Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ʦɴÉÆb÷Ò ÊxÉVÉɨÉ{ÉÖ®ú ¶É½þ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ,ʦɴÉÆb÷Ò =tÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ <Ç ú ÊxÉ´ÉÒnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 7 ºÉxÉ 2018-19 ʦɴÉÆb÷Ò ÊxÉVÉɨÉ{ÉÖ®ú ¶É½þ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòSªÉÉ =tÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉÆiÉ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ´É +¶ÉÉ EòɨÉÉÆSªÉÉ {ÉÚ́ ÉÇxÉÖ¦É´É +ºÉ±É䱪ÉÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÖ÷xÉ JÉɱÉÒ±É xɨÉÖnù Eäò±Éä±Éä EòɨÉÉºÉ <Ç- ÊxÉÊ´ÉnùÉ (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽä. +.Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEòÒªÉ ËEò¨ÉiÉ <ºÉÉ−ªÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ +xÉɨÉiÉ ®úCEò¨É ®úÉäJÉ Ê¤É±ÉÉiÉÚxÉ EòɨÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉjÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉjÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ 1 ºÉÆMɨÉ{ÉÉb÷É ¤ÉÉèvnù º¨É¶ÉÉxɦÉÖ¨ÉÒ ´É EòhÉä®úÒ ¤ÉÉèvnù º¨É¶ÉÉxɦÉÖ̈ ÉÒ ´É ºÉÉ ä̀öxÉMÉ®ú ¤ÉÉèvnù º¨É¶ÉÉxɦÉÖ̈ ÉÒ ªÉälÉä ¤ÉºÉhªÉɺÉÉ`öÒ +ɺÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úhÉä. 9,99,336/- 10000/- 20,000/- 20,000/- 120 Ênù´ÉºÉ 525 VÉÒ.BºÉ.]õÒ. ºÉ½þ ¤ÉÒ - 2 ´ÉMÉÇ – 7 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ Ênù.02/03/2019 iÉä Ênù.16/03/2019 {ɪÉÈiÉ <Ç-]åõb÷®úÒMÉ (e-tendering) ºÉÆMÉhÉEò |ÉhÉɱÉÒSªÉÉ bnmc. maharashtra. etenders.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ ½þÉä<DZÉþ ÊxÉÊ´ÉnäùSÉä ºÉÉnù®úÒEòÉ®úhÉ Ênù.18/03/2019 ®úÉäVÉÒ nÖù{ÉÉ®úÒ 4.00 ´ÉÉVÉä {ɪÉÈiÉ bncmc. maharashtra. etenders.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú online Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. ´É®úÒ±É |ÉÊGòªÉäuùÉ®äú |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ênù. 18/03/2019 ®úÉäVÉÒ nÖù{ÉÉ®úÒ 4.01 ´ÉÉVÉiÉÉ ËEò´ÉÉ +xªÉ Ênù´É¶ÉÒ |ɶÉɺÉEòÒªÉ ºÉÉä<Ç|ɨÉÉhÉä =PÉb÷hªÉÉÆiÉ ªÉäiÉÒ±É. EòÉähÉiÉÒ½þÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ º´ÉÒEòÉ®úhÉä +lÉ´ÉÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú +ɪÉÖCiÉ, ʦÉ.ÊxÉ.¶É½þ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÖxÉ ä̀ö´É±Éä±ÉÉ +ɽäþ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉä¤ÉɤÉiÉSÉÉ <iÉ®ú iÉ{ɶÉÒ±É Ê¦É´ÉÆb÷Ò ÊxÉVÉɨÉ{ÉÖ®ú ¶É½þ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú bnmc. maharashtra. etenders.in ={ɱɤvÉ +ɽä. +]õÒ :- ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ JÉɱÉÒ±É xɨÉÖnù Eäò±Éä±Éä nùºiÉÉBä́ ÉVÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ´É®ú ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ®úɽþÒ±É. 1) xÉÉånùhÉÒ {ÉjÉÉSÉÒ ºÉiªÉ |ÉiÉ 3) {ÉìxÉ EòÉbÇ÷SÉÉ UôɪÉÉÆÊEòiÉ |ÉiÉ 4) VÉÒ. BºÉ. ]õÒ. ®úVÉÒº]Åäõ¶ÉxÉ 5) ªÉÉSÉ|ÉEòÉ®äú EòɨÉä Eäò±Éä±ÉÉ +xÉ֦ɴÉÉSÉÉ nùÉJɱÉÉ, 6)<Ç{ÉÒB¡ò / {ÉÒB¡ò Gò¨ÉÉÆEò. 7) ¶ÉɺÉxÉÉSÉä +Énäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®úSÉä EòɨÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ¶ÉɺÉxÉÉSÉä ºÉ´ÉÇ Eò®ú ¦É®úhÉä +ɴɶªÉEò ®úɽþÒ±É. iªÉɨÉÖ³äý ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉ´ÉÇ Eò®úÉƺɽþÒiÉ ¦É®úÉ´ÉÒ. iɺÉSÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ nù®ú +ÆEòÒ ´É +IÉ®úÒ ¦É®úÉ´Éä. 8) ¨ÉxÉ{ÉÉ näùªÉEòÉiÉÖxÉ VÉÒ.BºÉ.]õÒ., EòɨÉMÉÉ®ú Eò±ªÉÉhÉ Eò®ú, ʴɨÉÉ <. Eò{ÉÉiÉ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉä<DZÉ. 9) ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉ ®úCC¨É ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É ¯û. +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ¦É®úhÉÉ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. 10) VÉɽþÒ®úÉiÉ xɨÉÖnù {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ (ºÉÆJªÉÉ.) ´É +ÆnùÉVÉÒiÉ ®úCEò¨É ½äþ nùÉäx½þÒ Eò¨ÉÒ - VÉɺiÉ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉÉ. 11) ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ GÆò. ºÉÒB]õÒ-2017/|É.GÆò.8/<¨ÉÉ-2 12 B|ÉÒ±É 2017 ¨ÉvÉÒ±É 4.6.2 xÉÖºÉÉ®ú |ÉÉ{iÉ ÊxɨxÉiÉ¨É ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÉ näùEòÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉÊvÉxÉ EòɨÉÉSªÉÉ ËEò¨ÉiÉÒä{ÉäIÉÉ 10 ]õCEäò {ɪÉÈiÉ Eò¨ÉÒ nù®úÉÆSÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú ä̀öEäònùÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉÊvÉxÉ ËEò¨ÉiÉÒSªÉÉ 1 ]õCEòÉ B´Éfø¬É ËEò¨ÉiÉÒSÉÒ ¤ÉÄEäòSÉÒ |ÉiÉÒ{ÉÖiÉÔ ½þ¨ÉÒ {É®ú¡òÉì̈ ÉÇxºÉ ʺÉCªÉÖ®úÒ]õÒ ¨½þhÉÚxÉ ÊxÉÊ´ÉnäùSªÉÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ GÆò. 2 ¨ÉvªÉä ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÒ. iɺÉäSÉ (ºEìòxÉ Eò¯ûxÉ <Ç-ÊxÉÊ´Énäù ºÉÉä¤ÉiÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÒ.) (=nùÉ. 1 ]õCEòÉ iÉä 10 ]õCEäò Eò¨ÉÒ nù®ú-1 ]õCEòÉ ®úCEò¨É) 4.6.3 xÉÖºÉÉ®ú ÊxɨxÉiÉ¨É ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÉ näùEòÉ®ú EòɨÉÉSªÉÉ ËEò¨ÉiÉÒ {ÉäIÉÉ 10 ]õCEäò {ÉäIÉÉ VÉɺiÉ nù®úÉxÉä Eò¨ÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú näùEòÉ®ú 10 ]õCEäò {ÉäIÉÉ VÉä́ Éfø¬É VÉɺiÉ nù®úÉxÉä +ɽäþ iÉä́ ÉfÂøªÉÉ ®úCEò¨ÉäSÉÉ ´É ¤ÉɤÉ-2 |ɨÉÉhÉÂä ¤ÉÄEäòSÉÒ |ÉÊiÉ{ÉÖiÉÔ ½þ¨ÉÒ ÊxÉÊ´Énäù ºÉÉä¤ÉiÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ GÆò. 2 ¨ÉvªÉä ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÒ. =nùÉ. 14 ]õCEäò Eò¨ÉÒ nù®ú - 10 ]õCEäò {ɪÉÈiÉ Eò®úÒiÉÉ - 1 ]õCEòÉ ´É (14 ]õCEäò - 10 ]õCEäò - 4]õCEäò +ºÉä BEÖòhÉ 5 ]õCEäò) ʽþ ®úCEò¨É ¯û. 1000/- {ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ ÊEò¨ÉÉxÉ ¯û. 1000/- SÉÒ ¤ÉÄEäòSÉÒ |ÉÊiÉ{ÉÖiÉÔ ½þ¨ÉÒ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ÊxÉ´ÉÉǪÉÇ ®úɽþÒ±É.ú 12) ¶ÉɺÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉjÉEò Gò¨ÉÉÆEò : VÉÒBºÉ]õÒ-1017/|É.GÆò..155/Eò®úÉvÉÉxÉ-1, ¨ÉÖƤÉ<Ç-32, ÊnùxÉÉÆEò 11 ºÉ{]åõ¤É®ú 2017 SÉä +´É±ÉÉäEòxÉ Eò¯ûxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ nù®ú ¦É®úhÉäiÉ ªÉÉ´ÉäiÉ. ºÉnù®ú ¶ÉɺÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉjÉEò www.maharashtra.gov.in ªÉÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.