Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Directorate Of Municipal Administration

 • Tender Amount

  ₹ 13,04,459

 • EMD

  ₹ 13,045

 • Opening Date

  28 Jan 2019

 • Closing Date

  11 Feb 2019

Summary

Proposed Construction Of Cc Road At Jalalpur Form Kales Flour Mill To Palwade House For M C

नगर प रषद परळी वैजनाथ ई-िनिवदा .(27) बांधकाम िवभाग 2018-19 नगर प रषद परळी वैजनाथ यां ा वतीने नोदंणीकृत कं ाटदार/ सं थाचालक यां ाकडुन B-1 नमु ात ई-िनिवदा मागव ात येत आहे. कं ाटदार/सं था चालक यांनी िदनांक : 11.02.2019 वेळ दुपारी 4.00 वाजेपयत ई-िनिवदा भरा ात. सिव र मािहती महारा शासना ा http:/mahatenders.gov.in या संकेत थळावर िदनांक 28.01.2019 रोजी 9.00 वाजलेपासुन िदनांक 11.02.2019 रोजी 4.00 वाजेपयत पाहता व डाऊनलोड करता येईल. अ. . कामाचे नाव अंदाजीत िकंमत इसारा रकम अनामत रकम को या िनिवदेची िकंमत कामाची मुदत गु ेदारा चा कार शेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 . .10 जलालपुर म े काळे यांची पीठाची गीरणी तेपाळवदे यां ा घरापयत सी.सी. र ा करणे 1500127 15001 30003 600 45 िदवस 5 अ व ावरील 2 . .10 म े आ ाराम काळे ते अिन ध्द साबळे यां ाघरापयत सी.सी. र ा व नाली बांधकाम करणे 1505767 15058 30115 600 45 िदवस 5 अ व ावरील 3 . .10 म े कापसे यांचे घर ते जाधव यां ा घरापयतसी.सी.र ा व नाली बांधकाम करणे 1513226 15132 30265 600 45 िदवस 5 अ व ावरील 4 . .10 म े सुशील देशमुख यांचे दुकान ते अशोक देशमुख यां ा घरापयत सी,सी. र ा व नाली बांधकाम करणे 1514876 15149 30298 600 45 िदवस 5 अ वावरील 5 . .10 सोमेश्वरनगर म े I ते D पयत सी.सी. र ाकरणे 1241236 12412 24825 600 45 िदवस 5 अ व ावरील 6 . .10 साईनगर म े W ते V पयत सी.सी. र ा व नालीबांधकाम करणे 621892 6219 12438 600 45 िदवस 5 अ व ावरील 7 . .10 साईनगर म े A ते B पयत सी.सी. र ा व नालीबांधकाम करणे 2351437 23514 47029 600 45 िदवस 5 अ व ावरील 8 . .10 माधवबाग म े R ते S पयत सी.सी. र ा व नालीबांधकाम करणे 2075162 20752 41503 600 45 िदवस 5 अ व ावरील नोट : 1) सव पा इ ु क कं ाटदार/सं था चालक यांनी www.mahatenders,gov.in या संकेत थळावर नोदंणीकृत असणे अिनवाय आहे. 2) ई-िनिवदा ि येत भाग घे ासाठी कं ाटदाराने थम िडजीटल िस ेचर सट िफकेट युजर आयडी व पासवड ा ् क न घेणे आव क आहे. 3) िनिवदेतील B-1 नमु ातील सव अटी कं ाटदाराला बंधनकारक राहतील. 4) सदरील काम करताना कोण ाही कारची अ ीम रकम िदली जाणार नाही. 5) सदरील सािह कामा ा थळावर कं ाटदाराने त: उपल क न काम क न घेणे आव क आहे. 6) सदरील काम िदले ा कालावधीत पुण करणे आव क आहे. 7) शासना ा िनयमानुसार वेळोवेळी होणा या जीएसटी दरानुसार बीलातुन कपात कर ात येईल. 8) वरील सव कामास िनयमा माणे शासकीय मा ता घेवुन बील दान कर ात येईल. 9) िनिवदेतील अटी शत त बदल कर ाचा व तसेच कोणतेही कारण न देता िनिवदा कार ाचा अथवा नाकार ाचा अिधकार नगर प रषद परळी वैजनाथने राखुन ठेवलेला आहे. नगर प रषद, परळी वैजनाथ तफ व करीता. ा रीत ा रीत मु ािधकारी अ ा नगर प रषद, परळी वैजनाथ नगर प रषद, परळी वैजनाथ िनिवदा धारकास सुचना 1) वरील कामाची िनिवदा संगणकावर ई-िनिवदा ि ये ारे ऑनलाईन कर ात येईल. या िनिवदेसंबंधी यापुढील सव सुचना/ शु दीप के ईंटरनेट ा उपयोगाने ऑनलाईन कर ात येईल. 2) वरील कामाची संपुण मािहती www.mahatenders,gov.in या संकेत थळावर िदनांक 28.01.2019 रोजी 9.00 वाजलेपासुन िदनांक 11.02.2019 रोजी 4.00 वाजेपयत डाउनलोड करता येईल व या कामाची िनिवदा प (Bid) याच संकेत थळावर िदनांक 11.02.2019 दुपारी 4.00 वाजेपयत भरता येईल. 3) िनिवदा बाबत आव क बाबी: अ) िनिवदा िफस व बयाना रकम ाचे ऑनलाईन SBI Net Banking ारे शु ् अदा करावीत तसेच ा िनिवदा धारकाचे ऑनलाईन SBI Account नाही ांनी NEFT िकंवा RTGS ारे UTR No जनरेट क न सदर शु ् अदा करावीत. आ) अटी व शत मा ता माणप (प रशी -1), का ा यादीत नाव नसलेचे (प रिश -2) माणप अपलोड करावे ( ा रीसह) िलफाफा . 1 म े कं ाटदार/सं था चालक यांचे सावजिनक बांधकाम िवभाग नोदंणी माणप असणे आव क आहे, आयकराबाबतचे माणाप ,पॅनकाडची छायांकीत त, अनुभव माणप , ई.पी.एफ. नोदंणी माणप े,जीएसटी माणप व चलन भरणा केलेची छायांकीत त व रकम भर ाची ई-पावती सोबत जोडणे आव क आहे. िदनांक 11.02.2019 रोजी दुपारी 4.00 वाजेपयत सव कागदप े ॅ न क न अपलोड करावेत. 4) उपरो कागदप े सादर करणेस कोणतीही वाढीव मुदत अथवा सवलत िदली जाणार नाही. 5) पुण मािहती भरलेला िलफाफा मांक 1 ची तपासणी श झा ास िदनांक 12.02.2019 रोजी दुपारी 4.00 वाजता केली जाईल. 6) अटी व शत मा अस ाचे ा री केलेली प रिश -1 माणप ा रीसह अपलोड करणे आव क आहे. 7) िनिवदा धारकास कोण ाही रावर का ा यादीत समावेश नस ाबाबत प रिश -2 मधील ा रीसह अपलोड करावे. 8) ापारी िलफाफा अ) िनिवदेसोबत दे ात आले ा BOQ – File म ेच दर भ न वेबसाईटवर अपलोड करावेत. मु विधत कर, जीएसटी, आयकर, जकात,वाहतुक असा सव समािव असावा. प रमाणे व दर पुण पयात ावेत. 9) िलफाफा मांक 1 तपासणी के ानंतर पा कं ाटदार/सं था चालक यांचाच िलफाफा मांक 2 BOQ – File श झा ास िदनांक 1

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.