Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Directorate Of Municipal Administration Tender

View complete overview of Maha DMA Tender

Costs

Summary

Construction Of Cement Concrete Road From Amol Thakre House To Tulsi Chagankar House In Ward No 19

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CAoMDL
https://bit.ly/3i03IXC

e? qqFr rfr. q3 qqtm }ii. rq{nd {F|-s fi urmgq l qTRTq{il futz qt*tc ----Alr- . .I-lldlq qlqchlLl ch(ul. q\eqRq'€/- e6Q&f ^ r \ol^ r'rQil r,L_J q{e.l 3R qqrT $. qq qtitm d1. Srym A di. +d fi qrrqrqq t 41. siq-} fi qtrqdd fig+fe +imta qdt qiqq'm F{ui. YcYoYi/- vrc)l^ 1 iwtl. thfh qrf^ tqO, o? qqm ifi. qq q?itf, ,ii. eriffi iNqR qii srrq-gq t s1. {g* qiA q{qdd fur{z qffic qTiqri qiTfrH q-{u}. iYq3\eccl- rrr$1. 6Affil- qnftfr "r0,d ar$ QY qqrr fr. tq qritd dt. srra qzld qid q{Mrgi' d ryi. {EFiq qT-} fi q{c{il ffi sffiz qrd q M qi?r+.H s-{ut. Y11?3rgf n 19arf - 4 rolo f. tr'fth qrf.io 3\ qqFT iit. q3 q*tm *. flct d rMF{d fi qnqr,q-{ d Hjq{ t 41. {e qit s.{c4f,' ntz et*tz qr* q ffi qiqsrqq-{u}. qqa\\t/- tETT I q. )\6!1. t nth qlf't o tQryt OF qqTrr ifr. qq qdtm *it. rlqErs q'flq qii" s{rqrgq i *. rig +s fi s {q?id fu Czsi*tcitrd'qttroq*-wi. qqRqx3/- ?e lbf- f \ro1^ Y )n?*r atf- ,qto 3u qq'r fr. tq q?fld S. fuqqd qA u-{rq$H t *.sfgd orqlq fi s{.T{.r furte sffic cTd s ltgd qiqorqq-ru). q3q1i3/- e3e1l. { \tmL r'r'rS . _tl_ 3C qqn rfi. qq qq|e di.q d-u d rqr+, qtri fi sricrg{ t qi. eTfuq qin qtTs{d fisrh qt-*iz lH Eiqfl-q 6{ui. Ro33zQ/- rgorf - t. tarD l. qrrrt ' -{l *- 33 cq-'r F.. qq qdtf, ryi. rt't ur+ qid wq-gr a *. nqah fi sw=id frtc+fficffiqiqflq q-ql). qeq?cql- q(|!l- 6 too 1^ rn?h. -ll a : q^ ( jl^ \Ft '- 4, 4^ /bt t {-FtrqlqM+ +orf,s €--'+t,.> q"&qvtff: q) QrcIFrfiT SIFFF{ TTIIUM{,t-o -fulrir vqluFrf, {Hq i*€ s {tr{ sTrqs{s tFrruFE{ a r&1iqn rr Esrfi arrrqq} qrqt q-{r+ oFio. rl r*a.sq*qt qrtrfi, er$ q vrff sR'ilr ffi erRr.m:qrq6rq mrm cgq .c.srli.ri+ sffEdiArro <gqi frsg*t{t ) uttrfr vrs dg vr+-o. 11 +s1vr+o f{r<r k{d orm iqn ilfi. x) Rft-qr qeo e ar-*rw {qq.+ql eii{ orft t*€ <R + ifi qim Etrcr +{ cf{ sqt +} cs.sEf qrdr m. qqlsri\eo\q'u,e q*4 f{ffd ged-c wn +-n} i6ri-s. qy g1qnl*dfitrffEq sremid.T R q\e-qz + E{ go}d xtdflT rr*ffi gsn E{ ffis HqflT srw fiq.rruso ,rif{qr+ sTrA. s) Ftdsr fitmS www,r:nahAtendgrs.gov.in qr online available iqftr$zqr s{t. , \e) s*zsnrs {.fr.Rs }EUft qsrcs eTrt, $.fl.sqliEpfr Ervsrfrnrc Btrqr fr{ttr Frdr qurn {rS, /) sffiqr{-*tc $istT sm srr3T qqsr Frq srem ern n+ffitqia qtnrq cnrfl, srd,.Hrrr.frEnl qrm1ffi s. , l **S.1otqZq.F.?/Sqr.Rrirtvc, ri,i-C.yoool1. srdi srffi s{F,qm t.|O; ' trn@ gt{rrfi Eir.c.c.Tsf cRrRr€ qE{ sqqst c.q.ssi qS€ il{r} TETSI c.q.qqt cRrq lrqr{c ggqrft$r'€r q.g,,qqf ' st.i5. ilrfitftr qql6 a +d 9 srilrottr RR-qr yRt{Io.{Ef R.03loq/t1 or $ffidoo qs161 3riFrfl rrlFr<r sK{ 16,,{0l fa.o{/o9ls1 Er gcrit ({.oo t11-s1-61 q1g1 R.ltdza9ts, gt qrarfrrd q.oo in+c{id RFqr st-dr oFrurR q.Fr<rd ffim erqiirs 6{uqrqr q,rdrcdr R. og/o5lqi, t R.lt!/o 3 /sq, vI *a ffi q.oo rrhTtr{ril ci5FllerqFr qzrsr |Grg iFrfr) Y ofT e,rl{ tit+qr s{gol R.{ozo Buqc vr *a v*rtr qq.oo Elliliill (flw flRrs)

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.