Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

- 1 - Signature of Contractor No.of Corrections Sect.Engineer City Engineer INDEX Sr.No. Description Page No From To 1 Index 1 1 2 Tender Notice 2 4 3 i) Tender Fee & Earnest Money Online Terms & Conditions ii) Tendering Procedure iii) Model form of bank Guarantee bond for security deposit iv) Declaration of Contractor 5 11 20 23 10 19 22 23 4 Printed B-1 Agreement Form 24 68 5 Price Variation Clause 69 74 6 Schedule 'A' : For Building Work General 75 75 7 Condition & Specifications Additional Condition Moduler Furniture Additional Specifications for Anti-Termite Treatment 76 120 8 Affidavit 121 122 9 Schedule 'B' 123 126 - 2 - Signature of Contractor No.of Corrections Sect.Engineer City Engineer अहमदनगर महानगरपा लका, अहमदनगर नागर ेात नागर द लेतर वती सुधार योजना सन.2018-19 अंतग त ई- #न$वदा %मांक : 1994/सन.2018-19 सावजनक बांधकाम वभाग/ई -न वदा जाहरात . 93/4 दनांक- 02/02/2019 मा.िज"हा#धकार$ तथा आयु)त,अहमदनगर महानगरपा,लका हे मा.महारा/ 0 शासना2या नागर ेात नागर द लेतर वती सुधार योजना सन.2018-19 अंतग त खाल$ल नमुद कामासाठ5 ई न वदा प6 दतीन े B -1 न वदा माग वत आहे. न वदे बाबत2या या 8 यत9र) त असले" या अट$ व शत; न वदा फॉम म6 ये नमुद के" या असुन न वदा फॉम व> व न वदा ?@येबाबतचा तप,शल खा,लल ?माणे. Sr.No Envelopes Start Date & Time Expiry Date & Time 1 न वदा व> 02-02-2019 17:45 16-02-2019 17:45 2 ई न वदा तयार करणे 02-02-2019 17:45 18-02-2019 15:00 4 तांCDक व 8यापार$ ,लफाफा बEÓद ?@या 18-02-2019 15:01 18-02-2019 17:45 5 न वदा िFवकृती 18-02-2019 17:46 20-02-2019 15:00 6 तांCDक ,लफाफा उघडणे 20-02-2019 15:01 20-02-2019 17:45 7 8यापार$ ,लफाफा उघडणे 20-02-2019 17:46 21-02-2019 17:45 न वदा मांक कामाचा तप,शल कामाची न वदा र)कम G.S.T. 8यत9र)त न वदा सचं @कंमत G.S.T.सह (ना परतावा) बयाना र)कम कामाची मदुत ठेकेदाराचा वग 1 2 3 4 5 6 7 सा बां. व / ई न वदा .1994 / 2018-2019 ?..11 मधील गंगा उTयान ते ओढा, नलशंकर कॉलनी मधील जोशी घर ते गोपलानी ओढा, बालाजी कॉलनी ते बजाज घर त े नाला, खोसेकाकु घर ते ना"यापयYत आरसीसी पाईप गटर करणे. 23,37,629/- 1180/- 23,400/- 4 महने वग 5 अ व Z यावर$ल ?..11 मधील एलआयसी कॉलनी मधील ओपनFपेसला वॉल क\पाउंड करणे व उTयान वकसीत करणॆ. ?..11 मधील ?ोफेसर कॉलनी चौक पंुड घर ते जॉ#गगं 0ॅक मागील बाजु, बालाजी कॉलनी अंतगत रFता मजबुतीकरण व डांबर$करण करण.ॆ ?..11 मधील घॆसास घर ते ,शरोमणी पठाण घर ते #गर$ष कुलकण; घर ते ?ोफेसर कॉलनी चौकापयYत aेनजेलाईन व रFता डांबर$करण करणे. ?..11 मधील वमा राहुर$वाला ते पटवधन - 3 - Signature of Contractor No.of Corrections Sect.Engineer City Engineer Fमारक चौकापयYत aेनजेलाईन व रFता डांबर$करण करणे. अट - शत- 1) संबधीत ठेकेदाराने न वदा घेणेपूव; अहमदनगर महानगरपा,लकेकडे योc य Z या वगाची नdदणी कeन ?माणपD घेणे आवf यक आहे. 2) सदर कामाबाबत न वदा अट$ शत; इ बाबतचा सव तपशील न वदा संचाम6ये व जाहर टhडर नोट$सम6ये नमुद केललेा असुन न वदा संच ऑनलाईन पहावयास उपलjध आहे. 3) सदर कामाची न वदा संच खरेद$ @कंमत व बयाणा र) कम ऑनलाईन प6 दतीन ेICICI Bank च ेखाZयावर भरावी. 4) न वदा संचाची व> http://amc.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवeन फ)त ऑनलाईन चाल ुआहे. 5) वर$ल वेबसाईट वeन न वदाम6ये सहभागी होkयासाठ5 बेबसाईटवर युजर आयडी व पासवड बन वणे बंधनकारक आहे.यासाठ5 @कंवा ई -न वदा बाबत मागदशनास◌ाठ5 020-30187500 या ामांकावर संपक करावा. 6) वर$ल न वदा सादर$करण /िFवकृती फ)त ऑनलाईन प6दतीन ेकरkयात येईल.पेट$ प6दत पुणपण ेबंद करkयात आल$ आहे. 7) न वदा सादर$करण हे दोन पाक>ट प6दतीन(ेTechnical व Commercial bid) करणे आवfयक आहे. 8) मा.शासनाच ेसावजनक बांधकाम वभागाकडील शासन नणय मांक सीएट$ 2017/?..103/इमा.2, मंDालय, मंुबई – 32 द.23/07/2018 अmवये मजूर सहकार$ संFथा, सु,शnoत बेरोजगार अ,भयंता व नdदणीकृत ठेकेदार पाD राहतील. 9) सलबÓदü ता0क लफाफा % . 1 म6ये पुढ$ल कागदपDे जोडणे आवf यक आहे अ) अहमदनगर महानगरपा,लकेकड ेयोcय Zया वगाची नdद केल"ेया नdदणी ?माणपDाची ?त. ब) इनकम टॅ)स ?माण पD ?त मागील 3 वषाचे आवfयक. क) ई.पी.एफ.व जी.एस.ट$.रिजF0े

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.