Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Government Of Maharashtra Tender

View complete overview of Maha Government Of Maharashtra Tender

Costs

Summary

E Auction For Tinshed Shop No.14 At Saturday Weekly Market Municipal Council Gangakhed Third Time

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bit.ly/3i03IXC

कायाालय नगर पररषद गंगाखेड,जज.परभणी ई-मेल :- mcgangakhed@gmail.com ददनांक ;- 31/09/2019 जा.क्र. नपग/प्रशा/वशी/ 2906 /2019-2020. शजनवार आठवडी बाजारातील रिनशेड दकुाने आडत व्यापारी यांनाभाजी बाजारासाठी देण्यासाठी 23 गाळे करीता जाजहर ई-जललाव सूचना (जतसरी वेळ) मुख्याजधकारी, गंगाखेड नगरपररषद, गंगाखेडजज.परभणी ह ेगंगाखेड नगर पररषदेच्या जस.स.न.ं२४४ शजनवार आठवडी बाजारातील रिनशेड दकुाने आडत व्यापारी यांना एकुण 23 गाळयांचा जाजहर ई -जललाव करण्याकरीता ईच्छुक जललावधारकांच्या सहभागाकरीता खालील प्रमाण्या तपजशल खालील प्रमाण्या आह.े 1.ई-जललावात भाग घेणा -यांनी युजरनेम व पासवडा नोंदणी करुन घेण्या आवश्यक राहील .तसेच स्वत :च्या जडजीिल जसग्नेचर सर्टिदिकेि (DSC) वापरण्या गरजेच्या आह.े 2.ई-जललाव प्रदक्रयेमध्ये सहभागी होऊ ईच्छीत असलेल्या जललावधारकांना www.eauction.gov.inया संकेत स्थळावर सजवस्तर तपजशल उपलब्ध आह.े 3. सदर ई -जललाव मधे भाग घेण्यासाठी बोली धारक यांच्याकडे अजधकृत आधारकाडा , माजहती स्वाक्षरी करुन संकेतस्थळावर अपलोड करावे व त्याची मुळ प्रत नगरपररषद कायाालयात ददनांक. 7/9/2019 सायंकाळी 5.00 वाजेपयात सादर करावी. 4.ई-जललाव प्रदक्रयेमध्ये सहभागी होण्यासाठी www.eauction.gov.inया संकेत स्थळावर जावुन पात्रता जमळवण्यासाठी आवश्यक दस्त वेजाची पुताता करावी लागेल ई-जललाव िी रक्कमरु .1,000/-जललाविीचाधनाकषा (जडमांडड्राफ्िनापरतावा) व अनामत रक्कम रु.2,0000/-धनाकषा (जडमांड ड्राफ्ि)मुख्याजधकारी, गंगाखेडनगर पररषद यांच्या नावे काढण्यात यावा व अिी /शती मान्य असल्याच्या स्वाक्षरी करुन संकेतस्थळावर अपलोड करावे व त्याची मुळ प्रत तसेच धनाकषा नगरपररषद कायाालयातदद.:- 7/9/2019 पयंत सायंकाळी 5.00 वाजेपयात सादर करावी. 5. गंगाखेड नगर पररषद जस .सं.नं २४४शजनवार आठवडी बाजारातील रिनशेड दकुाने , येथील 23 गाळयांच्या ई-जललाव प्रणालीमध्ये ज्या गाळयासाठी जललाव बोली लावायची आह ेत्यांना त्याच गाळयाच्या जललावात ऑनलाईन बोली लावता येईल .एक पेक्षा जादा गाळयांच्या जललावात बोली लावावयाच्या असल्यास वेगवेगळया गाळयासाठी स्वतंत्र जललाव अनामत व ई-जललाव िी धनाकषा जमा करण्या आवश्यक आह.े 6. सदर ई-जललाव मधे भाग घेण्यासाठी बोलीधारक यांच्याकडे अजधकृत आडत व्यापारी परवाना असण्या आजनवारीया आह ेआजण सक्षम प्राजधका-याच्या आडत व्यापारी परवाना अपलोड करुन त्याची साक्षांदकत प्रत नगर पररषद कायाालयात ददनांक:- 7/9/2019 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपयात सादर करावी. कायाालय नगर पररषद गंगाखेड,जज.परभणी ई-मेल :- mcgangakhed@gmail.com ददनांक ;- 31/09/2019 7. सदर 23 पौकी 2 गाळे पुढील प्रवगाासाठी आरजक्षत आहते. त्याची माजहती खालील प्रमाण्या आह.े अ.क्र. रिनशेड दकुाने च्या नांव प्रवगा गाळा कं्र. 1 शजनवार आठवडी बाजारातील रिनशेड दकुाने अन.ुजाती/जमाती 4 2 शजनवार आठवडी बाजारातील रिनशेड दकुाने अंध/अपंग 5 वरील प्रमाण्यागाळा कं्र.4या गाळयाकररता सक्षम अजधका-याने प्रमाजणत केलेले जात/ जमाती च ेप्रमाणपत्र व गाळाकं्र.5 कररता सक्षम प्राजधका-ने प्रमाजणत केलेले अंध/अपंग असल्याच्या चे प्रमाणपत्र अपलोड करुन त्याची साक्षांदकत प्रत नगर पररषद कायाालयात ददनांक 7/9/2019 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपयात सादर करावी. 8.ददनांक. 08/09/2019 पयंत सायंकाळी 5.00 वाजेपयात प्राप्त झालेले दस्तवेजांची तपासणी करुन पात्र जललावदारांना ई-जललाव प्रदक्रयेमध्ये सहभागी होण्यासाठी अनुमती देण्यात येईल. कोणताही जललाव कोणतेही कारण न देता नाकारण्याच्या अजधकार मुख्याजधकारी यांना आहते .ई-जललाव बाबतचा अजधक तपजशल नगरपररषदेच्या प्रशासन जवभाग प्रमुख यांच्याकडे जमळु शकेल. अ.क्र. तपजशल पासून पयंत 1 प्रजसद्धी ददनांक ददनांक:- 03/09/2019 2 दस्तऐवज अपलोड करण्याची मुदत. ददनांक:- 03/ 09/2019 सकाळी 11.00 ददनांक:- 07/09/2019साय. 5.00 3 प्राप्त दस्त/कागदपत्र तपासणी मुदत. ददनांक:- 09/09/2019 सकाळी 11.00 ददनांक:- 09/09/2019 साय. 5.00 4 ऑनलाईन/लाईव्ह ई-जललाव बोलीची मुदत. ददनांक:- 10/09/2019 सकाळी 10.00 ददनांक:- 10/09/2019 दपुारी. 4.00 टिऩ :- सदर लऱऱाव मध्ये Auto Extension ऩद्धतीने मदुतवाढ होईऱ ( जर या ऱीऱावत बोऱी बोऱताना Auto Extension ऩद्धतीनेअतंतम 5 लमतनिात जर कोणी बोऱल्यास Auto Extension ऩद्धतीने सदर लऱऱावास 10 लमतनिाची मदुतवाढ होईऱ टह प्रोसेस अखडं चाऱू राहीऱ.) ---SD--- ---SD--- (श्री. नानासाहेब कामठे) ( श्री .जवजयकुमार तापडीया ) मुख्याजधकारी अध्यक्ष कायाालय नगर पररषद गंगाखेड,जज.

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.