Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी , पुणे - ४११ ०१८ पाणीपुरवठा िवभाग सन २०१९ -२० पासून सुधारीत िनिवदा अटी-शत ( द.०३/०७ /२०१९ पासून लागू) १) सदर टडर नोटीस https://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर पहावयास िमळेल. २) A) िनिवदा धारकाने िनिवदेची फॉम फ व बयाना र म मनपा खा यात पेमट गेटवे िसि टम ारे (ई-बँक ग) भरावयाची आहे. ठेकेदारांना कामाचे देयक E.C.S/ NEFT दारे अदा कर यात येतील याबाबत ठेकेदारान े मनपाच ेवेबसाईटवरील जोडप -‘अ’ मधील ई-पेमटसाठी नमुना फॉम भ न देणे आव यक आहे. इसारा र म ( Earnest money Deposit) खालील माण ेभरावी. i) र. १.५० कोटी रकमेपयतची कामे:- िनिवदा रकमे या १% ii) . १.५० कोटी रकमेवरील कामे :- िनिवदा रकमे या ०.५०% कवा . १.५० ल यापैक जा त असेल ती र म. B) ठेकेदार महापािलकेत महापािलके या पाणीपुरवठा िवभागात न दणीकृत असण ेआव यक असणार नाही. तथािप https://mahatenders.gov.in वर ई न दणी करणे आव यक रािहल. तसेच १ कोटी पयत या रकमे या िनिवदा करीता महारा शासन सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील न दणी बंधनकाराक राहील. तथािप द. ५/१२/२०१९ पयत सदरची अट िशिथल करणेत आली असुन, ठेकेदारांनी न दणीसाठी अज केलेबाबतची पोहच पावती सादर करण ेबंधनकारक रािहल, व मनपा या सव अटी शत ची पुतता करण े बंधनकारक रािहल. िनिवदा भर यानंतर कोण याही प रि थतीत/कोण याही ट यावर पा असुनही माघार घेत यास अशा ठेकेदारासह सव पा ठेकेदारांच े दराचे पा कट उघडणेत येईल. C) िनिवदेसोबत आव यक कागदप ां या ती कॅन क न देण ेआव यक असुन िनिवदा बीड लॉक झालेनंतर िनिवदांबाबत खालील माण ेकागदप ांची “हाड कॉपी” एका तीत ७२ तासाचे आत सादर करावी. अ यथा दराच ेदुसरे पाक ट उघडणेत येणार नाही व यास संबंिधत ठेकेदार जबाबदार रािहल. i) B-1 व B-2 फॉम वा री क न तसेच Statement I II III IV यांची पुतता क न ावी लागेल. ii) आयकर भर याच ेमागील तीन वषाच ेअ ावत माणप , पॅन काड त, PF code कमचारी िनहाय PF ची चलन ेESI Certificate, Solvency, Turnover, Bid Capacity Certificate, PWD/MJP माणप त, GST रिज ेशन माणप त. अनुभव व प रमाणाचे माणप त. तसेच 10% पे ा जा त कमी दर अस यास िनिवदेतील बाब च ेदरपृथ:करण (Rate Analasys), iii) भागीदारी सं था अस यास पाटनरिशप िडड व पॉवर ऑफ अ ॅटन त. ३) िनिवदा दर हे िनिवदा पाक ट उघडलेचे तारखेपासून १२० दवसाकरीता ा राहतील परंतू अपवादा मक प रि थतीत ा ता कालावधी वाढवणे बाबत िवभाग मुख व यांचे ािधकृत केले या अिधका यांनी िवचारणा के यास ा ता कालावधी वाढवून ावा लागेल. ४) कोणतेही कारण न देता सदर कामाची िनिवदा नाकारणे कवा र करणेचा अिधकार मा.आयु कवा यांनी िनयु केले या ािधका यांनी राखून ठेवला आहे. ५) अटीयु िनिवदा सादर करता येणार नाही. ६) i) भिव य िनवाह िनधी कायदा १९५२, कं ाटी कामगार(िनयमन व िनमुलन ) अिधिनयम १९७० या काय ातील सव कायदेशीर बाबीची पूतता वत: ठेकेदार यांनी करावयाची आहे. ii) ESI / PF पूतता करणे तसेच कामगार सं या यांची हजेरी व वेतनप के इ. कागदप ेकामा या साईटवर ठेकेदार यांनी उपल ध करावयाची आहे. तसेच देयेके सादर करताना कमचारी सं या व यानुसार भरले या कमचारी िनहाय PF ची चलने येक िबलासोबत जोडणे आव यक आहे. सदरची पुतता देयेके सादर करताना आव यक आहे. तसेच सव कामचारां चे वेतन हे बँकमाफत अदा करावे लागेल ७) शासनाकडील सुधा रत/ निवन कर/ फ भर याची व पूतता करणेची जवाबदारी संबिधत ठेकेदाराची राहील. अ) G S T बाबत. i) ठेकेदारांनी िनिवदेचा दर देताना जीएसटी वगळून इतर सव करांचा िवचार क न ावा. िनिवदा वीकृत र मेवर चिलत दराने व तु व सेवा कर िवकास कामाच ेिबलात अदा करणेत येईल. ii) महापिलकेने वेळोवेळी व तु व सेवाकराबाबत अवलंबिवलेले धोरण कळिवणेत येईल व ते ठेकेदारांवर बंधनकारक रािहल. ८) कामाचे आदेश द यावर िनयमानुसार रॉय टी देय कामाम य ेरॉय टीची र म िबलात चिलत दरान े ठेकेदारांना अदा केली जाईल. तथािप सदर र म ठेकेदार यांना य अदा न करता याच िबलातून वजा क न मनपा. माफत रॉय टीचा भरणा शासनाकड ेपर पर केला जाईल. i) िनिवदा िस द करताना रॉय टी आिण मटे रयल चाजस सह

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.