Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Most viewed tenders

Recently Added tenders

Directorate Of Municipal Administration

Dhule, Maharashtra

 • Opening Date

  28 Jan 2019

 • Closing Date

  04 Feb 2019

 • Tender Amount

  Refer document

 • EMD

  ₹ 15,000

Reminder

Follow

Download
Summary

Provide Vacuum Emptier Machine To Taloda Municipal Council Under Mazgaon Doc Csr.

Documents

daffl@re{rh.;igrer @ +tr@irr furrrr qTqr* ilT : 1. 4F"Tid sf+. fq-IEIF{Ed fr. qit csR sdrrq 3iildla il#{r rrrrqms q,s. il€s qe"qff (rru&ry Hfila y-tro.t 2. aTWTiE sfn f,emad. fr. qit csR s6ruq 3iildtd ddfl- a-dr{qpwts fud eilbrf,q (uooile roitet) B-E+ 3. 4TWTid Efn ffi R. qit csR sflzq 3imtd ildn-dr ;Brcrfuvdu #Ht-s{ H?frr( rreq d qrtr g1q;gc61-5 nftar ) BfruI 4. aTS"Tid sim- f,em..,,=d- R. qit csR s6rrq 3ieqd ild-fl nrrrqftEfis ++rr $.S (Dust ain) g{ftt ildfl ffirrqRsq,ilf{r B. ;i5wrt dT.i5' e'< I <-,9 5 f{fri5 _ r;,71,f a:t/soi crf* f frfuEr q+at ilatdr rrT{qfty{ ild}dr 3n6r+ 6firrnfitrdl ?lflaTiE s.i+ firqfe"s$ frElE qit csn 56rsq 3iilitd ilirrqRsis {rr*rf, srftr.q :tfrq sT +.rql6trdl dT6R t-Ffr{r qun-dtE.qrt (ffidT) sqs ffiga €Fef6-.rd Btr{r rr qrrrBrrqra +d 3G 3rifi'. q,rffrn aia irqr;IT Tifirfr frfr{r dqr$ fi rqt ifiTfiItIT arflrdtfr I HrgrriE efu f?TqF+d,rC A qit csn sdrsq 3iil,td ildlqT ilrrrqntq.is rfi A€s arufr (rFc;&{r a'f,eld Wftm ( 1il4 ) 5.15,000/- 5.1,000/- 30 F{s 2 HrflTiE sffi f,?ffi R. qit csn sdrsq 3iildla ilddr d-rTwRs-as ffi qifqrorq (vrobiteroilet) giBut( 10 dfd ) 5.10,000/- 5.1,000/- 30 f{s aJ qtHrTrq =.im ftqff,ar6 A. qit csn sdrgq 3iilrta il6t{r aartqRsf,s q-fi'n* qqFrf, (arcrt E qr$q srq flt q'frdr )gtfui1tr+ I 5.s000/- T.1,000/- 30 frrds 4 ffrflrriE =f+' fefu ft. qit csn sdrsq 3iildia ildfl a"T{qRIEig aq-tr TS (Dust Bin) glm ( 8ooo 14 10 frd ) 5.10,000/ d'.1,0001 d 30 frss frFaEr aqfqld r 3T .f'. a.qr.* qfuqr ifiercqrt sB.qI fraiq. a da ( qrqn ) fraiq, E ta (trda) frwlq,T 1 Grkfl Irfrrf?-rf, S{UI . E. zstottzots SfrrdI 11.rrT. E. oqtoztzots dt-rfi tz.ooEI. 2 Bffir ffiff*s s{ul E. zstottzots sfrrdI lt..IT. 8,. oqrcztzors *itqr rz.oo Er. ai{rfi d 3{IH-fr frsrq.r 3 fiCEr dqr d {E{ fiq E. zatottzotg sfrrd u. tIT. 8,. oqtoztzotg feqr rz.ooEr. aifffi e 3{rffi6' Rq.lsT 4 Aft-cr T+ td+, 8,. totottzots gord rz.oo cll. 5 dif*. frtrrwr ffisdl . E,.oatoztzotg S6161 11.00rIT. aifr6 frql-s] frc: - 1) +r* vnlpqm' Fdrqrqrfiifr B-dEr q{ srsafrs fi{t H.r& q Eft-fl qH-fr enq dffi[ DSC ( Digital Signature Certificate I +(il +-frtrdf qun-dfE-r http://mahatenders.eov.inzlltt{ enrolled wfr $pqqTs' 3TrF. z) frBcrtrrnifr B-trql dEsrtd 116 csarto ffia Hr{r 6-{d 3Tffi irtrd. 3) *r{t +rqqr ffi 3rdrqeff €r qrflTiq fl$fu R. }F o6 ffia 6-{u-qrd +td 4l +fim EfifErqa :rrauft f+-ar Hrffr fitrdr$E"-fi fr. (02s67) 232231 qitrfr dqfi srrrrqr. s) dtrt Cffir trrfri€ rW r*rqr 1oo/o {f,fifn ltqq"md fiilq- Wqrffi , ird4 a-drqf{q-q qitqr dri dE- at€r or.aa Btrd Tddrd €rdlr 6-ru} 3nEQTm {rFd. 6) fftI Ffrsrrqtqr / ar+rurnqr / 3rfi ?rff f$?trd +TuqrrrT /qry *rrqrqr /GdEr rffi s-{urnqr gfufiR frdEr ffifi {rtrd. 7) frdrqr T{ffiqd am :r&rrff qRta +"qr s{dT cqrdrfr reAI Ffr{r ern-+.rcr Eitffi*.rrfi Trnf,rd. s) frdrd- & drdT ffi wadfi arrrF+i-a 3nrdfr 3G. cqrq-fi-rot srdrfr difrfi d Eqrqrt Rwrwqnr urdrf, qqpt arrrflf ffi. (s0 ai*a'Mr mTrra qi:- L. SFendwfrrerTurq-r. z. fiilfrr&fI orqn+d q-d. 3. Trfr 2017-18 qfd, qrrffr g Eqtqr 3Tr+fi{ srtul dqtfrn q-Frrur qr. 4. +Ermr/csrdquft ylrTurq-r frdEr Fqd qrasrg tEr m-t ffi m-d "itraarw rrtrd. s. Fffir 6t E qznar {+s-fi erqfft ffia ra. (elaqrqrt frsTsqEnd Hrrrq ql :- . 1.. frftEr qr (Boe.Gdranrr+ri E-dridrs ffia il t s6 6{r€-6rd errri.t I ildd-aerrqfuvq , dd{r B a-5r-{R erdtrqI ffiKqfi:rq,ildqr B. ;igter 1r1*rari Enrr :- HrilrriE s.F+ flqffi' fr. qit csR sfloq 3iilrta ild-{r nrrqfiFrts q*'t*s rq.q ('Tqfffi Efirn yfdfi. Technical Specification: - A. Vehicle / Chassis Type :- 1. Vehicle 7 Ton GVW TATA model 709 chasis B. Tank:- 1. Capacity 4000 Liter (approx..) 2. Material used for fabrication of tank M S Sheet conforming to the lS:2062 3. Thickness of the tank plate ( Minl (mml 5mm Thick C. Suction Pump :- 1. Pump Heavy Duty Pump 2. Free Air Capacity 90 Cu.M./HR 3. Max. Vaccum 92%. 4. Max. Pressure L.5 bar [abs.] i 5. RPM 13OO RPM 6. With Silent Features 1,. Natural or forced convention air cooling 2. Inbuilt lubricating pump 3. lnbuilt check valve 4. lnbuilt change over valve 5. Asbestos free spark proo

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.