Celebrate 70% OFF on All PlansUse INDIA70
CELEBRATE REPUBLIC DAY OFFERFlat 70% OFF on All PlansUSE INDIA70or Pay Per Tender

District Hingoli Tender

View complete overview of Maha District Hingoli Tender

District Hingoli Tender

 • Opening Date

  25 Mar 2019

 • Closing Date

  30 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 21,51,588

Costs

 • EMD

  ₹ 5,37,897
 • Document Cost

  Refer document
 • Tender Fee

  Refer document
Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Back-to-Back Contractors,
Project Financiers?
We will help YOU to find the right match for FREE!
For Requirements related to Materials and Services for this tender Click Here

Summary

Sand Block At. Chafnath Tq.kalamnoori

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user
Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com

1 महारा शासन िज हाधकार कायालय हगंोल खनकम वभाग वाळु ललाव सन 2018-19 ((थम फेर ललाव सुचना) 2 िज हाधकार काया लय, हगंोल जाहर सुचना-वाळु ललाव 2018-2019 रेती/वाळू !ललावाक"रता #थम फेर ई-(न*वदा व ई-ऑ- शन सूचना -------------------------------------------------------- 1. महारा शासन महसूल व वन वभाग याचं े वाळु/रेती नगती सधुा2रत धोरण गौखन- 10/0615/(.8.289/ख-दनाकं 03.01.2018 व महारा शासन राजप< दनांक 12.01.2018 व 05.10.2018 , महारा शासन प< जा.8.गौखन 10/0518/(.8.192/ख, दनांक 11.06.2018, क> ? शासनाचे पयावरण,वन आAण जलवाय ु प2रवतन मं<ालय यांची अधसुचना दनांक 15.01.2016 व 20.01.2016, मधील तरतुद नसुार दरवषD िज Eयातील शासकFय रेती गटांची नगती ललावाHवारे करावयाची आहे. 2. I यानुसार, राJयKतरय तL मु याकंन स मती (SEAC) यांQया 161 Rया बठैकFत व राJयKतरय पयावरण आघात मु यांकन (ाधीकरण (SEIAA) यांQया 157 Rया व बठैकFतील दनांक 28.02.2019 राजी (ाYत झाले या मा[यतेनुसार , तसेच संबधंीत \ामसभेQया ना हरकतीस अधन राहुन या पुवD एकुण 17 वाळु घाटांचा ललाव कर^यात आला असुन सदर ललावम_ये एकुण 3 वाळु घाटाचंा ललाव अतंीम झाला आहे, उव र त एकुण 14 वाळू घाटांचा #थम फेर !ललाव ई-नवदा व ई- ऑक् शनHवारे ललाव कर^ यात येत आहे. वाळू ललावाQ या अट/शतD, वाळू गटाची हातची cकंमत व ईतर सव माहती खनकम वभाग, िज हाधकार कायालय, हगंोल, िज Eयातील सव तह सलदार/उपवभागीय अधकार यांचे कायालयात तसेच https://mahatenderas.gov.in आAण www.hingoli.nic.in या वेबसाईट/ संकेतK थळावर पहावयास मळतील. 3. ई-नवदा(e-tendering) व ई ललाव(e-auction) (c8येत भाग घेणा-यांना वैध eडिजटल सg नेचर आवh यक राहल. 4. वाळु ललावाची (c8या ह ई-नवदा(e-tendering) व ई ऑi शन(e-auction) या दो[ ह (c8यांHवारे राबवल जाईल. ई-नवदा(e-tendering) तां<ीक लफाफा म_ये पा< ठरले या नवीदाधारकालाच ई ऑi शन(e-auction) म_ये भाग घेता येईल. ई- नवदा (e-tendering) (8Fयेत भाग घेत असताना संबंधताने https://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-नवदा खरेद करावी. ई-नवदा खरेद कर^ यासाठj 1. वधै ई-मेल आयडी, 2. वैध मोबाईल नंबर, 3. पॅनकाड, 4. टन नंबर (सटcफकेट) 5.करारप</(तLा प< 100 Qया बँडवर (Iयेक वाळु घाटाकरता Kवतं<, 6. मागील वषाच ेआयकर भर याचे ववरणप<, 7. रहवाशी परुावा, 8. कंपनी/फम अस यास रिजK ेशन (माणप< ,9. िज.एस.ट. न.ं, इI याद कागद प< ेK कॅन कoन अपलोड करणे आवh यक आहे. वरल 1 ते 9 पकैF कोणतेह कागदप< अपुण अस यास नवीदा अिKवकृत कर^याच ेअधकार िज हाधकार / अपर िज हाधकार यांनी राखनु ठेवले आहेत. तसेच ई-नवदा भरत असताना अज फF आAण अनामत रi कम Online Bankinig या मा_ यमातुनच ई- ललावQया पोटलवर जमा करणे आवh यक आहे. 5. J या वाळू गटाची हातची cकंमत oपये 10,00,000/-(अqर oपये दहा लाख) व I यापेqा जाK त असेल अशा वाळू गटासाठj अज फF o.5,000/-(oपये पाच हजार फi त) ऑनलाईन भरावी लागेल. 3 J या वाळू गटासाठj हातची cकंमत oपये 10,00,000/- (अqर oपये दहा लाख) पेqा कमी असले अh या वाळू गटासाठj अज फF oपये 2,000/-(oपये दोन हजार फi त) ऑनलाईन भरावी लागेल. 6. ललावासाठj ( स_ द केले या वाळूगटाQ या हातQ या cकंमतीवर 25 % भरावयाची अनामत (इसारा) रi कम निhचत केल आहे व ती ( स_ द केलेल आहे. इसारा रi कम Online Banking या मा_ यमातुनच जमा करणे आवh यक आहे. 7. ई-नवदा (e-tendring) Q या (8Fयेम_ ये टेi नीकल बीड ओपनगं (Technical Bid Opening) चा दनाकं व वेळ नमुद केलेल आहे. Technical Bid उघड यानंतर नयोिजत वेळाप<कानुसार ई-ऑi शन (e- auction) (c8या सुo होईल. J यांना ई-ऑi शनम_ ये भाग t यावयाचा आहे I यानंा https://eauctions.gov.in या Website वर ह कागदप< े अपलोड करणे आवhयक आहे तदनंतर ऑनलाईन बोल लावता येईल. 8. टेi नीकल बीड ओपनींग(Technical Bid Opening) नंतर J या R यi तीची कागदप< े प2रपूण असतील तेच ई-नवदाधारक पुढल (c8येसाठj पा< राहतील. जे ई-नवदाधारक टेi लकल बीड ओपनीगंम_ ये पा< राहतील अशाच ई-नवदाधारकांना ई-ऑi शन (e-auction) म_ ये भाग घेता येईल. टेi लकल बीड ओपनींगम_ ये अपा< होणाvया ई-नवदाधारक पुढल ललाव (c8येकरता अपा< होतील. ई-ऑi शन नतंर दनांक व वेळ नमुद के या(माणे (ाईस बीड ओपन (Price Bid Open) कर^ यात येईल. 9. J यांना एकापेqा जाK त गटासाठj ई-नवदा व ई-ऑi शनम_ ये भाग t यावयाचा आहे I यांनी (I येक गटनहाय K वतं<पणे अज फF व अनामत रi कम जमा करणे आवh यक राहल. या रi कमा K वतं<प

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.