Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

माणगांव नगरपंचायत, माणगांव,िज.रायगड जािहर फेर ई- िनिवदा सूचना सन 2018-19 (ि दतीय िनिवदा) मु यािधकारी, माणगांव नगरपंचायत,माणगांव हे खालील कामाची ई-िनिवदा शासक य न दणीकृत व अनुभवी, अहता ा ठेकेदार यांचे कडुन ब-1 नमु यात online प तीने मागिवत आहोत. कामाचे नाव अंदाजप क य र कम इसारा र कम िनिवदा िव ची िकंमत काम कर याचा कालावधी माणगांव नगरपंचायत ह ीतील खांदाड नाका ते ी.िनतीन पोवार घरापयत निवन पाणीपुरवठा लाईन टाकणे. . 6,91,066/- . 10,000/- . 1000/- कायादेश िमळालेपासुन 45 िदवस िनिवदे या अटी व शत खालील माणे : 1. सदर कामाची संपूण िनिवदा या ई-िनिवदे ारे ऑनलाईन प तीने संगणक णालीवर होईल.सदर िनिवदेसंदभातील िनिवदा सूचना िस ी,आव यक असणारी कागदप े,शु ीप क इ यादी मािहती https://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल ध होईल. 2. वरील कामाची िनिवदा https://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर खालील िदले या कालावधीत उपल ध असेल. अ. . वेळाप क पासुन पयत िदनांक वेळ िदनांक वेळ 1. िनिवदा िस ी 28/01/2019 सकाळी 11.00 वा. ---- ---- 2. िनिवदा फॉम,प रिश व इतर कागदप िमळ याचा कालावधी (Download क न ) 28/01/2019 सकाळी 11.00 वा. 04/02/2019 साय ं5.05 वाजता 3. िनिवदा Online भरणेचा कालावधी 28/01/2019 सकाळी 11.00 वा. 04/02/2019 साय ं5.05 वाजता 4. Online िनिवदा उघडणेचा कालावधी 05/02/2019 सायकंाळी 5.05 वाजता अथवा शासक य सोईनुसार . 3. िनिवदेची िवधी ा ता 120 िदवस राहील. 4. ऑनलाईन िनिवदा भरताना िनिवदा फ व इसारा र कम ऑनलाईन बॅ ं क ग ारे संकेत थळावर उपल ध असले या मािहतीचा आधार घेऊन भरणा करावी. 5. सदरील कामाचे दर हे इतर कुठेही नमुद न करता केवळ online प तीने https://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल ध असले या Schedule-B (Bill Of Quantity sheet) म ये भरावे. 6. सदरील कामाची िनिवदा भरतेवेळी इ छुक िनिवदाकारांनी संपूण कामाची मािहती घेऊन िनिवदा सादर करावी.नमुद केलेले दर हे कामा या देयकातुन चिलत शासक य िनयमा माणे वजावट होणा-या सव करांसहीत असावेत. 7. सदरील कामा या िनिवदा मािहतीसाठी https://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर अपलोड केले या कागदप ांमधील संपूण अटी व शत िनिवदाकारांवर बंधनकारक असुन सदरील कामं मंजूर होणा-या ठेकेदारांस करारनामा करतेवेळी सदरील कागदप ं वा री क न (िश यासह) नगरपंचायतीस सादर करणे बंधनकारक आहे. 8. कामाची अंमलबजावणी करताना वापर यात येणा-या कोण याही बाबीचे बाजारमू य वाढ यास भाववाढ िदली जाणार नाही. 9. काम िदले या मुदतीत पूण करावयाचे आहे.िवहीत मुदतीत काम पूण न के यास िनिवदा अटी व शत नुसार दंडा मक कायवाहीसाठी ठेकेदार पा राहील. 10. कोणतेही कारण नमुद क न अथवा असे कारण न देता ा िनिवदा ि वकारणे अथवा फेटाळणेचा अिधकार नगरपंचायतीन ेराखुन ठेवला आहे. 11. सदरील काम हे कामा या िनिवदा कागदप ामं ये व Bill Of Quantity sheet म ये नमूद केले या तपिशला माणे तसेच कामाशी संबंधीत भारतीय मानक या माणे क न ावयाचे आहे. 12. कामाची अंमलबजावणी करताना कोण याही कारचा अपघात झा यास अथवा िजिवतहानी,िव हानी झा यास याची सव वी जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. 13. सदरील कामाचे देयक हे नगरपंचायती या आिथक उपल धतेनुसार अदा केले जाईल. िदनांक : 25/01/2019 िठकाण : माणगांव नगरपंचायत,माणगांव सही/- (समीर महादेव जाधव) मु यािधकारी माणगांव नगरपंचायत सही/- ( योिगता गणेश च हाण) नगरा य माणगांव नगरपंचायत

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.