Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Most viewed tenders

Recently Added tenders

Municipal Corporation

Kolhapur, Maharashtra

 • Opening Date

  11 Mar 2019

 • Closing Date

  25 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 18,48,000

 • EMD

  ₹ 18,480

Reminder

Follow

Download
Summary

Provide Pokland Machine On Rent Basis For Nala Safai In Kolhapur City For Kolhapur Municipal Corporation

EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ VÉɽþÒ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉä]õÒºÉ Gò.118 {Éʽþ±ÉÒ ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É iɺÉäSÉ ÊVɱ½þªÉɤÉɽäþ®úÒ±É ºÉ´ÉÇ JÉÉVÉMÉÒ {ÉÉäEò±ÉìxÉ-200 ¨ÉʶÉxÉ ´É ]Åäõ±É® ¨ÉʶÉxÉ (30 ]õxÉ IɨÉiÉäSÉä) vÉÉ®úEò ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò/¡ò¨ÉÇvÉÉ®úEò ªÉÉÆxÉÉ Eò³ýÊ´ÉhÉäºÉÉ`öÒ |ÉʺÉvnù Eò®úhÉäiÉ ªÉäiÉä EòÒ, EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ +É®úÉäMªÉ ʴɦÉÉMÉÉEòbä÷ PÉxÉEòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉiÉMÉÈiÉ xÉɱÉä ºÉ¡òÉ<ÇEòɨÉÒ {ÉÉäEò±Éìhb÷ -200 ¨ÉʶÉxÉ ´É ]Åäõ±É®ú ¨ÉʶÉxÉ (30 ]õxÉ IɨÉiÉäSÉä) ¦ÉÉb÷ªÉÉxÉä PÉähÉäEò®ÒiÉÉ ªÉÉ xÉÉä]õÒ¶ÉÒ´nùÉ®äú VÉɽþÒ®ú ¨É½þÉ <Ç- ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhÉäiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. +É®úÉäMªÉ/ PÉxÉEòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ EòɨÉÉSÉä ´ÉhÉÇxÉ/ EòɨÉÉSÉÉ iÉ{ÉÊ¶É±É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEòÒªÉ ®úCEò¨É ¡òÉì̈ ÉÇSÉÒ ËEò¨ÉiÉ ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É EòɨÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ºÉÉÆb÷{ÉÉhÉÒ ´ÉɽÚþxÉ xÉähÉÉ®äú ºÉ´ÉÇ SÉìxÉ䱺É ´É xÉɱªÉÉÆ̈ ÉvªÉä ºÉÉSɱÉä±ÉÉ EòSÉ®úÉ ºÉÉ¡ò-ºÉ¡òÉ<ÇSÉä EòɨÉÒ {ÉÉäEò±Éìhb÷ 200 ¨ÉʶÉxÉ ]Åäõ±É®úºÉ½þ {ÉÖ®úÊ´ÉhÉä. 18,48,000/- ¯û.2,000 /- ¯û. 18,480/- 5 ¨É½þÒxÉä ]åõb÷®ú ¡òÉì̈ ÉÇ Ê´ÉGòÒ ´É ]åõb÷®ú κ´ÉEòÉ®úhÉäSÉÒ Ê`öEòÉhÉä JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä : +) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÉì̈ ÉÇ Ê¨É³ýhªÉÉSÉä ´É ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉ : ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSÉä http://mahatenders.gov.in ={ɱɤvÉ +ɽäþ. ¤É) ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÉì̈ ÉÇ |ÉÉ{iÉ Eò®úhÉäSÉÉ ´É ºÉÉnù®ú Eò®úhÉäSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ : (Ênù. 19/03/2019 iÉä Ênù. 25/03/2019 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 9.30 iÉä 3.30 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ) ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉhªÉÉSÉÉ Ênù.26/03/2019. <SUÖôEò `äöEäònùÉ®ú ´É ¡ò¨ÉÇ ªÉÉÆxÉÒ +ÊvÉEò ¨ÉɽþÒiÉÒºÉÉ`öÒ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSÉä http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýɱÉÉ ¦Éä]õ nùªÉÉ´ÉÒ. Eò.iÉÉ. /03/2019. º´ÉÉIÉ®úÒ +ɪÉÖCiÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ® ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉEò®úÒiÉÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.