Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

जिल्शाधधकायी तथा जिल्शा ननलडणूक अधधकायी कामाारम, औयॊगाफाद भध्मलती प्रळावकीम इभायत, पािरऩुया, औयॊगाफाद दयूध्लनी क्रभाॊक – 0240-2331211/ पॅक्व क्रभाॊक – 0240-2338394 Email I.D. dydeoaurangabad@gmail.com ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- तिसयी ई- तनविदा ई-तनविदा सुचना क्रभाांकः- (8)/2018-19 आगाभी रोकवबा ल वलधानवबा वालात्रिक ननलडणूक-2019 कारालधीत रागणा-मा ननलडणूकीळी वॊफॊधधत खारीर फाफीॊकयीता काभाचा ऩुयेवा अनुबल अवरेल् मा स् थातनक ऩुयिठादाय व् मक् िी ि सांस् थाकड न ३ यी ऑनराईन ई-ननवलदा भागवलण् मात मेत आशेत. अ.क्रां . काभाच ेनाि काभाची अांदाजीि यक् कभ तनविदा शुल् क इसाया यक् कभ सुयऺा अनाभि यक् कभ काभाचा कारािधी 1 हभार/भज य ऩुयिठा कयणेफाफि तनविदा 20,00,000/- (िीस राख रु भात्र) रू.3000/- (रू. िीन हजाय भात्र) रू. 50,000/- (रू. ऩांन् नास हजाय भात्र) रू.60,000/- (रू. साठ हजाय भात्र) 01 िर्ााचा तनविदा भाहहिीः- 1 लयीर काभाॊची ननवलदा प्रक्रक्रमा वॊगणकालय ई-ननवलदा प्रक्रक्रमेव् दाये On Line ऩाशता मेईर. मा ननवलदेवॊफॊधी मा ऩुढीर वला वुचना/ळुध् दीऩिके/ई-इॊटयनेटच् मा उऩमोगाने ऑनराईन कयण् मात मेईर. 2 लयीर काभाची वॊऩूणा भाहशती ई-ननवलदा भशायाष्‍ट र ळावनाच् मा http://www.mahatenders.gov.in मा वॊकेतस् थऱालय Online ननवलदा उऩरब् ध करुन देण् मात मेत अवून हदनाॊक 05/03/2019 योिी वकाऱी 11.00 लािेऩावून त े हदनाॊक 12/03/2019 दऩुायी 16.00 लािऩेमतं स् लीकायल् मा िातीर/ Upload) कयता मेतीर. वलशीत लेऱेनॊतय कोणतीशी ननवलदा जस्लकायरी िाणाय नाशी अथला त् मालय वलचाय केरा िाणाय नाशी. 3 िाांत्रत्रक लरपापा क्रां .-1 A) ननवलदा ळुल् क 3000 नाऩयताला) ल इवाया यक् कभ रुऩमे 50,000/- भशायाष्‍ट र ळावनाच् मा http://www.mahatenders.gov.in वॊकेतस् थऱालय उऩरब् ध Online ऩेभेंट वलकल् ऩाव् दाये बयाले. B) ळॉऩअॅक् ट रामवन् व/ वॊस् थेच े नोंदणी प्रभाणऩञ C) ऩॅन काडा ल आधायकाडा. D) उऩरब् ध भनुष्‍ट मफऱ/कभाचायी माॊची मादी. E) अटी ल ळतींच् मा भान् मतफेाफत प्रनतसाऩि अटी वोफत िोडरे आशे त् माच नभुन् माभध् मे अवाले) F) GST प्रभाणऩि यजिस् रेळन G) काळ्मा मादीत वभावलष्‍ट ट नवल् माफाफतच ेस् लॊमभघोऴणाऩि. H) भागीर 3 लऴााच ेआमकय रयटना. जिल्शाधधकायी तथा जिल्शा ननलडणूक अधधकायी कामाारम, औयॊगाफाद भध्मलती प्रळावकीम इभायत, पािरऩुया, औयॊगाफाद दयूध्लनी क्रभाॊक – 0240-2331211/ पॅक्व क्रभाॊक – 0240-2338394 Email I.D. dydeoaurangabad@gmail.com ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- हटऩ – लयीर प्रभाणे भागणी ल प्रसवध् द कयण् मात आरे ई-ननवलदा अवॊघटीत स् लरुऩाची आशे. मा कामाारमाभापा त ननगासभत ऩुलीच् मा अटी ल ळतीच े अनुऴॊगाने ळावन ननमभानुवाय ३ ऩाि ननवलदा धायक उऩरब् ध शोत नाशीत. त् माभुऱे मा कामाारमाभापा त गठ त वसभती भध् मे वला वदस् माच् मा चचअंॊनत वदय ननवलदेतीर अॊळतः अटी ल ळती लगऱण् मात ल दरुुस् त कयण् मात आरेल् मा आशे. ऩयॊतु लगऱण् मात आरेल् मा अटी ल ळतीची ऩुताता मा कामाारमाभापा त ऩाि ननवलदा धायकाव कामायॊब आदेळ ननगासभत केल् मानॊतय दोन भशीण् माॊच् मा आत करुन देणे फॊधन कायक याशीर. िाांत्रत्रक लरपापा क्रां .-1 भध् मे उऩयोक् त a ते l शी वला कागदऩिे स् लॊम वाषाॊक्रकत (Self Attested) करून नभुद हदनाॊकाऩमतं Upload कयालेत. वदय कागदऩिे अऩरोड कयण् माव कोणतीशी भुदतलाढ हदरी िाणाय नाशी. िाांत्रत्रक लरपापा क्रां .-2 ताॊत्रिक सरपापा क्रॊ .-2 भध् मे ननवलदेवोफत देण् मात आरेल् मा BOQ- File भध् मेच दय बरून लेफवाईटलय अऩरोड कयाले. वदयीर दय शे GST वश, भुल् मलधीत कय, आमकय ल इतय लेऱोलेऱी ळावन ननणामानुवाय प्रकासळत शोणाये कय, लाशतूक खचा वभावलष्‍ट ठ अवालेत. तनविदा फाफि आिश् मक अटी ि शिी- 4 एकच अिादाय माॊनी एकच ननवलदा बयणे आलश् मक अवून त् माॊना एकाऩेषा अधधक दयऩिके लेगलेगळ्मा नालाॊने वादय कयण् माव प्रनतफॊध आशे. 5 ननवलदा भॊिूय झारेल् मा ननवलदाधायकाने तात् काऱ यक् कभ रुऩमे 500/- च् मा स् टॉम् ऩ ऩेऩयलय कयायनाभा करुन त् माॊच् माकडून वुयषा/अनाभत ठेल म् शणून यक् कभ रुऩमे 60000/- चा याष्‍ट रीमकँत फॉकेकडीर डी. डी. भा. उऩ जिल् शा ननलडणूक अधधकयी, औयॊगाफाद माॊच ेनाले िभा कयाला रागेर. 6 असबकत् मांने हदरेरे दय GSTवश वला कय वभालेळक अवणे फॊधनकायक याशीर. 7 असबकत् मांना अदा कयण् मात मेणा-मा यक् कभेलयीर ननमभानुवाय आमकय, GST ल इतय अनुऴॊधगक क

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.