsq FirEr anl orrrarsr,qRFTtrq orrrdqrilqr g{rEr E Ftrt 3fl?raq6'Erq€rfr qcT Fr6( o1u} $rqqq6 3G. ($) siq{rqr anrarcr& ehrrccrri Ficfrtr cois ga'zqr argffi 3rgu} Ftisr eTr- darer* *rars qr Elqrrn 6'{KaFHr srsq $rEer6 3lrt. €) fugf, orqmdl tffi Agd iir"Teerirs orrrarsr EFT-f,, oTrcdrqr a fuga .i;erc-{Rrn ffi q-firurqr qtsu) 3TrEeq6 3Trt. (j) iiirr-qrre (EMD) ertqr i,-dffi ordregi si;azorqidra ea Erqa o..rot ainr+orro s+rt. 1s) tfu EMD {gRT FFFirr, TDR/CDR/FDR/D.D qr g{qrffd {FF-ff ffi. rngm, aierlrraqr, ilts qii ari mqr ou&. ((r) oTrcEruri s4 +.rdrqqf qft 3ffi€rn qfr{rqd soo/- EqqlEqr EFq tq{{r REFrsr F.t mt Gil}sq Eitl-,r+.ro' 3tfi.Ffa?dra Rww m. r ati ilSE Afudr dEft a ;d{ a:+h 3rET ordiar Effi +,rarqvl der E Gftrs srsarfr srE FfuEI sqr€Fidi FEaldr€ $renfl qrg dar(R gdqq ffirFrER {r6-Jff, ff,qrn ffit Jffit ilqFrdR 3fisurR il&. 3. tffi RiaI fuan-*ffi innlilcT T{ (ro) taTT s{fu6 mrffurrrEr sqriqr srff, d{ :rcn Aftid sifud or*rrrRttn EpF E ESrc efiuqr$ aqwflft €dfud rffi rrffa. 4. siqrfrqf,drq Errtsrl odr awqr fF+a al{darrg qr.Ei. frsTrarrqr qnga ffrq ;n. ffi -zot7/s.fr-8/frr-? Eaio' z7.os.?otl asfrfr a$ftrf,o fr. zs ffiR zo18 dflR frsffir F. I E z sq#qmtrr qerr acraff f,ort gr{t 6TqIr-?Tr I -1 fifaqrfiT{ri " Adddirional performance Security Deposit " aro fragq1 3{rf, Fqf$f +.rffi 3f*{idr qi# sqr 6rd. rqr. f+rt rgx tail +dr F{rEr 3rsdqru rox+franqfdrxq rs y" qr$ anq+d - (ts x - to x =s %,) atq (rg- ts= lzr 6tdl (+xz=ty") 3i-S (roul (r+5+8 = 14% ) s. mrfrrfi difrd' dqrsut (Third parry Audit)a[wrarr 3nhmqrdl ars6rq riFQfdga *aqrdarq E qa1p6 o-cr fudar znrqrt tqo rrqr 6{rqla t$Fr. 5. 6tft Ffuafr fthqa (tender fee).I 55Rr {ffia (EMD) fr rm-a online payment Gateway <rt mun srrfr. 7. ,i;*r-firi o.rflrd +.rdi?T srreqr frerd;r angfirq f+ar ortro1a fffr qfffi ?Fr6u) 3{fqrd 3it. 8. ffil mr<qR)-qrq tro fthEr sd Af{qr arorrrqrn 3{fro.r aT.3ngin,a;fin,aits sifi rrga ffid :irFa. TIT/- o.rf

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.