Get tender documents at just ₹100 per tenderKnow More
Guaranteed Value-For-Money PlansNo hidden charges. No keyword restrictions.Explore Our Plansor Pay Per Tender

Directorate Of Municipal Administration

 • Tender Amount

  ₹ 4,632,997

 • EMD

  ₹ 46,400

 • Opening Date

  04 Feb 2019

 • Closing Date

  14 Feb 2019

Tender
Summary

Construction Of Wbm And Asphalt Road At Market Yard Kaman To Office, Yallama Chowk To Wakhale Wakhar And Ambagi Saw Mill, Sonabai Suryawanshi To Public Toilet, Along Suraj Traders

इनपा काया-12/514/2019 द. 01/02/2019 इ लामपूर नगरप रषद, इ लामपूर, ज. सांगली दरु वनी मांक 02342 – 222023 फेर ई िन वदा सूचना . 1 सन 2018 – 2019 (ऑनलाईन) मु यािधकार , इ लामपूर नगरप रषद इ लामपूर ज. सांगली (दरु वनी मांक 02342-222023) खालील िन वदेमधील या महारा शासना या सावजिनक बांधकाम खा याकडे यो य या वगातील न दणीकृत कं ाटदारांकराडून वशेष र ता अनुदानाअंतगत खालील कामांकर ता ब-1 नमु यातील िन वदा ई-िन वदा णाली ारे (ऑनलाईन) माग वत आहेत. अ. नं कामाचे नाव कामाची अंदा जत कंमत बयाणा र कम काम पुण कर याचा कालावधी ई िन वदा संचाची कंमत (ना-परतावा) नवीन न दणी वग 1 भाग . 2 गजानन महाराज कॉलनी व एकता कॉलनीतील अतंगत र ते डांबर करण करणे. 33,10,484/- 33,200/- 120 दवस 3,400/- वग 5 व यावर ल 2 भाग . 2 शाहूनगर व यशोधननगर मधील अंतगत र ते खड करण डांबर करण करणे. 66,14,051/- 66,200/- 180 दवस 6,700/- वग 4 अ व यावर ल 3 भाग . 9 माकट याड कमान ते ऑ फस, य लामा चौक ते वाखळे वखार आ ण अंबागी सॉ िमल, सोनाबाई सुयवंशी ते साव. शौचालय, सुरज ेडस व वजय कारंजकर दकुान ते िलपारे कॉनर पयत र ता डांबर करण करणे 46,32,997/- 46,400/- 120 दवस 4,700/- वग 5 व यावर ल ई िन वदेचे वेळाप क 1. िन वदा िस दनांक द. 04/02/2019 रोजी वेळ साय. 16.00 2. िन वदाकारांनी ऑनलाईन िन वदा उपल ध कालावधी द. 04/02/2019 वेळ साय. 16.00 ते द. 14/02/2019 साय 17.00 वाजेपयत. 3. िन वदाकारांनी ऑनलाईन िन वदा भर याचा कालावधी (तां क व आिथक) द. 04/02/2019 वेळ साय. 16.00 ते द. 14/02/2019 साय 17.00 वाजेपयत. 4. तां क आ ण आिथक देकार उघड याचे दनांक व वेळ द. 16/02/2019 रोजी वेळ साय. 15.00 वाजता ट प :- 1) िन वदाकारांनी िन वदा संदभात सव द ताऐवज ऑनंलाईन भरणे अिनवाय आहे व कोण याह अट ंची िन वदा वकारली जाणार नाह . 2) ाईस ए केलेषण दले जाणार नाह , तसेच िनधी उपल धतेनुसार बले आदा करणेत येतील. सबब कोणतीह दरवाढ िमळणार नाह इतर अट वा शत ई-िन वदा नमु याम ये पहावयास िमळतील. सदर कामाची ई-िन वदा कोणतेह कारण न देता र करणेचे अिधकार नगरप रषदेने यांनी राखून ठेवले आहेत. 3) सव पा / इ छुक िन वदाकारांनी िन वदाप क डाऊनलोड कर यासाठ व िन वदा येत भाग घे यासाठ ई-िन वदा णाली या Main Portal- “https://mahatenders.gov.in/” वर enrolled करणे आव यक आहे . सदर िन वदेम ये काह बदल होत असलेस सदर वेबसाईटवरती क वणेत येईल. 4) िन वदाकारांना वर नमुद केले या संकेत थळावर ऑनलाईन देकार भरणे संदभात व डजीटल माणप वतर त कर यासंदभात काह शंका/अडचणी अस यास यांनी खालील दरु वनी मांकावर संपक साधावा. National Informatic Centre On The 24 x 7 Toll Free Telephonic Help Desk Number 1800-3070-2232. Mobile Nos 91-7878007972 and 91-7878007973 5) िन वदाकारांनी म े दार न दणी माणप , बयाणा र कम रसीट, बँक ितभूती हमी, वह त नमु यातील भाडे करारनामा(लागू असलेस) .500/- या टॅ पवर व पॉवर ऑफ अटन , आिथक ताळेबंद व अ ावत आयकर िन टारा माणप वगैरे इ. सव द तऐवज ऑफलाईन द. 15/02/2019 रोजी साय. 5.00 वाजेपयत सादर करणे अिनवाय आहे. अ यथा यािशवाय संबंिधत िन वदाधारकाची ई िन वदा ा धरली जाणार नाह याची प न द घेणेची आहे. सह /- ी. द पक झंजाड मु यािधकार इ लामपूर नगरप रषद

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.