Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

वडगाांव नगरपांचायत,ता.मावळ, जि.पुणे वाजषिक ई-जनजवदाांतगित जनजवदा सचूना जा.क्र. दद. वडगाांव नगरपांचायत, दज.पणेु याांजकडून कां त्राटदाराांकडून ई-टेंडर पध्दतीने दनदवदा मागदवण्यात येत आहते.दनदवदा फॉममच्या को- या दनदवदा दवक्री http://mahatenders.gov.in या सांकेतस्थळावर दद.२६/०२/२०१९ ते दद १२/०३/२०१९ पयंत पहावयास दमळतील. तसेच दनदवदा प्रदक्रयेचा सांपणूम तपशील आपणास या सांकेतस्थळावर पहावयास दमळतील. या दनदवदा दद.१२/०३/२०१९ रोजी साांयकाळी ५.०० वाजता पयंत ऑनलाईन पध्दतीने भरता येईल. दनदवदा फॉमम रक्कम व बयाणा रक्कम फक्त ऑनलाईन पध्दतीने भरणेची आह.े सदर कामाच्या दनदवदा या दोन दलफाफा पध्दतीनसुार मागदवण्यात येत असून प्राप्त झालेल्या दनदवदाांमधनू सवमप्रथम ताांदत्रक बोलीचा दलफाफा क्र.१ दद. १३/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता व दवत्तीय बोलीचा दलफाफा दद. १४/०३/२०१९ रोजी स. ११.३० वाजता उघडण्यात येईल. काही अपररहायम कारणास्तव दनदवदा प्रदसध्द केलेल्या ददवशी उघडता न आल्यास दनदवदा उघडण्याची पढुील तारीख नगरपांचायतच्या नोटीस बोडामवर प्रदसध्द करण्यात येईल.याबाबत कोणासही स्वतांत्रपणे लेखी कळदवण्यात येणारा नाही. कोणतीही एक दकां वा सवम दनदवदा कोणतेही कारण न दतेा नाकारण्याचे अदधकार मा.मखु्यादधकारी याांना राहतील तसेच ई- दनदवदा प्रणालीबाबत काही शांका असल्यास खालील फोन नांबरवर सांपकम साधावा ०२११४/२३५४११ अ)- आरोग्य जवभाग अक्र कामाचे नाांव तपशील बयाणा रक्कम रुपये सरुक्षा अनामत रुपये कामाची मदुत को-या दनदवदा फॉममची दकां मत रुपये १ वडगाांव शहर हद्दीतील सवम गटारे रस्ते इ. सफाई करणे त्यातील गाळ व मलबा काढणे, रस्ते झाडणे, गवत काढणे, आठवडे बाजार ,दवदवध मांददरे पररसर, स्मशानभमुी, दवदवध बागा याांची साफसफाई करणे. मतृ्य पशुांची दवल्हवेाट लावणे, सण-उत्सव दठकाणे साफसफाई करणे, जांतुनाशके फवारणे व त्याअनषुांगाने येणारी इतर कामे करणे. व दनैांददन दनमामण होणा-या घनकच-याचे ओला व सकुा कचरा असे दवभाजन करुन याांचे सांकलन करुन नगरपांचायतने साांदगतलेल्या दठकाणी वहन करणे व सदर कच-यावर शास्त्रोक्त प्रदक्रया करणे त्याची दवल्हवेाट लावणे.कामी दनदवदा मागदवणे. २०००/- १२ मदहने २५००/- २ नगरपांचायत कायमक्षेत्रातील सवम सावमजदनक २०००/- १२ मदहने १५००/- शौचालय/मतुारी याांची स्वच्छता करणे व शौचपीठ साफ करणे. ब) बाांधकाम जवभाग अ. क्र कामाचे नाांव तपशील बयाणा रक्कम रुपये सरुक्षा अनामत रुपये कामाची मदुत को-या दनदवदा फॉममची दकां मत रुपये १ बाांधकाम दवभागाअांतगमत दकरकोळ बाांधकाम करणेकररता वादषमक दनदवदा मागदवणे. अांदादजत होणा-या रक्कमेवर टक्केवारी दर नमदु करावा १०००/ - दबलातुन ५ टक्के १२ मदहने ५००/- २ बाांधकाम/आरोग्य/पाणीपरुवठा दवभागातील आवश्यकतेनसुार दवदवध कामे करणेकररता जे.सी.बी. मशीन टॅ्रक्टर, ट्रॉली भाड्याने परुदवणेकामी वादषमक दनदवदा मागदवणे जे.सी.बी.चा प्रदत तास टॅ्रक्टर ट्रॉली प्रदत ट्रीप दर नमदु करावा. १०००/ - दबलातुन ५ टक्के १२ मदहने ५००/- ३ बाांधकाम दवभागाकररता आवश्यकतेनसुार खडी, रेती व मरुुम पोहोच करुन पसरदवणे त्याचप्रमाणे रेडीदमक्सची कामे करणेकररता वादषमक दनदवदा मागदवणे. टॅ्रक्टर ट्रकचा प्रदत ट्रीप दर नमदु करावा. १०००/ - दबलातुन ५ टक्के १२ मदहने ५००/- क) पाणीपुरवठा जवभाग अ. क्र. कामाचे नाांव तपशील बयाणा रक्कम रुपये सरुक्षा अनामत रुपये कामाची मदुत को-या दनदवदा फॉममची दकां मत रुपये १ पाणीपरुवठा दवभागासाठी पाणी शधु्दीकरण करणेकामी जांतुनाशके खरेदी करणेकामी वादषमक दनदवदा मागदवणे प्रदत दर नमदु करावा २०००/ - १२ मदहने ५००/- १) दललदचांक पावडर ( दवक्रम बॅ्रण्ड, ग्रादसम मेक फस्टम ग्रेड, ३४% क्लोरीनयुक्त, ISI माकम ) प्रदत बॅग २) तुरटी (आलम), फस्टम गे्रड, ISI माकम प्रदत टन २ पाणीपरुवठा/ इलेक्ट्रीक/आरोग्य/सामान्य प्रशासन दवभागासाठी सेवा कायमपतुमतेकामी सांगणक ऑपरेटर, ड्रायव्हर, मजरु, दशपाई, वॉचमॅन(कुशल/अकुशल) परुदवणेकामी वादषमक दनदवदा मागदवणे. प्रदत कामगार प्रदत ददवसाचा दर नमदु करावा. ५००/- १२ मदहने १००/- १) सांगणक ऑपरेटर २) ड्रायव्हर ३) मजरु/दशपाई/वॉचमन/सफाई कममचारी ३ पाणीपरुवठा दवभागामधील दवदवध लहान कामे उदा. पाईप जोडणे, वॉल दरुुस्ती, मखु्य व इतर पाईपलाईन दरुुस्ती व दखेभाल करणेकामी दनदवदा मागदवणे प्रदत सादहत्य प्रदत कामगार दर नमदु करावा २०००/ - १२ मदहने ५००/- ४ पाईप, यदुनयन, एलबो, टी, फ्लॅन्च, क्लॅम्प, बेण्ड, सॉकेट, हणॅ्ड ब्रेकर, वेल्डींग मशीन, जनरेटर, मोटार इ. सांलग्न अनषुाांदगक पाणीपरुवठा सादहत्य परुदवणेकामी दनदवदा मा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.