Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Directorate Of Municipal Administration

 • Opening Date

  06 Aug 2019

 • Closing Date

  16 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 28,00,000

 • EMD

  -

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Project Financiers for this tender?
We will help YOU to find the right match for FREE!
Summary

Supply, Installation, Commissioning Of 500 Kg Automatic Composting Machine With Shredder And Solar Air Heater System 2nd Call

Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!
BOQ Items

No BOQs Available

वाभवे वैभववाडी नगरपंचायत, वैभववाडी जा. ./कुनपं/ काय /2019. िदनांक : 06/08/ 2019. ई िनिवदा सचुना . 2 सन 2019-20 मु यािधकारी, वाभवे वैभववाडी नगरपंचायत, वैभववाडी खाली नमुद केले या कामांसाठी अिधकृत पुरवठादार यां या कडून ई िनिवदा प दतीने िनिवदा मागिवत आहे अ. . कामाचे नाव बयाणा र कम िनिवदा शु क सरु ा अनामत कामाची मदुत िदवस 1 2 3 4 5 6 1. वाभवे वैभववाडी नगरपंचायतीस घनकचरा यव थापन अंतगत कच यावर ि या कर यासाठी (िकलो ितिदन 500 मता Solarized Mechanical composting Machine SCM पुरवठा क न काया वयीत करणे. 25,000/- 2000/- 10 % िबलातनू वजावट 60 िदवस ई िनिवदा ि ये या िदनांक व वेळेचा तपिशल अ. . ि येचा तपिशल पासनू पयत िदनांक वेळ िदनांक वेळ 1. िनिवदा िस दी 06/08/2019 -- 2. िनिवदा नमनुा डाऊनलोड करणेचा कालावधी 06/08/2019 -- 16/08/2019 सायं. 18.00 वाजेपयत 3. िनिवदा डाऊनलोड केले या नमु यात भ न वा रीत क न ऑनलाईन अपलोड क न भरणेचा अंितम िदनांक 06/08/2019 -- 16/08/2019 सायं.18.00 वाजेपयत 4. ऑनलाईन तांि क व िव ीय बोलीचा िलफाफा उघड याचा िदनांक (श य झा यास) 19/08/2019 स. 10.00 वाजलेपासनू 19/08/2019 सायं. 18.00 वाजता 5. ऑनलाईन िनिवदा उघ याचे थळ मु य मु यािधकारी, वाभवे वैभववाडी नगरपंचायत यांचे दालनात अटी व शत 1) वरील कामाची िनिवदा ि या ई िनिवदे ारे ऑनलाईन कर यात येत असनू या िनिवदेसंबंधी िनिवदा कागदप ांचा तपिशल, िनिवदा नमनेु व इतर सव मािहती शु दीप के www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध कर यात येत आहेत. 2) िनिवदाधारकाने यां या बोली ऑनलाईन प दतीने www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर सादर करावया या आहेत या बाबतची मािहती संकेत थळावर उपल ध आहे. 3) सव इ छुकांनी िनिवदा ि येत भाग घे यासाठी थम िडजीटल िस नेचर सट िफकेट (DSC) यजुर आय डी (User ID) व पासवड क न घेणे आव यक आहे. याकरीता वर नमदु केले या संकेत थळावर न दणी क न यावयाची आहे. 4) ऑनलाईन िनिवदा सादर करताना तांि क िलफाफा नं. A & B (Envelop No. A & B) म ये खालील माणे कागदप े अपलोड करावयाची आहेत. Envelop “A” 1 Authorized manufacture/Dealer document 2 Online payment receipt 3 Income Tax Clearance Certificate 2017-18 / 2018-19 4 Experience Certificate Related to be work 5 Balance Sheet (3 Yrs.) 6 Pan Card 7 Document of GST Registration 8 Recommendation / Approval certificate from Environment department of Maharashtra or Maharashtra pollution control board 9 Minimum 3 years of waste management experience 10 ISO Certificate 11 Solar air heating system should be backed with reputed university / institute 12 Minimum 2 work order from government or semi government organization, where automatic composting system is installed with solar air heating system 13 प र श ट अ त ाप 14 Declaration of Contractor 15 कंपनी / फम न दणीकृत कंवा पाटनर शप फम असेल तर पाटनर शप खर न कल व मुल त अख यार प ाची छायां कत त Envelop “B” 1 Tender Form with Condition 2 Bill of Quotation (BOQ) वाभवे वैभववाडी नगरपंचायत काय लय, वैभववाडी िनिवदा अटी व शत (Tender Form with Condition) कामाचे नाव :- वाभवे वैभववाडी नगरपंचायतीस पनकचरा यव थापन अंतगत कव यावर ि या कर यासाठी (िकलो ितिदन 500 मता) Solarised Mechanical Composting Machine SCM परुवठा क न काय वीत करणे. 01) सदर कामाबाबत कोणतीही आगाऊ र कम िमळणार नाही. 02) कामाची ऑडर िद यापासनू 60 िदवसा या आत मशीन पुरिवणे बंधनकारक राहील. 03) िनिवदेम ये कोण याही कारची अट अस यास िनिवदा नाकार यात येईल. 04) पुरवठा करावयाचे सािह य हे नामवंत तथा दजदार कपनीचे असणे आव यक राहील. 05) िकमान 2 शासकीय/ िनमशासकीय सं थांना SCM Solarised Mechanical Composting Machine पुरिव याबाबतचे अनभुव माणप सादर करणे आव यक राहील. यासोबतची यादी िनिवदेसोबत जोडावी. 06) मागणी केलेले Solarised Mechanical Composting Machine SCM मशीन सव करासहीत नगरपंचायतीकडे पाहोच क न काय वीत करावयाचे आहे. तसेच मशीन install के यानंतर तीन मिहने वत: िनिवदादाराने operation,maintenance चे काम करायचे आहे. 07) िनिवदाधारक हा अिधकृत पुरवठाधारक कवा उ पादक असणे आव यक रािहल. 08) िनिवदा भरणा याने िनिवदेसोबत पनॅकाडची, उ पादक कवा अिधकृत िव े ता अस या या माणप ाची सा ांिकत झेरॉ स त तसेच GST कर यां या न दणीचा तपशील सादर करणे अिनवाय आहे. 09) मशीन पुरिवणेबाबत सिव तर तपिशल यासोबत जोडणे अिनवाय आहे. 10) सदर कामासंबधी िनयमानसुार यो

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.