Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

E:\Prashant\Etender\Tender 2018-19\CNB Paddy\Hinglod 103\NIThinglod.docx 1 महारा शासन वन िवभाग उप वनसंर क, शहापूर ई-िनिवदा सूचना उप वनसंर क, वन िवभाग शहापूर, तालुका शहापरू, िज हा ठाण े (दरू वनी मांक 02527-271044) यांचे वतीन े खालील कामासाठी B-1 प ातील सावजिनक बांधकाम िवभाग, िसडको, महारा जीवन ािधकरण, महारा औ ोिगक िवकास महामंडळ, िज हा प रषद या िवभागा या यो य या वगातील पंजीकृत कं ाटदारांकडून ई-िनिवदा मागिव यात येत आह.े कामाचा तपिशल खालील माणे:- अ. . कामाचे नाव अंदािजत कमत ( पये) इसारा र म ( पये) काम कर याची कालमयादा को या िनिवदा नमु याची कमत ( पये) कं ाटदाराचा वग 1 वनबधंारा हगंळोद कं.न ं103 ता. शहापरू, िज. ठाणे िपन 421601 येथ ेबांधकाम करणे. 2126571 21000 30 दवस 500 + 90 *GST सु.बे. ई-िनिवदाकाय णाली ारे िनिवदा भरणेची दनांक, िनिवदेचा नमुना, िनिवदेसंबंधी इतर तपिशल खालील माण े दे यात आललेा आह.े 1) कामाची सिव तर सुचना, िनिवदा संबंधी सिव तर अटी व शत व कोरे िनिवदा फॉम महारा शासना या ई-िनिवदा पोटल मधील www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर दनांक 04.02.2019 रोजी 10:00 वाजेपासून ते 09.02.2019 रोजी 17.00 वाजेपयत उपल ध रािहल. तसेच िनिवदेबाबत कोणतेही शुि प केवळ याच संकेत थळावर कािशत कर यात येईल आिण या क रता कोणतीही ेस नोट िनगिमत कर यात येणार नाही. 2) िनिवदा ई-टड रग काय णाली माण े दनांक 04.02.2019 रोजी 10:00 वाजेपासून त े 09.02.2019 रोजी 17.00 वाजेपयत भरता येतील. 3) िनिवदा श य झा यास दनांक 11.02.2019 रोजी दपुारी 12.00 वाजता उपवनसंर क, शहापूर वन िवभाग, जूना आ ा रोड, ता. शहापूर, िज. ठाणे 421601 येथे उघड यात येईल तथािप िनिवदा उघड याचा दनांक सोईनुसार पुढे ढकल याचा अिधकार उप वनसंर क, शहापरू यांनी राखून ठेवला आह.े 4) कोणतेही कारण न देता एक कवा सव िनिवदा नाकार याचा अिधकार उपवनसंर क, शहापूर यांनी राखून ठेवला आह े व याचा िनणय सव िनिवदा धारकांसाठी अंितम व बंधन कारक रािहल. िनिवद ेसबंधंी सचूना अटी व शत 1. िनिवदा फॉम फ व इसारा (बयाना) र मेचा भरणा Online Banking ारे करावा. 2. भागीदारी फम असेल तर भागीदारी संिहता जोडण ेबंधनकारक रािहल. 3. कं ाटदाराने यांचेकडे उपल ध असलेल े मशनरी व सािह याची यादी, तांि क कामे हाताळले या ची यादी जोडणे बंधनकारक रािहल. 4. महारा शासनाचे कामगार िवषयक काय ा या व िनयमांचे पालन कर याची जबाबदारी संबंिधत कं ाटदाराची रािहल. 5. िनिवदे म ये दशिवले या संबंिधत कामांचे अदंाजप क वन िवभागाचे कायालयात पहावयास िमळेल. 6. कामा दर यान कोणतीही िजिवत /िव हानी झा यास यास वनिवभाग जबाबदार राहणार नाही. तसेच कामा दर यान कोणतेही शासक य मालम ेचे नुकसान होणार नाही याची द ता यावी. तसे झा यास शासक य िनयमा माणे कायवाही कर यात येईल. E:\Prashant\Etender\Tender 2018-19\CNB Paddy\Hinglod 103\NIThinglod.docx 2 7. सदरचे काम वन े ात व दगुम भागात असून वनिवषयक काय ांचे (उदा. वनसंवधन (अिधनयम), 1980, भारतीय वन अिधिनयम 1927, व यजीव संर ण अिधिनयम, 1972 इ. ) भंग होणार नाही याची द ता घेण ेआव यक आह.े यामुळे यापूव वन िवभागात अशा कारची कामे केले यांना ाधा य दे यात येईल. 8. सदरचे काम कोण याही प रि थतीत िविहत मुदतीत पूण करावे लागले. 9. शासन िनणया माण ेआयकर व यावरील अिधभार तसेच GST ची र म देय रकमेतून वसूल कर यात येईल. 10. कामाची गुणव ा राख यासाठी अंदाजप ाकांत नमूद के या माणे सािह य वापरावे लागले. 11. कामे अधवट व पात टाकून द यास केले या कामाची कोणतीही र म दली जाणार नाही. अथवा पर पर दसु या कं ाटदारास कामे ह तांतर करता येणार नाही. मा सदर कामे पूण क न घेणेकरीता या िवभागास दसु या कं ाटदारास ावी लाग यास व अशा वेळी मंजूर िनिवदेपे ा जा त खच झा यास तो आपणाकडून वसूल कर यात येईल. 12. कामाची पूण र म वन प र े अिधकारी तथा ािधकृत अिधकारी यांनी कामां या गुणव े या तसेच कामे पूण वाचा दाखला या कायालयास सादर के यािशवाय िमळणार नाही. 13. बयाना र म भर याची सूट दे याची तरतूद नाही. तथािप या कं ाटदारास बयाना र म भर याची शासनाने सवलत दली असेल अशा कं ाटदारान ेबयाना र म सवलतीच े माणप जोडण ेबंधनकारक रािहल. 14. िनिवदा सूचना सुचना फलकावर पहावयास िमळेल. 15. पंजीकृत कं ाटदारांनीच िनिवदा भरावी. ई-िनिवदा णाली ारे िनिवदा भरताना यो य या वगातील पंजीकरण माणप ाची सां ा कत व आयकर व GST ची माणप ाची छायांक त त जोडणे आव यक रािहल. 16. वरील अटी व शत म ये बदलकर याचा कवा कोणतेही कारण न दशिवता एखादी बाब कवा पूण िनिवदा र कर याचा अिधकार खालील वा री कत यांनी राखून ठेवला आह.े 17. िनिवदा उघड याचा दनांक सोईनुसार पुढे ढकल याचा अिधकार खालील वा री

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.