Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

.मानप/ंबांधकाम/फेर ई- न वदा-007/2018-19 माणगांव नगरपंचायत, माणगांव िज.रायगड. Email : mangaonnagarpanchayat@gmail.com दनांक : 01/02/2019 जाह र फेर ई- न वदा सुचना ( तसर स धी) माणगांव नगरपंचायतीकर ता खाल ल नमूद कामाचा अनुभव असणा-या ठेकेदाराकडून व हत नमु यात ई- न वदा माग वणेत येत आहेत. याचा तप शल खाल ल माणे आहे. अ. . कामाचे नाव कामाची अंदािजत र कम . कामाची इसारा र कम . सुर ा अनामत न वदा फॉम फ ठेकेदाराचा न दणी वग काम पूण करणेची मुदत 5% रोखीने 5% बलातून 1 2 3 4 5अ 5ब 6 7 8 1 मौजे नाणोरे बौ दवाडी अंतगत समट काँ ट र ता तयार करण.े 4,05,497/- 5,000/- 20,275/- 20,275/- 500/- 8 and Above 90 दवस अट /शत : 1) सदर संपूण न वदा या ई- न वदा वारे ऑनलाईन प धतीने संगणक णाल वर होईल. सदर न वदा सुचना स धी, आव यक असणार कागदप े, शु धीप इ याद मा हती https://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल ध होईल. 2) वर ल कामाची ई- न वदा https://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर खाल ल दले या कालावधीत असेल. . तप शल सु दनांक वेळ समा त दनांक वेळ 1 न वदा स धी 04-02-2019 सकाळी 11.00 - - 2 कागदप े डाऊनलोड करणे 04-02-2019 सकाळी 11.00 11-02-2019 सायंकाळी 5.00 3 न वदा ऑनलाईन भरणेचा कालावधी 04-02-2019 सकाळी 11.00 वाजलेपासून 11-02-2019 साय.ं5.00 वाजेपयत 4 ऑनलाईन न वदा उघडणेचा कालावधी 12-02-2019 साय.ं5.05 वा. कंवा शासक य सोईनुसार. 3) कोरा ई- न वदा फॉम म तेदाराला द.11-02-2019 रोजीपयत साय ं 5.00 वाजेपयत ऑनलाईन पेमट वारे नगर पंचायती या बचत खा यात .5000/- मा भ न डाऊनलोड क न यावा लागेल. जनरेट होणार पावतीची कॅन कॉपी (Pdf Format) म ये अपलोड करावी लागेल. वर नमूद केलेल ई- न वदेची इसारा र कम (EMD) ऑनलाईन पेमट वारे नगरप रषदे या बचत खा यात भरावी लागेल. 4) कामाची ई- न वदा भरतेवेळी इ छूक कं ाटदाराने संपूण कामाची मा हती घेऊन ई- न वदा सादर करावी. नमूद केलेले दर सव करांसह त असावेत. 5) ई- न वदा येचा तप शल वर ल संकेत थळावर (वेबसाईटवर) द.04-02-2019 पासून उपल ध होईल. 6) ठेकेदाराने ई- न वदा भरताना दोन लफाफा प धतीचा अवलंब करावा. तसेच .1 या लफा यात तां क बाबींची कागदप े व .2 या लफा याम ये व ीय बाबींचा कागदप े कॅन क न PDF Format म ये अपलोड करावीत. लफाफा .2 ( व ीय बोल ) चा लफाफा उघड यापूव लफाफा .1 (तां क बोल ) चा लफाफा मधील आव यक कागदप ांची पुतता असणे आव यक आहे. याखेर ज लफाफा .2 उघडता येणार नाह . ई- न वदा फॉममधील सव अट व शत न वदा सादर करताना बंधनकारक राहतील. 7) कारण नमूद क न अथवा असे कारण न देता आले या ई- न वदा ि वकारणे अथवा फेटाळणेचा अ धकार कोणतेह नगर पंचायतीने राखून ठेवला आहे. 8) नगर पंचायतीकडील उपल ध नधीनुसार देयके अदा केल जातील. सह /- (समीर महादेव जाधव) मु या धकार माणगांव नगरपंचायत सह /- ( यो गता गणेश च हाण) नगरा य माणगांव नगरपंचायत

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.