Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

1 14 या िव त आयोगा या िनधीतनू अ) जु र नगरप रषद ह ीतील यके मालम तेील कचरा ठरवनू दले या मागा माणे ओला व सुका वेगवेगळा कचरा संकलन क न नगरप रषद कचरा डेपो येथे वहन करणे. ( ित ॉपट ित दनाचा दर दणे)े ब) नगरप रषदचेी 5 टाटा एस वाहने व 1 टाटा टपर सदर कामासाठी वापर यात येणार असून याबदली ठेकेदार नगरपािलकेला कती रॉयलटी दणेार यांची न द करावी. 2 ओला व सुका कचरा संकलन कच-यातील ओला कचरावर क च रग करणे, पाणी मारणे,ट नग दणेे, खत तयार क न दणे.े (कंपो टग करणे.) व वेगवगेळा संकलन केले या सु या कच-याचे वग करण व या करणे. व रसाय लगसाठी पाठिवणे ( ित टनाचा दर दणेे) 3 जु र शहरातील सव िचकन, मटण व मासे िव े ते यांचे कडील टाकाऊ पदाथ गोळा क न नगरप रषद कचरा डेपो येथे कंपो टग युिनटवर टाकणे. ( ित दकुान ित मिहना दर दणे)े 4 जु र शहरातील 15000 मीटर लांबीचे सावजिनक र ते दनैं दन झाडलोट क न व छ ठेवणे. ( ित िमटरचा दर दणे)े 5 जु र नगरप रषदचेी सव यापारी संकुल सािव ीबाई फुले भाजी मंडई दनैं दन बाजार व आठवडे बाजार येथील दनैं दन झाडलोट साफ सफाई करणे ( ित चौ. मीटरचा सफाईचा दर देणे) 6 जु र शहरातील िविवध ठकाण या सावजिनक शौचालयांची व मुता-यांची साफसफाई करणे. ( ित िसट ित मिहना दर दणेे) 7 न.पा. या यादी माण े जु र शहरातील िविवध ठकाणी फॉग ग करणे. ( ित मिहना दर दणेे) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. आगर कचरा डपेो येथे आव यकते माणे जेसीबी पुरिवणे 24 तास वॉचमन ठेवणे कचरा डेपो येथील झाडांचे संगोपन करणे निवन झाडे लावणे कचरा डेपो प रसर व छ ठेवणे, झाडांना पाणी दणेे. 21. कचरा यव थापन क ावरील सव यं ांची दखेभाल दु ती करणे वेळोवेळी साफ ठेवणे िनगा राखणे ठेकेदारावर बंधनकारक राहील. 22. वेळोवेळी स ीय खताची स म ािधकरण क तपासणी क न यां या रतसर न दी ठेव यात यावे. िनमाण झाले या खताचे मोजमाप िनयिमतपणे ठेवणे आव यक राहील. 23. नगरप रषदनेे दले या फॉग ग मिशन दारे दनैं दन फॉग ग करणे व नागरीकां या वा री घेणे व ती वही मािसक िबला या सोबत सादर करणे बंधनकारक राहील. 24. जु र नगरप रषदचेे शौचालय, मुतारी साफसफाई नंतर संबंिधत नागरीकांची वा री घेवून िबलासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील. 25. जु र शहरातील 15000 मी. लांबीचे साव.र ते दनैं दन साफ सफाई क न व छ करणे बंधनकारक राहील. डॉ.जय ी काटकर-बोराडे ी. शाम पाडें मु यािधकारी अ य

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.