Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

मदुखडे नगर प रषद, मदुखडे, िज. नादंडे ई-िनिवदा सचुना ं .( 6 ) सन.2018-19 जा मनुपा/ताशा/िवकास /2018-19 द : 23/1 /2019 मुदखेड नगर प रषद मुदखेड िज नांदडे यां या वतीने शासन मा य कं ाटदाराकडून खालील नमुद केले या कामांची ई-िनिवदा बी-1 नमू यात मागिव यात येत आहेत. सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील यो य या वगातील पंजी कृत ठेकेदार यांनी द. 05 /02/2019 वेळ 17.00 वजेपयत ई-िनिवदा भरा ात सिव तर माहीती महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर द. 26/01/2019 रोजी द ु 11 .00 वा पासुन ते द05/02/2019 रोजी 17.00 वाजेपयत पहता,डाउनलोड करता व भरता . िनिवदा धारकास वतं जोडले या सुचनांचे अनुपालन कर याची जबाबदारी संबंधीतावर राहील. अ कामाच ेनाव कामाची िनिवदा कमत इसारा र म 1 % सुर ा अमानत र म करारनामा करत ेवळेेस 02% िबलातनू कपात 7 % कोरी िनिवदा प ाची कमत काम पणू कराव याचा कालाव धी आव यक कं ाटदारां चे वग करण 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 नगर प रषद भाग 08 याहाळी र ता व नालीच े बांधकाम करणे 4301814 43020 86040 301140 5000+G ST 6 मिहन े 6 व या वरील 2 नगर प रषद भाग 08 म दना र ता व नालीचे बांधकाम करणे 4922323 49220 98440 344540 5000+G ST 6 व या वरील 3. नगर प रषद भाग 7 िम लत नगर कॉनाल ते वसतं नगर ताड त े उमरी रोड पयत र ता व नालीच े बांधकाम करणे (फेज -१ ) 7959865 79599 159198 557193 8000+G ST 4 व या वरील 4 नगर प रषद भाग 7 िम लत नगर कॉनाल ते वसतं नगर ताड त े उमरी रोड पयत र ता व नालीच े बांधकाम करणे (फेज -2 ). 1688391 16884 33768 118188 2000+G ST 6 व या वरील 5 नगर प रषद भाग 7 वसंत नगर र ता व नालीचे बाधंकाम करणे 2199924 21999 43998 153993 2500+G ST 6 व या वरील िनयम व अटी 1. सव ई छूक कं ाटदारांनी www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर न दणीकृत असणे अिनवाय आहे. 2. ई-िनिवदा येत भाग घे यासाठी थम कं ाटदाराने digital certificate (DSC) User ID व Password क न घेणे आव यक आहे. 3. िनिवदेतील बी-१ नमू यातील सव अटी कं ाटदारास बंधनकारक राहतील. 4. इसारा र कम भर यापासुन सूट माणप ाहय राहणार नाही. 5. सदरील काम करतांना कोण याही कारची अ ीम र कम दली जाणार नाही. 6. कं ाटदार हा EPF न दणीकृत असणे आव यक आहे. तसेच EPF मागील मिह यचे भरलेले पावती जोडणे आवशयक आहे. 7. शासन िनणया नुसार कामाची गुणवता तपासणी य थ तांि क प र ण (Third Party Technical Audit) क न यावे लागेल. 8. येक उपांगाचे काम चालु कर यापुव ,काम चालु असतांना तसेच काम संप यानंतरचे geo tag फोटो काढून देयेका सोबत सादर करने बंधनकाराक राहील सादर करा या लागतील.तसेच काम चालु अ ताना मु यिधकारी, अ य, व नगर अिभयंता ा या sign सहीत या वेळीचा ते श पहनीचा अिभ य आसावा व यािशवाय देयकाची अदागयी केली जाणार नाही . 9. कामाचा तपशीलचां फलक कामावर लावावा लागेल . 10. कं ाटदाराचे देयक मा.िज हािधकारी नांदेड यां या शासक य मा यता व िनधी उपल धते या अिधन रा न अदा कर यात येईल. 11. सिव तर िनयम व अटी मु यािधकारी/बांधकाम िवभाग/सुचना फलक येथे पहा यास िमळतील. 12. कोणतीही एक अथवा सव िनिवदा ि वकार याचा अथवा नाकार याचा तसेच िनिवदेतील शत व अटीत बदल कर याचा अिधकार मुदखेड नगर प रषद मुदखेड यांनी राखून ठेवला आहे. 13. अधीक माहीती व मदतीसाठी मुदखेड नगर प रषद मुदखेड कायालात संपक साधावा. 14. इतर सव सिव तर अटी व शत www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर पहावयास िमळतील. 15. िनयमानुसार शासना या सव करारची ( उदा. आयकर, मु यवाध त कर, कामगार उपकर, कं ाट िवमा व रोया टी इ यादी) िबलातुन कपात कर यात यईेल. 16. अंदाजप क य र कमेपे ा कमी दराची िनिवदा अस यास फरकाची र कम डीडी / एफ डी आर व पात मुदखेड नगर प रषद मुदखेड कायालयात 07/02 /2019 पयत सकाळी 11 वाजेपयत भरणे बंधनकारक राहील. व सा.बा.शासन िनयन 27/09/2018 नुसार कायवाही करने आव याक आह.े 17. यके कामा या िनिवदा प ाची र कम व इसारा र कम online भ न पावती ा त क न िलफाफा ं .१ म य े ऑनलाईन साद करावे. 18. अटी व शत मा य अस याबाबतचे माणप (प रिश ट-१) व का या यादीत नाव नस याबाबतचे माणप (प रिश ट-२) ह ेदो ही माणप वा रीसह अपलोड करणे आव यक आह.े 19. िलफाफा .१ म ये सा.बा. कडील न दणी केले या यो य या वगातील कं ाटदाराचे न दणी माणप मुळ त, मागील ३ वषाचे आयकर न दणी माणप व ताळेबंद अहवाल,पॅनकाड, अनुभव माण , GST माणप यांची छायां कत ती अपलोड करावी लागेल. 20. कं ाटदाराने कामाबाबत आव यक असले या यं सामु ी म

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.