Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

1 महारा शासन िज हाधकार कायालय हगंोल खनकम वभाग वाळु ललाव सन 2018-19 ((थम ललाव सुचना) 2 िज हाधकार काया लय, हगंोल जाहर सुचना-वाळु ललाव 2018-2019 रेती/वाळू !ललावाक"रता #थम-1 ई-'न)वदा व ई-ऑ, शन सूचना -------------------------------------------------------- 1. महारा  शासन महसूल व वन वभाग याचं े वाळु/रेती नगती सधुा1रत धोरण गौखन- 10/0615/(.7.289/ख-दनाकं 03.01.2018 व महारा शासन राजप; दनांक 12.01.2018 व 05.10.2018 , महारा शासन प; जा.7.गौखन 10/0518/(.7.192/ख, दनांक 11.06.2018, क= > शासनाचे पयावरण,वन आ@ण जलवाय ु प1रवतन मं;ालय यांची अधसुचना दनांक 15.01.2016 व 20.01.2016, मधील तरतुद नसुार दरवषC िज Dयातील शासकEय रेती गटांची नगती ललावाGवारे करावयाची आहे. 2. H यानुसार, राIयJतरय तK मु याकंन स मती (SEAC) यांPया 161 Qया बठैकEत व राIयJतरय पयावरण आघात मु यांकन (ाधीकरण (SEIAA) यांPया 157 Qया व बठैकEतील दनांक 28.02.2019 राजी (ाXत झाले या माZयतेनुसार , तसेच संबधंीत [ामसभेPया ना हरकतीस अधन राहुन एकुण 17 वाळू घाटांच े पहले ललाव ई-नवदा व ई-ऑ^ शनGवारे ललाव कर_ यात येत आहेत. वाळू ललावाP या अट/शतC, वाळू गटाची हातची `कंमत व ईतर सव माहती खनकम वभाग, िज हाधकार कायालय, हगंोल, िज Dयातील सव तह सलदार/उपवभागीय अधकार याचें कायालयात तसेच https://mahatenderas.gov.in आ@ण www.hingoli.nic.in या वेबसाईट/ संकेतJ थळावर पहावयास मळतील. 3. ई-नवदा(e-tendering) व ई ललाव(e-auction) (`7येत भाग घेणा-यांना वैध bडिजटल सd नेचर आवe यक राहल. 4. वाळु ललावाची (`7या ह ई-नवदा(e-tendering) व ई ऑ^ शन(e-auction) या दोZ ह (`7यांGवारे राबवल जाईल. ई-नवदा(e-tendering) तां;ीक लफाफा मgये पा; ठरले या नवीदाधारकालाच ई ऑ^ शन(e-auction) मgये भाग घेता येईल. ई- नवदा (e-tendering) (7Eयेत भाग घेत असताना संबंधताने https://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-नवदा खरेद करावी. ई-नवदा खरेद कर_ यासाठh 1. वधै ई-मेल आयडी, 2. वैध मोबाईल नंबर, 3. पॅनकाड, 4. टन नंबर (सट`फकेट) 5.करारप;/(तKा प; 100 Pया बँडवर (Hयेक वाळु घाटाकरता Jवतं;, 6. मागील वषाच ेआयकर भर याचे ववरणप;, 7. रहवाशी परुावा, 8. कंपनी/फम अस यास रिजJ ेशन (माणप; ,9. िज.एस.ट. न.ं, इH याद कागद प; ेJ कॅन कnन अपलोड करणे आवe यक आहे. वरल 1 ते 9 पकैE कोणतेह कागदप; अपुण अस यास नवीदा अिJवकृत कर_याच ेअधकार िज हाधकार / अपर िज हाधकार यांनी राखनु ठेवले आहेत. तसेच ई-नवदा भरत असताना अज फE आ@ण अनामत र^ कम Online Bankinig या माg यमातुनच ई- ललावPया पोटलवर जमा करणे आवe यक आहे. 5. I या वाळू गटाची हातची `कंमत nपये 10,00,000/-(अpर nपये दहा लाख) व H यापेpा जाJ त असेल अशा वाळू गटासाठh अज फE n.5,000/-(nपये पाच हजार फ^ त) ऑनलाईन भरावी लागेल. I या वाळू गटासाठh हातची `कंमत nपये 10,00,000/- (अpर nपये दहा लाख) पेpा कमी असले अe या वाळू गटासाठh अज फE nपये 2,000/-(nपये दोन हजार फ^ त) ऑनलाईन भरावी लागेल. 3 6. ललावासाठh ( सg द केले या वाळूगटाP या हातP या `कंमतीवर 25 % भरावयाची अनामत (इसारा) र^ कम निeचत केल आहे व ती ( सg द केलेल आहे. इसारा र^ कम Online Banking या माg यमातुनच जमा करणे आवe यक आहे. 7. ई-नवदा (e-tendring) P या (7Eयेमg ये टे^ नीकल बीड ओपनगं (Technical Bid Opening) चा दनाकं व वेळ नमुद केलेल आहे. Technical Bid उघड यानंतर नयोिजत वेळाप;कानुसार ई-ऑ^ शन (e- auction) (`7या सुn होईल. I यांना ई-ऑ^ शनमg ये भाग s यावयाचा आहे H यानंा https://eauctions.gov.in या Website वर ह कागदप; े अपलोड करणे आवeयक आहे तदनंतर ऑनलाईन बोल लावता येईल. 8. टे^ नीकल बीड ओपनींग(Technical Bid Opening) नंतर I या Q य^ तीची कागदप; े प1रपूण असतील तेच ई-नवदाधारक पुढल (`7येसाठh पा; राहतील. जे ई-नवदाधारक टे^ लकल बीड ओपनीगंमg ये पा; राहतील अशाच ई-नवदाधारकांना ई-ऑ^ शन (e-auction) मg ये भाग घेता येईल. टे^ लकल बीड ओपनींगमg ये अपा; होणाuया ई-नवदाधारक पुढल ललाव (`7येकरता अपा; होतील. ई-ऑ^ शन नतंर दनांक व वेळ नमुद के या(माणे (ाईस बीड ओपन (Price Bid Open) कर_ यात येईल. 9. I यांना एकापेpा जाJ त गटासाठh ई-नवदा व ई-ऑ^ शनमg ये भाग s यावयाचा आहे H यांनी (H येक गटनहाय J वतं;पणे अज फE व अनामत र^ कम जमा करणे आवe यक राहल. या र^ कमा J वतं;पणे वर नमदु केले या पg दतीने जमा कराQ यात. एकv;त र^ कम जमा कn नये. तसेच (H येक गटासाठh आवe यक कागदप; ेJ वत;ंपणे अपलोड करा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.