Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Municipal Corporation

Thane, Maharashtra

 • Opening Date

  05 Mar 2019

 • Closing Date

  11 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 23,16,125

 • EMD

  ₹ 23,161

Reminder

Follow

Download
Summary

Proposed Annual Maintenance Of Various Mechanical And Electric Items At Bunderwadi Cementary, Bhayandar(e) In Mbmc Area.

Documents

PC-7/18-19/ET/PN-111 मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका मुख्य कायाालय, भाईंदर स्व. इंददरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मागा, भाईंदर (प.), ता. जज. ठाणे – ४०१ १०१. // ननववदा सुचना क्र. 279// शमरा-भाईंदर महानगरपाशलका हद्दीतील खालील कामाकंरीता मोहोरबदं दर e-Tendering पद्धतीने मागवव्यात येत आहेत. सदर कामाचे कोरे ननववदा फॉमा दद.01/03/2019 त े दद. 08/03/2019 रोजी 12.00 वाजेपयतं शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेच्या e-Tendering सकेंतस्थळ https://mahatenders.gov.in येथ े उपलब्ध होतील. ननववदाधारकाने ननववदा फॉमा फी व इसारा रक्कम ऑन लाईन ररसीप्ट शसस्टीमव्दारे भरणा करावी, अन्यथा ननववदा ग्राह्य समज्यात येणार नाही. सदर कामी मागववलले्या मोहोरबदं ननववदा दद.11/03/2019 रोजी दपुारी 12.00 वाजेपयतं वरील सकेंतस्थळावर जस्वकार्यात येतील व दद.13/03/2019 रोजी दपुारी 12.30 वाजता उपजस्थत ठेकेदार व तयांचे प्रनतननधी यांच्या उपजस्थतीत/अनउुपजस्थतीत उघड्यात येतील. कोणतहेी कारण न देता कोणतीही ऑनलाईन ननववदा जस्वकारणे अथवा सवाच ननववदा नाकारणे याबाबतचा अनंतम अधधकार आयकु्त, शमरा-भाईंदर महानगरपाशलका यांनी राखून ठेवला आहे. +. Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É +ÆnùÉÊVÉiÉ JÉSÉÇ <ǺÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ठेकेदाराचा वगग ÊxÉÊ´ÉnùÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÉì¨ÉÇ Ê¡ò ¨ÉÖnùiÉ 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ʨɮúÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉDZɪÉ, ºÉÉ´ÉÇ. <¨ÉÉ®úiÉ, xÉMÉ®ú ¦É´ÉxÉ, ¶ÉɳýÉ |ɦÉÉMÉ EòɪÉÉDZɪÉ, =tÉxÉä <iªÉÉnùÒ Ê`öEòÉhÉÒ ´ÉÉì]õ®ú EÖò±É®ú ´É {ÉÉhÉÒ ¶ÉÖvnùÒEò®úhÉ ªÉÆjÉhÉÉ ´ÉɹÉÔEò ¨ÉÖnùiÉÒxÉä näùJɦÉÉ±É ´É nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä. ¯û.6,60,000/- ¯û.6,600/- ´ÉMÉÇ - b÷ iªÉÉ´É®úÒ±É ¤ÉÒ -2 .500/- + .90/- GST .590/- 12 ¨ÉʽþxÉä 2. ʨɮúÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É MÉÉä±b÷xÉ xÉäº]õ, Ênù{ÉEò ½þÉìº{ÉÒ]õ±É, ʶɴÉÉ®ú MÉÉbÇ÷xÉ, EòxÉÊEòªÉÉ, BºÉ.Eäò.º]õÉäxÉ, ʺɱ´É®ú {ÉÉEÇò, ½þ]õEäò¶É, {±ÉäZÉÆ]õ {ÉÉEÇò ´É ¨ÉìCºÉäºÉ ¨ÉÉì±É ªÉälÉÒ±É ÊºÉMxÉ±É ªÉÆjÉhÉÉ ´ÉɹÉÔEò ¨ÉÖnùiÉÒxÉä näùJɦÉÉ±É ´É nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä. ¯û.25,00,000/- ¯û.25,000/- ´ÉMÉÇ - +÷ iªÉÉ´É®úÒ±É ¤ÉÒ -2 .500/- + .90/- GST .590/- 12 ¨ÉʽþxÉä 3. ʨɮúÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ®úÉ.¨É.Gò.08 ´É®úÒ±É ¡òÉ>Æð]õxÉ ½þÉì]äõ±É VÉÆC¶ÉxÉ ´Éäº]õxÉ ½þÉì]äõ±É VÉÆC¶ÉxÉ, |ɺÉÉnù ½þÉì]äõ±É VÉÆC¶ÉxÉ, ºÉÉMÉ®ú ½þÉì]äõ±É iɺÉäSÉ Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ ({ÉÖ́ ÉÇ) {ÉÖxÉ¨É ºÉÉMÉ®ú, ¶ÉÉÆiÉÒ xÉMÉ®ú ºÉäC]õ®ú -11, ®úZÉÉVÉ VÉÆC¶ÉxÉ, ºÉÞ¹]õÒ ºÉÖªÉÉÇ ¶ÉÉìË{ÉMÉ ºÉå]õ®ú, VÉÉìMÉÓb÷ VÉÆC¶ÉxÉ ªÉälÉÒ±É ÊºÉMxÉ±É ªÉÆjÉhÉÉ ´ÉɹÉÔEò ¨ÉÖnùiÉÒxÉä näùJɦÉÉ±É ´É nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä. ¯û.25,00,000/- ¯û.25,000/- ´ÉMÉÇ - +÷ iªÉÉ´É®úÒ±É ¤ÉÒ -2 .500/- + .90/- GST .590/- 12 ¨ÉʽþxÉä 4. ʨɮúÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ <¨ÉÉ®úiÉ, |ɦÉÉMÉ EòɪÉÉDZɪÉ, ʴɦÉÉMÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉ, ´ÉÉSÉxÉɱɪÉ, +¦ªÉÉʺÉEòÉ, <-±ÉɪɥɮúÒ, ¨ÉÉ.+ɪÉÖHò ´É ¨ÉÉ.¨É½þÉ{ÉÉè®ú ÊxÉ´ÉÉºÉ ¯û.18,50,000/- ¯û.18,500/- ´ÉMÉÇ - ¤É iªÉÉ´É®úÒ±É ¤ÉÒ -2 .500/- + .90/- GST .590/- 12 ¨ÉʽþxÉä PC-7/18-19/ET/PN-111 ½þÉìº{ÉÒ]õ±É <. Ê`öEòÉhÉÉSÉä ´ÉÉiÉÉxÉÖEÖò±ÉÒiÉ ªÉÆjÉä ´ÉɹÉÔEò ¨ÉÖnùiÉÒxÉä näùJɦÉÉ±É ´É nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä. 5. ʨɮúÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ ({ÉÖ́ ÉÇ) Ê{ÉxÉÉEòÉä±ÉÉä ®åú]õ±É ½þÉ>ð˺ÉMÉ ºEòÒ¨É ªÉälÉÒ±É =nù´ÉɽþEò ´ÉɹÉÔEò ¨ÉÖnùiÉÒxÉä näùJɦÉÉ±É ´É nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä. ¯û.5,00,000/- ¯û.5,000/- ´ÉMÉÇ - b÷ iªÉÉ´É®úÒ±É ¤ÉÒ -2 .500/- + .90/- GST .590/- 12 ¨ÉʽþxÉä 6. ʨɮúÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ®úÉ.¨É.Gò.08 ±ÉÉäføÉ ®åú]õ±É ½þÉ>ð˺ÉMÉ ºEòÒ¨É ªÉälÉÒ±É =nù´ÉɽþEò ´ÉɹÉÔEò ¨ÉÖnùiÉÒxÉä näùJɦÉÉ±É ´É nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä. ¯û.20,00,000/- ¯û.20,000/- ´ÉMÉÇ - ¤É÷ iªÉÉ´É®úÒ±É ¤ÉÒ -2 .500/- + .90/- GST .590/- 12 ¨ÉʽþxÉä 7. ʨɮúÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ ({ÉÖ́ ÉÇ) ®úɨÉxÉMÉ®ú ªÉälÉÒ±É =nù´ÉɽþEò ´ÉɹÉÔEò ¨ÉÖnùiÉÒxÉä näùJɦÉÉ±É ´É nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä. ¯û.12,96,175/- ¯û.12,962/- ´ÉMÉÇ - ¤É iªÉÉ´É®úÒ±É ¤ÉÒ -2 .500/- + .90/- GST .590/- 12 ¨ÉʽþxÉä 8. ʨɮúÉ-¦ÉÉ<Ènù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É Ê¨É®úÉ®úÉäb÷ ({ÉÖ́ ÉÇ) ʴɱÉɺɮúÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ ¦É´ÉxÉ ªÉälÉÒ±É =nù´ÉɽþEò ´

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.